PotŇôebujeme od v√°s povolit zpracov√°n√≠ cookies. S vaŇ°√≠m souhlasem budeme pouŇĺ√≠vat cookies, d√≠ky kter√Ĺm l√©pe pozn√°me, co v√°s zaj√≠m√°. Budeme v√°m ukazovat informace, kter√© hled√°te, a nebudeme v√°s obtńõŇĺovat tńõmi ostatn√≠mi. Jak na naŇ°em webu, tak i v reklamńõ na internetu. SvŇĮj souhlas mŇĮŇĺete kdykoliv odvolat. Na naŇ°em webu pouŇĺ√≠v√°me i cookies, kter√© jsou nezbytn√©, aby str√°nky fungovaly spr√°vnńõ a rychleji jste se na nich zorientovali.

Jsme specialist√© na jez√≠rka, akvaristiku, teraristiku a ńćerpac√≠ techniku, autorizovan√≠ prodejci a pŇô√≠m√≠ dovozci OASE, Pontec a Aqua Nova s 30 letou tradic√≠ na naŇ°em trhu. Registrujte se a z√≠skejte slevu na v√Ĺrobky OASE.

reverzní osmoza

moŇôsk√© akv√°rium



Nastavení cookies

Advok√°tn√≠ kancel√°Ňô Mgr. David ńĆern√Ĺ

AK David ńĆern√Ĺ Kladno

Advok√°tn√≠ kancel√°Ňô Mgr. David ńĆern√Ĺ AK David ńĆern√Ĺ Kladno specializace:

Trestní právo

Trestn√≠ pr√°vo je odvńõtv√≠m veŇôejn√©ho pr√°va, kter√© chr√°n√≠ opr√°vnńõn√© z√°jmy fyzick√Ĺch a pr√°vnick√Ĺch osob, z√°jmy spoleńćnosti a √ļstavn√≠ zŇô√≠zen√≠ ńĆesk√© republiky pŇôed takov√Ĺm jedn√°n√≠m, kter√© trestn√≠ pr√°vo oznańćuje za trestn√Ĺ ńćin, a za jehoŇĺ sp√°ch√°n√≠ mŇĮŇĺe b√Ĺt uloŇĺena sankce.

V¬†pŇô√≠padńõ obhajoby v¬†trestn√≠m Ňô√≠zen√≠ je poskytnuta kvalifikovan√° pr√°vn√≠ pomoc jiŇĺ od pońć√°tku trestn√≠ho Ňô√≠zen√≠ ve vŇ°ech jeho odvńõtv√≠ch a f√°z√≠ch.

Trestnńõpr√°vn√≠ pomoc d√°le poskytujeme pŇôi pŇô√≠pravńõ trestn√≠ho ozn√°men√≠ a tak√© v¬†pŇô√≠padńõ pr√°vn√≠ho zastoupen√≠ poŇ°kozen√Ĺch a obńõt√≠trestn√Ĺch ńćinŇĮ, tj. jedn√°n√≠ s¬†org√°ny ńćinn√Ĺmi v¬†trestn√≠m Ňô√≠zen√≠, zastoupen√≠ pŇôed soudy vńć. pr√°vn√≠ pomoci ve vńõci n√°hrady a vymoŇĺen√≠ majetkov√© a nemajetkov√© √ļjmy.

Obńćansk√© pr√°vo

Obńćansk√© pr√°vo tvoŇô√≠ soubor pr√°vn√≠ch pravidel a principŇĮ, kter√Ĺmi se Ňô√≠d√≠ fyzick√© i pr√°vnick√© osoby ve sv√Ĺch vz√°jemn√Ĺch vztaz√≠ch zaloŇĺen√Ĺch na rovn√©m postaven√≠, jakoŇĺ i pr√°vn√≠ prostŇôedky vzniku, zajiŇ°tńõn√≠, zmńõny a z√°niku pr√°v a povinnost√≠ plynouc√≠ch z¬†tńõchto vztahŇĮ a sankce za jejich poruŇ°en√≠.

Ve sf√©Ňôe obńćanskopr√°vn√≠ poskytujeme pr√°vn√≠ poradenstv√≠ zejm√©na ve vńõcech majetkov√Ĺch, d√°le v¬†oblasti pr√°va smluvn√≠ho a z√°vazkov√©ho. Poskytujeme komplexn√≠ pr√°vn√≠ poradenstv√≠ v¬†pŇô√≠padech sporn√©ho i nesporn√©ho ŇôeŇ°en√≠ konkr√©tn√≠ho probl√©mu ńći potŇôeby klienta.

Rodinné právo

Rodinn√© pr√°vo je oznańćov√°no za nejcitlivńõjŇ°√≠ oblast obńćansk√©ho pr√°va.

Poskytujeme pr√°vn√≠ poradenstv√≠ v¬†nelehk√Ĺch Ňĺivotn√≠ch situac√≠ch, zejm√©na pr√°vn√≠ zastoupen√≠ a pomoc v¬†pŇô√≠padńõ rozvodu manŇĺelstv√≠, √ļpravy pomńõrŇĮ k¬†nezletil√Ĺm dńõtem a p√©ńće o nńõ a d√°le v¬†pŇô√≠padńõ manŇĺelsk√©ho majetkov√©ho pr√°va, tj. vypoŇô√°d√°n√≠ spoleńćn√©ho jmńõn√≠ manŇĺelŇĮ.

Agenda rodinn√©ho pr√°va vŇ°ak nesouvis√≠ pouze s¬†rozvodem manŇĺelstv√≠ a rozpadem rodiny, pr√°vn√≠ poradenstv√≠ je zde poskytov√°no tak√© napŇô. v¬†pŇô√≠padech osvojen√≠, poruńćenstv√≠ a jin√Ĺch forem p√©ńće o d√≠tńõ, d√°le v¬†pŇô√≠padech vyŇĺivovac√≠ povinnosti ve vztahu k¬†dńõtem, rodińćŇĮm a manŇĺelŇĮm navz√°jem.

Bytové právo

Bytov√Ĺm pr√°vem je obecnńõ rozumńõn souhrn norem upravuj√≠c√≠ch bytov√© vlastnictv√≠ a d√°le ot√°zky n√°jemn√≠ch vztahŇĮ ńći vlastnictv√≠ v¬†r√°mci spoleńćenstv√≠ vlastn√≠kŇĮjednotek(SVJ) a bytov√Ĺch druŇĺstev.

ZajiŇ°Ň•ujeme pr√°vn√≠ sluŇĺby pŇôi zakl√°d√°n√≠ SVJ a bytov√Ĺch druŇĺstev, √ļpravy a tvorby zakl√°daj√≠c√≠ch stanov, d√°le prov√°dńõn√≠ zmńõn a z√°pisŇĮ do veŇôejn√©ho rejstŇô√≠ku, zastupov√°n√≠ SVJ a druŇĺstev v¬†soudn√≠ch a dalŇ°√≠ch Ňô√≠zen√≠. Poskytujeme komplexn√≠ pr√°vn√≠ poradenstv√≠ dle poŇĺadavkŇĮ a potŇôeb klientŇĮ v¬†tomto smńõru.Pr√°vn√≠ sluŇĺby tak√© poskytujeme ve vńõcech pŇôevodu druŇĺstevn√≠ch bytŇĮ do osobn√≠ho vlastnictv√≠, rozdńõlen√≠ domu na bytov√© jednotky a dalŇ°√≠ souvisej√≠c√≠ zmńõny bytov√Ĺch domŇĮ vńć. pŇô√≠pravy a zastoupen√≠ v¬†r√°mci stavebn√≠ho Ňô√≠zen√≠.

Správní právo

Spr√°vn√≠ pr√°vo,s¬†ohledem na svou Ň°irokou pŇĮsobnost, je aplikov√°no v¬†pŇô√≠padńõ rŇĮznorod√Ĺch Ňĺivotn√≠ch situac√≠ch, zejm√©na jedn√°-li se o vztahy pramen√≠c√≠ z¬†ńćinnosti veŇôejn√© spr√°vy na stranńõ jedn√© a fyzick√Ĺch ńći pr√°vnick√Ĺch osob na stranńõ druh√©. Pr√°vn√≠ pomoc v¬†oblasti spr√°vn√≠ho pr√°va poskytujeme tedy zejm√©na (ale nikoliv v√Ĺluńćnńõ) v¬†komunikaci se spr√°vn√≠mi org√°ny, ve vńõci urńćen√≠ pŇô√≠sluŇ°nosti spr√°vn√≠ch org√°nŇĮ a jednotliv√Ĺch typŇĮ pod√°n√≠, pŇô√≠pravy a tvorby samotn√Ĺch pod√°n√≠, jakoŇĺ i pr√°vn√≠ zastoupen√≠ v¬†tńõchto Ňô√≠zen√≠ch, vńćetnńõ n√°sleduj√≠c√≠ho spr√°vn√≠ho Ňô√≠zen√≠ pŇôed pŇô√≠sluŇ°n√Ĺmi soudy, a to vńć. Ňô√≠zen√≠ kasańćn√≠ho veden√©ho pŇôed NejvyŇ°Ň°√≠m spr√°vn√≠m soudem.

Insolvenńćn√≠ pr√°vo

√ökolem insolvenńćn√≠ho pr√°va je ŇôeŇ°it √ļpadek nebo hroz√≠c√≠ √ļpadek dluŇĺn√≠ka soudn√≠m Ňô√≠zen√≠m tak, aby doŇ°lo k¬†uspoŇô√°d√°n√≠ majetkov√Ĺch vztahŇĮ k¬†osob√°m, kter√© jsou dotńćeny dluŇĺn√≠kov√Ĺm √ļpadkem a d√°le k¬†co nejvyŇ°Ň°√≠mu a z√°sadnńõ pomńõrn√©mu uspokojen√≠ dluŇĺn√≠kov√Ĺch vńõŇôitelŇĮ. DalŇ°√≠ vńõtv√≠ insolvenńćn√≠ho pr√°va je ŇôeŇ°en√≠ oddluŇĺen√≠ dluŇĺn√≠ka.

V¬†ot√°zk√°ch insolvenńćn√≠ho pr√°va poskytujeme pr√°vn√≠ pomoc pŇôi pŇô√≠pravńõ a pod√°n√≠ insolvenńćn√≠ch n√°vrhŇĮ, pŇôihl√°Ň°ek pohled√°vky do insolvenńćn√≠ho Ňô√≠zen√≠, pr√°vn√≠ zastoupen√≠ v¬†insolvenńćn√≠m Ňô√≠zen√≠, pŇôed pŇô√≠sluŇ°n√Ĺmi soudy a insolvenńćn√≠mi spr√°vci.

Pracovní právo

Pracovn√≠ pr√°vo je dalŇ°√≠ z¬†nńõkolika oblast√≠ obńćansk√©ho pr√°va. Upravuje pracovnńõpr√°vn√≠ vztahy, pr√°va a povinnosti zamńõstnavatelŇĮ a zamńõstnancŇĮ.