Potřebujeme od vás povolit zpracování cookies. S vaším souhlasem budeme používat cookies, díky kterým lépe poznáme, co vás zajímá. Budeme vám ukazovat informace, které hledáte, a nebudeme vás obtěžovat těmi ostatními. Jak na našem webu, tak i v reklamě na internetu. Svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat. Na našem webu používáme i cookies, které jsou nezbytné, aby stránky fungovaly správně a rychleji jste se na nich zorientovali.

Jsme specialisté na jezírka, akvaristiku, teraristiku a čerpací techniku, autorizovaní prodejci a přímí dovozci OASE, Pontec a Aqua Nova s 30 letou tradicí na našem trhu. Registrujte se a získejte slevu na výrobky OASE.

LED akvarijní osvětlení (světla, svítidla, rampy) do akvária (terária) pro jednu zářivku Sera, Tetra, Aqua El - akvaristika Kladno

LED akvarijní osvětlení (světla, svítidla, rampy) do akvária (terária) pro jednu zářivku Sera, Tetra, Aqua El - akvaristika Kladno

Správné osvětlení akvária nechá vyniknout nádhernému zbarvení ryb a také dodává akvarijním rostlinám životně důležitou energií. Rostliny se pak mohou rozvíjet a vytvořit pod vodní hladinou úžasnou džungli a dodávat rybám potřebný kyslík. Doporučujeme zakoupit kompletní osvětlení na akvária.Také akvarijní kryt často obsahuje kompletní akvarijní osvětlovací těleso. Osvětlení do akvária může být osazeno jednou nebo více zářivkami. Nejvhodnější jsou pro rostliny celospektrální akvarijní zářivky, jejich světlo nejvíce odpovídá dennímu. Zářivky do akvária dodávají rostlinám optimální světlo pro zdravý růst na úkor růstu řas. Pro jednotrubicové osvětlení do akvária je vhodná např. zářivka Sun Glo. led_svetlo Životnost akvarijní zářivky je omezená počtem provozních hodina a tak je třeba měnit nejdéle po roce užívání za nové. Většině rostlin vyhovuje délka osvětlení během dne 12 hodin světla a 12 hodin tmy. Protože v přírodě ráno a večer dopadají sluneční paprsky na vodní hladinu šikmo, je pod vodou spíše den o deseti hodinách. Díky tomu nechávejte akvarijní osvětlení zapnuté cca 10 hodin, nejvíce dvanáct hodin denně. Tento cyklus osvětlení akvárií lze řídit spínacími hodinami. Odbourá se tím stres ryb. V posledních letech jsou stále častěji jako osvětlení na akvárium nebo terárium používány světelné diody. Účinnost LED osvětlení je výrazně lepší než u klasické žárovky a halogenové lampy. Tento typ osvětlení naleznete např. U Sera Marin Biotop Cube. Světelné diody mají dlouhou životnost a ze všech běžných světelných zdrojů nevyšší využitelnost.

Akvarijní rybky potřebují

Akvárijní nádrž, jejíž velikost odpovídá potřebám druhu ryb, které chováme, se stále regulovatelnou teplotou (s teploměrem a topítkem s termostatem). Zadní stěna akvária by měla být zakryta. Akvarijní zářivky jako zdroje světla, a to různé druhy, v různé míře. Akvárium se umísťuje bokem k oknu, aby na něj šlo denní světlo, avšak ne přímé slunce. Nebo musíme instalovat osvětlení akvária a svítit po dobu 12-14 h denně. Čistou okysličenou vodu docílíme použijeme-li akvarijní filtry, které pracují biologicko-mechanicky a vzduchovací kompresor . Dno akvária vyplníme substrátem, kamínky a pískem. Osázením rozmanitými vodními rostlinami dodáme do vody kyslík, rostliny také poskytují rybkám přirozený úkryt, potravu a místo pro tření. Pestré krmení, která odpovídá jejich potravě v původním přirozeném prostředí, podporuje zdraví a vývoj ryb. krmivo pro rybičky se liší podle skupin a druhů chovaných ryb. Většina druhů akvarijních rybek potřebuje teplotu vody 20-24°C. Aby voda v nádrži byla bez patogenních mikroorganismů a plovoucích řas, bude se jistě hodit UV-C lampa pro akvária, kterou předřadíte před akvarijní filtr.Nastavení cookies

Advokátní kancelář Mgr. David Černý

AK David Černý Kladno

Advokátní kancelář Mgr. David Černý AK David Černý Kladno specializace:

Trestní právo

Trestní právo je odvětvím veřejného práva, které chrání oprávněné zájmy fyzických a právnických osob, zájmy společnosti a ústavní zřízení České republiky před takovým jednáním, které trestní právo označuje za trestný čin, a za jehož spáchání může být uložena sankce.

V případě obhajoby v trestním řízení je poskytnuta kvalifikovaná právní pomoc již od počátku trestního řízení ve všech jeho odvětvích a fázích.

Trestněprávní pomoc dále poskytujeme při přípravě trestního oznámení a také v případě právního zastoupení poškozených a obětítrestných činů, tj. jednání s orgány činnými v trestním řízení, zastoupení před soudy vč. právní pomoci ve věci náhrady a vymožení majetkové a nemajetkové újmy.

Občanské právo

Občanské právo tvoří soubor právních pravidel a principů, kterými se řídí fyzické i právnické osoby ve svých vzájemných vztazích založených na rovném postavení, jakož i právní prostředky vzniku, zajištění, změny a zániku práv a povinností plynoucích z těchto vztahů a sankce za jejich porušení.

Ve sféře občanskoprávní poskytujeme právní poradenství zejména ve věcech majetkových, dále v oblasti práva smluvního a závazkového. Poskytujeme komplexní právní poradenství v případech sporného i nesporného řešení konkrétního problému či potřeby klienta.

Rodinné právo

Rodinné právo je označováno za nejcitlivější oblast občanského práva.

Poskytujeme právní poradenství v nelehkých životních situacích, zejména právní zastoupení a pomoc v případě rozvodu manželství, úpravy poměrů k nezletilým dětem a péče o ně a dále v případě manželského majetkového práva, tj. vypořádání společného jmění manželů.

Agenda rodinného práva však nesouvisí pouze s rozvodem manželství a rozpadem rodiny, právní poradenství je zde poskytováno také např. v případech osvojení, poručenství a jiných forem péče o dítě, dále v případech vyživovací povinnosti ve vztahu k dětem, rodičům a manželům navzájem.

Bytové právo

Bytovým právem je obecně rozuměn souhrn norem upravujících bytové vlastnictví a dále otázky nájemních vztahů či vlastnictví v rámci společenství vlastníkůjednotek(SVJ) a bytových družstev.

Zajišťujeme právní služby při zakládání SVJ a bytových družstev, úpravy a tvorby zakládajících stanov, dále provádění změn a zápisů do veřejného rejstříku, zastupování SVJ a družstev v soudních a dalších řízení. Poskytujeme komplexní právní poradenství dle požadavků a potřeb klientů v tomto směru.Právní služby také poskytujeme ve věcech převodu družstevních bytů do osobního vlastnictví, rozdělení domu na bytové jednotky a další související změny bytových domů vč. přípravy a zastoupení v rámci stavebního řízení.

Správní právo

Správní právo,s ohledem na svou širokou působnost, je aplikováno v případě různorodých životních situacích, zejména jedná-li se o vztahy pramenící z činnosti veřejné správy na straně jedné a fyzických či právnických osob na straně druhé. Právní pomoc v oblasti správního práva poskytujeme tedy zejména (ale nikoliv výlučně) v komunikaci se správními orgány, ve věci určení příslušnosti správních orgánů a jednotlivých typů podání, přípravy a tvorby samotných podání, jakož i právní zastoupení v těchto řízeních, včetně následujícího správního řízení před příslušnými soudy, a to vč. řízení kasačního vedeného před Nejvyšším správním soudem.

Insolvenční právo

Úkolem insolvenčního práva je řešit úpadek nebo hrozící úpadek dlužníka soudním řízením tak, aby došlo k uspořádání majetkových vztahů k osobám, které jsou dotčeny dlužníkovým úpadkem a dále k co nejvyššímu a zásadně poměrnému uspokojení dlužníkových věřitelů. Další větví insolvenčního práva je řešení oddlužení dlužníka.

V otázkách insolvenčního práva poskytujeme právní pomoc při přípravě a podání insolvenčních návrhů, přihlášek pohledávky do insolvenčního řízení, právní zastoupení v insolvenčním řízení, před příslušnými soudy a insolvenčními správci.

Pracovní právo

Pracovní právo je další z několika oblastí občanského práva. Upravuje pracovněprávní vztahy, práva a povinnosti zaměstnavatelů a zaměstnanců.