Potřebujeme od vás povolit zpracování cookies. S vaším souhlasem budeme používat cookies, díky kterým lépe poznáme, co vás zajímá. Budeme vám ukazovat informace, které hledáte, a nebudeme vás obtěžovat těmi ostatními. Jak na našem webu, tak i v reklamě na internetu. Svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat. Na našem webu používáme i cookies, které jsou nezbytné, aby stránky fungovaly správně a rychleji jste se na nich zorientovali.

Jsme specialisté na jezírka, akvaristiku, teraristiku a čerpací techniku, autorizovaní prodejci a přímí dovozci OASE, Pontec a Aqua Nova s 30 letou tradicí na našem trhu. Registrujte se a získejte slevu na výrobky OASE.

Čistá voda v jezírku - vláknitá řasa, zakalená voda a růst řas v zahradním rybníčku, preventivní přípravek na řasy

Čistá voda v jezírku - vláknitá řasa, zakalená voda a růst řas v zahradním rybníčku, preventivní přípravek na řasy

Likvidace řas v jezírku zaměstnává nejednoho majitele okrasné zahrady. Než vybírat ten správný přípravek na řasy, je lepší prevence. Abychom se mohli těšit z průzračné vody bez plovoucí řasy a porostu na bocích nádrže spouštíme každou rok na jaře filtrační sety pro zahradní jezírka. Součástí jezírkové filtrace bývají UV lampy. Zakalená voda v jezírku je pomocí UV-C lampy odstraněna. rasy_v_jezirku Řasy v jezírku rostou díky velkému množství živin rozpuštěných ve vodě. Jednou ze základních složkou, díky které rostou, jsou fosfáty PO4. Pro efektivní prevenci proti masovému růstu řas je bezpodmínečně nutné, a to již v zimních měsících, fosfáty z vody jezírka odstranit. O ničení řas se dovíte také v naší poradně. Množství fosfátu ve vodě se zvyšuje také díky nadměrnému podávání krmení pro ryby a vzniká jako produkt odbourávání z rostlin. Následně opět slouží rostlinám jako nutná výživová látka. Bohužel také vláknité řasy v jezírku využívají vyšší obsah fosfátu ve vodě. Proto je ho potřeba pravidelně kontrolovat a při jeho zvýšení ho odstranit. Pro optimální start do nové sezóny doporučujeme fosfáty vyvázat. Z časového pohledu již před zimou nebo během zimních měsíců je vhodné aplikovat preventivní přípravek na řasy v jezírku. Během teplých měsíců se jako prevence osvědčily přípravky proti řasám v jezírku na bázi ječné slámy, rašeliny. Velmi účinný je také filtrační materiál Zeolit, který napomáhá k odstranění nadbytečných fosfátů s pomocí čistících bakterií do jezírka.

Nitrit NO2

Nitrit je pro ryby v jezírku velmi jedovatý. Pokud je v nádrži nastavena biologická rovnováha, je rychle odbourán na nitrát a nemá na ryby žádný negativní vliv. Ve zdravém rybníčku nemůže být nitrit měřitelný. Pokud však nitrit naměříte, pomůže jen rychlé použití Sera Pond Toxivec, který zabrání poškození zdraví ryb. Pokud se v rybníčku vyskytuje nitrit NO2 nebo také amonium/amoniak NH4/NH3, signalizuje to, že biologická rovnováha je narušená. Pravděpodobně chybí čistící bakterie v dostatečném množství, které jedovaté látky amonium případně nitrit odbourávají. Zde pomáhá přípravek Bakterie gel, Biobooster nebo Pure Pond Bomb. Obsahují živé mikroorganismy, které začínají ihned začít účinkovat. Mikroorganismy, které odbourávají amonium a nitrit, se také nazývají filtrační bakterie. Čistící bakterie jsou odpovědné za funkci biologické jezírkové filtrace, kdy odstraňují škodlivé látky a usidluji se především ve filtrech, bocích nádrží a dně rybníčku. Ve filtru je důležité těmto filtračním bakteriím poskytnout v co největší možnou povrchovou plochu pro jejich usídlení. Velkou povrchovou plochu zajišťuje filtrační médium Sera Siporax Pond, které patří mezi jedinečná biologicky aktivní výkonná filtrační média. Dále doporučujeme pravidelně přidávat jezírkové bakterie jak do vody rybníčku, tak do jezerní filtrace. Bakterie do jezírka urychlují odbourávání kalů a zabraňují nepříjemnému zápachu. Vysoce produktivní mikroorganismy a enzymy rychle odbourávají i odumřelé listy, výkaly ryb a zbytky krmiva.Nastavení cookies

Advokátní kancelář Mgr. David Černý

AK David Černý Kladno

Advokátní kancelář Mgr. David Černý AK David Černý Kladno specializace:

Trestní právo

Trestní právo je odvětvím veřejného práva, které chrání oprávněné zájmy fyzických a právnických osob, zájmy společnosti a ústavní zřízení České republiky před takovým jednáním, které trestní právo označuje za trestný čin, a za jehož spáchání může být uložena sankce.

V případě obhajoby v trestním řízení je poskytnuta kvalifikovaná právní pomoc již od počátku trestního řízení ve všech jeho odvětvích a fázích.

Trestněprávní pomoc dále poskytujeme při přípravě trestního oznámení a také v případě právního zastoupení poškozených a obětítrestných činů, tj. jednání s orgány činnými v trestním řízení, zastoupení před soudy vč. právní pomoci ve věci náhrady a vymožení majetkové a nemajetkové újmy.

Občanské právo

Občanské právo tvoří soubor právních pravidel a principů, kterými se řídí fyzické i právnické osoby ve svých vzájemných vztazích založených na rovném postavení, jakož i právní prostředky vzniku, zajištění, změny a zániku práv a povinností plynoucích z těchto vztahů a sankce za jejich porušení.

Ve sféře občanskoprávní poskytujeme právní poradenství zejména ve věcech majetkových, dále v oblasti práva smluvního a závazkového. Poskytujeme komplexní právní poradenství v případech sporného i nesporného řešení konkrétního problému či potřeby klienta.

Rodinné právo

Rodinné právo je označováno za nejcitlivější oblast občanského práva.

Poskytujeme právní poradenství v nelehkých životních situacích, zejména právní zastoupení a pomoc v případě rozvodu manželství, úpravy poměrů k nezletilým dětem a péče o ně a dále v případě manželského majetkového práva, tj. vypořádání společného jmění manželů.

Agenda rodinného práva však nesouvisí pouze s rozvodem manželství a rozpadem rodiny, právní poradenství je zde poskytováno také např. v případech osvojení, poručenství a jiných forem péče o dítě, dále v případech vyživovací povinnosti ve vztahu k dětem, rodičům a manželům navzájem.

Bytové právo

Bytovým právem je obecně rozuměn souhrn norem upravujících bytové vlastnictví a dále otázky nájemních vztahů či vlastnictví v rámci společenství vlastníkůjednotek(SVJ) a bytových družstev.

Zajišťujeme právní služby při zakládání SVJ a bytových družstev, úpravy a tvorby zakládajících stanov, dále provádění změn a zápisů do veřejného rejstříku, zastupování SVJ a družstev v soudních a dalších řízení. Poskytujeme komplexní právní poradenství dle požadavků a potřeb klientů v tomto směru.Právní služby také poskytujeme ve věcech převodu družstevních bytů do osobního vlastnictví, rozdělení domu na bytové jednotky a další související změny bytových domů vč. přípravy a zastoupení v rámci stavebního řízení.

Správní právo

Správní právo,s ohledem na svou širokou působnost, je aplikováno v případě různorodých životních situacích, zejména jedná-li se o vztahy pramenící z činnosti veřejné správy na straně jedné a fyzických či právnických osob na straně druhé. Právní pomoc v oblasti správního práva poskytujeme tedy zejména (ale nikoliv výlučně) v komunikaci se správními orgány, ve věci určení příslušnosti správních orgánů a jednotlivých typů podání, přípravy a tvorby samotných podání, jakož i právní zastoupení v těchto řízeních, včetně následujícího správního řízení před příslušnými soudy, a to vč. řízení kasačního vedeného před Nejvyšším správním soudem.

Insolvenční právo

Úkolem insolvenčního práva je řešit úpadek nebo hrozící úpadek dlužníka soudním řízením tak, aby došlo k uspořádání majetkových vztahů k osobám, které jsou dotčeny dlužníkovým úpadkem a dále k co nejvyššímu a zásadně poměrnému uspokojení dlužníkových věřitelů. Další větví insolvenčního práva je řešení oddlužení dlužníka.

V otázkách insolvenčního práva poskytujeme právní pomoc při přípravě a podání insolvenčních návrhů, přihlášek pohledávky do insolvenčního řízení, právní zastoupení v insolvenčním řízení, před příslušnými soudy a insolvenčními správci.

Pracovní právo

Pracovní právo je další z několika oblastí občanského práva. Upravuje pracovněprávní vztahy, práva a povinnosti zaměstnavatelů a zaměstnanců.