Potřebujeme od vás povolit zpracování cookies. S vaším souhlasem budeme používat cookies, díky kterým lépe poznáme, co vás zajímá. Budeme vám ukazovat informace, které hledáte, a nebudeme vás obtěžovat těmi ostatními. Jak na našem webu, tak i v reklamě na internetu. Svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat. Na našem webu používáme i cookies, které jsou nezbytné, aby stránky fungovaly správně a rychleji jste se na nich zorientovali.

Jsme specialisté na jezírka, akvaristiku, teraristiku a čerpací techniku, autorizovaní prodejci a přímí dovozci OASE, Pontec a Aqua Nova s 30 letou tradicí na našem trhu. Registrujte se a získejte slevu na výrobky OASE.

Reklamační řád

Reklamace poškození zásilky

Upozornění: Při převzetí zásilky doporučujeme se přesvědčit, zda není mechanicky poškozená. V případě zjištění mechanického poškození obalu zásilky sepište s řidičem zápis o škodě a nechte si ho řidičem potvrdit. Dále nás o této skutečnosti neprodleně informujte e-mailem na adrese info@nasezahrady.cz nebo telefonicky na 739016401. Svým podpisem, přepravci při převzetí zásilky, potvrzujete, že jste zásilku převzali v pořádku a nepoškozenou. Případné poškození a další vady obsahu zásilky, je nutné u nás reklamovat neprodleně v den převzetí zásilky emailem nebo telefonicky. Poškození zásilky poštou je nutné uplatnit při převzetí přímo na poště (netýká se záručních vad uplatňovaných spotřebitelem, na které se vztahuje zákonem stanovená záruční lhůta 24 měsíců). Na základě sepsaného poškození zásilky u přepravce nebo pošty Vám bude poškozené zboží vyměněno za bezvadné. Nekompletnost zásilky jako je chybějící zboží, díly zboží, návod k použití, faktura, záruční list, je-li k výrobku vydán, záměna zboží, je třeba reklamovat neprodleně, nejlépe písemnou formou v den převzetí zásilky na naší emailové adrese. Pokud se tak nestane je považováno za to, že zásilka dorazila bez jakýchkoliv vad.

Reklamace

Pokud si nevíte rady a zboží má vadu,nejprve nás kontaktujte telefonicky nebo mailem. Bez toho, aniž by jste nás o reklamaci předem informovali reklamaci k nám neodesílejte. Rádi Vám poradíme, jak u konkrétního zboží postupovat a doporučíme nejlevnější způsob odeslání. V zájmu urychlení vyřízení reklamace spotřebitele doporučujeme se přímo obrátit na některý autorizovaný servis, jejichž seznam je přiložen k produktu, nebo jehož adresu Vám sdělíme. Adresa pro zaslání k nám je AV Record, Americká 2440, 27201 Kladno, tel. 739016401. Zasláním do servisu se nezříkáme odpovědnosti za vady zboží, ale snažíme se ušetřit čas a náklady spojené s vyřízením reklamace, Zkrátí se tím doba, po kterou nemůžete své zboží užívat. 30-ti denní lhůta k vyřízení reklamace se počítá od převzetí reklamovaného zboží námi, kdy jsme mohli z vadným zbožím nejdříve zacházet, do jeho odeslání k Vám. V některých případech nejsou k produktům vydány záruční listy a jako doklad k uplatnění záruky slouží prodejní doklad.

Mezi podnikateli nelze uplatňovat ochranu spotřebitele při prodeji zboží v obchodě, je-li při uzavírání smlouvy souvislost s jejich podnikáním, tedy nákupní doklad na IČ. Dle zákona na výrobek zakoupený podnikatelem od podnikatele neplatí klasická 24měsíční záruka. Prodejce odpovídá pouze za vady, které má věc v okamžiku převzetí, i když se tyto projeví až po převzetí. Základní záruku na jakost poskytujeme podnikatelům v délce 6 měsíců od nákupu (vyjma kategorie spotřebního materiálu), ale lze si samozřejmě smluvit u vybraného zboží i delší. V takovém případě od nás dostanete k nákupnímu dokladu (daňovému dokladu) samostatný záruční list s vyznačenou sjednanou délkou záruky. Odkaz: Jakou má podnikatel záruku?

Reklamační řád platný pro spotřebitele

(pro náš internetový obchod - řídí platným Občanským zákoníkem (zákon č. 89/2012 Sb.) a zákonem na ochranu spotřebitele č. 634/1992 Sb. a dalšími právními předpisy, ve znění pozdějších právních předpisů.

V případě, že se u zboží projeví v záruční době vada, má kupující právo uplatnit reklamaci. Reklamaci může uplatnit buď přímo v prodejně, kde zboží zakoupil, nebo v kterémkoliv ze záručních servisů. Seznam těchto servisů je přiložen k návodu k obsluze výrobku nebo se jej získá telefonicky v naší prodejně. Vždy nás o reklamaci informujte předem. Pokud je třeba zboží zaslat do autorizovaného servisu, kupující zajistí dostatečné zabalení reklamovaného zboží (to je jako křehké) a také tak jej označí.

Jde-li o vadu odstranitelnou, má kupující právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna. Není-li to k povaze věci neúměrné, může kupující požadovat výměnu věci nebo týká-li se vada jen součásti, výměnu součásti. Není-li takový postup možný, může kupující žádat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit.

Vyřídí-li prodávající vaši reklamaci dodáním nového bezvadného zboží, neběží od tohoto okamžiku znovu 24 měsíců. Dřívější občanský zákoník takové pravidlo sice obsahoval, do nového zákona však převzato nebylo.

Kde je to upraveno: § 2161 a § 2165 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník; § 13 a § 24 odst. 7 písm. l) zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

Jde-li sice o vady odstranitelné, jestliže však kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě, tj. při třetí reklamaci téže vady, nebo pro větší počet vad věc řádně užívat, má kupující právo na výměnu věci nebo má právo od smlouvy odstoupit.

Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby věc mohla být řádně užívána jako věc bez vady, má kupující právo na výměnu věci nebo má právo od smlouvy odstoupit. Na mechanické poškození zboží nevhodnou manipulací se záruka nevztahuje.

Jde-li o jiné neodstranitelné vady a nepožaduje-li výměnu věci, má kupující právo na přiměřenou slevu z ceny věci nebo může od smlouvy odstoupit. Pečlivě uschovejte reklamační protokoly vydané autorizovaným servisem. Díky nim lze uplatnit počet oprav v záruční lhůtě, což je směrodatné pro právo k odstoupení od kupní smlouvy. O vyřízení opakujících se vad nebo většího počtu vad rozhoduje vedoucí prodejny po ověření vady záručním servisem nebo vedoucí centrálního servisu. Při reklamaci do 6-ti měsíců může být kupujícímu výrobek vyměněn pouze v případě, že záruční servis vyloučí, že k poškození výrobku došlo při jeho používání. V opačném případě bude vada odstraněna výměnou vadné součásti. Kupující je povinen při reklamaci předložit s reklamovaným výrobkem doklad o koupi a uvést důvod reklamace a vadu popsat. O dobu od uplatnění reklamace do jejího vyřízení se prodlužuje poskytovaná záruční lhůta výrobku. Veškeré výrobky jsou určeny výhradně pro domácí použití. Při používání jiným způsobem nebo používáním v rozporu s návodem nebude reklamace uznána za oprávněnou. Spotřební materiál jako jsou žárovky, zářivky, těsnění, filtrační média, apod. je omezen svou životností, která může být kratší než 24 měsíců. Zapínání a vypínání snižuje jejich životnost pod tuto mez i o 30%. Výrobci UV-C zářivek doporučují každoročně měnit zářivky za nové na počátku každé sezóny, neboť UV-C záření v zářivce postupně ubývá, takže i když může svítit, nefunguje. V případě větší osádky ryb měnit i vícekrát. Doba životnosti běží od momentu nákupu. Dle OZ je na veškeré zboží zákonná odpovědnost za vady 24 měsíců, kterou lze omezit právě jejich životností.

Nastavení cookies

Advokátní kancelář Mgr. David Černý

AK David Černý Kladno

Advokátní kancelář Mgr. David Černý AK David Černý Kladno specializace:

Trestní právo

Trestní právo je odvětvím veřejného práva, které chrání oprávněné zájmy fyzických a právnických osob, zájmy společnosti a ústavní zřízení České republiky před takovým jednáním, které trestní právo označuje za trestný čin, a za jehož spáchání může být uložena sankce.

V případě obhajoby v trestním řízení je poskytnuta kvalifikovaná právní pomoc již od počátku trestního řízení ve všech jeho odvětvích a fázích.

Trestněprávní pomoc dále poskytujeme při přípravě trestního oznámení a také v případě právního zastoupení poškozených a obětítrestných činů, tj. jednání s orgány činnými v trestním řízení, zastoupení před soudy vč. právní pomoci ve věci náhrady a vymožení majetkové a nemajetkové újmy.

Občanské právo

Občanské právo tvoří soubor právních pravidel a principů, kterými se řídí fyzické i právnické osoby ve svých vzájemných vztazích založených na rovném postavení, jakož i právní prostředky vzniku, zajištění, změny a zániku práv a povinností plynoucích z těchto vztahů a sankce za jejich porušení.

Ve sféře občanskoprávní poskytujeme právní poradenství zejména ve věcech majetkových, dále v oblasti práva smluvního a závazkového. Poskytujeme komplexní právní poradenství v případech sporného i nesporného řešení konkrétního problému či potřeby klienta.

Rodinné právo

Rodinné právo je označováno za nejcitlivější oblast občanského práva.

Poskytujeme právní poradenství v nelehkých životních situacích, zejména právní zastoupení a pomoc v případě rozvodu manželství, úpravy poměrů k nezletilým dětem a péče o ně a dále v případě manželského majetkového práva, tj. vypořádání společného jmění manželů.

Agenda rodinného práva však nesouvisí pouze s rozvodem manželství a rozpadem rodiny, právní poradenství je zde poskytováno také např. v případech osvojení, poručenství a jiných forem péče o dítě, dále v případech vyživovací povinnosti ve vztahu k dětem, rodičům a manželům navzájem.

Bytové právo

Bytovým právem je obecně rozuměn souhrn norem upravujících bytové vlastnictví a dále otázky nájemních vztahů či vlastnictví v rámci společenství vlastníkůjednotek(SVJ) a bytových družstev.

Zajišťujeme právní služby při zakládání SVJ a bytových družstev, úpravy a tvorby zakládajících stanov, dále provádění změn a zápisů do veřejného rejstříku, zastupování SVJ a družstev v soudních a dalších řízení. Poskytujeme komplexní právní poradenství dle požadavků a potřeb klientů v tomto směru.Právní služby také poskytujeme ve věcech převodu družstevních bytů do osobního vlastnictví, rozdělení domu na bytové jednotky a další související změny bytových domů vč. přípravy a zastoupení v rámci stavebního řízení.

Správní právo

Správní právo,s ohledem na svou širokou působnost, je aplikováno v případě různorodých životních situacích, zejména jedná-li se o vztahy pramenící z činnosti veřejné správy na straně jedné a fyzických či právnických osob na straně druhé. Právní pomoc v oblasti správního práva poskytujeme tedy zejména (ale nikoliv výlučně) v komunikaci se správními orgány, ve věci určení příslušnosti správních orgánů a jednotlivých typů podání, přípravy a tvorby samotných podání, jakož i právní zastoupení v těchto řízeních, včetně následujícího správního řízení před příslušnými soudy, a to vč. řízení kasačního vedeného před Nejvyšším správním soudem.

Insolvenční právo

Úkolem insolvenčního práva je řešit úpadek nebo hrozící úpadek dlužníka soudním řízením tak, aby došlo k uspořádání majetkových vztahů k osobám, které jsou dotčeny dlužníkovým úpadkem a dále k co nejvyššímu a zásadně poměrnému uspokojení dlužníkových věřitelů. Další větví insolvenčního práva je řešení oddlužení dlužníka.

V otázkách insolvenčního práva poskytujeme právní pomoc při přípravě a podání insolvenčních návrhů, přihlášek pohledávky do insolvenčního řízení, právní zastoupení v insolvenčním řízení, před příslušnými soudy a insolvenčními správci.

Pracovní právo

Pracovní právo je další z několika oblastí občanského práva. Upravuje pracovněprávní vztahy, práva a povinnosti zaměstnavatelů a zaměstnanců.