Potřebujeme od vás povolit zpracování cookies. S vaším souhlasem budeme používat cookies, díky kterým lépe poznáme, co vás zajímá. Budeme vám ukazovat informace, které hledáte, a nebudeme vás obtěžovat těmi ostatními. Jak na našem webu, tak i v reklamě na internetu. Svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat. Na našem webu používáme i cookies, které jsou nezbytné, aby stránky fungovaly správně a rychleji jste se na nich zorientovali.

Jsme specialisté na jezírka, akvaristiku, teraristiku a čerpací techniku, autorizovaní prodejci a přímí dovozci OASE, Pontec a Aqua Nova s 30 letou tradicí na našem trhu. Registrujte se a získejte slevu na výrobky OASE.

Tlakové jezírkové filtrační sety, filtrace, sady (sestavy) pro jezírka 5-10 m3

Tlakové jezírkové filtrační sety, filtrace, sady (sestavy) pro jezírka 5-10 m3

Léta pečujeme o vlastní rybníčky, které jsme sami vybudovali. Podívat se na ně můžete také v naší fotogalerii. Poraďte se s námi s výběrem vhodné jezírkové sestavy. Tlakové filtrace vody v jezírku dokáží vytlačit vodu na vrchol potůčku nebo vodopádu. Tlakový jezírkový filtr vesměs obsahuje vestavěnou UV lampu. Její výkon se liší podle typu a výrobce. Filtr pro jezírka čistí vodu biologicko-mechanicky. Jezírkové čerpadlo dopraví vodu do jezírkové filtrace. UV lampa shlukne vznášející se řasy do větších celků, které pak zachytí filtrační média filtrace do jezírka. Hrubší nečistoty uvíznou v mechanické části filtru. Biologická část filtrace do jezírek odbourává pomocí bakterií dusičnany. Proto je před spuštěním filtru dobré, pro jeho rychlejší nastartování, přidat filtrační bakterie. Rybníčkové sety jsou vesměs dodávány bez jezírkové hadice. Ty však není problém u nás dokoupit, včetně jejich spon. Nabízíme Vám osvědčené tlakové i gravitační sety pro zahradní jezírka. Pojem okrasné jezírko je pro nádrž bez ryb. Budou-li v jezírku ryby, je třeba vybírat jezírkový filtrační set větší. Nikdy se nevyplatí filtrace do jezírka poddimenzovat. oase_filtoclear Aby bylo čištění vody v jezírku účinné, měla by veškerá voda při standardní osádce ryb ( ne koi kaprů), projít filtračním systémem nejdéle za čtyři hodiny. Pro chov Koi kaprů volíme filtry do jezírka větší, se silnější UV lampou a výkonnějším čerpadlem. Zde platí pravidlo, že by měla být všechna voda přečerpána v rozmezí hodiny až hodiny a půl. Při výběru filtru je třeba pamatovat, že jeho účinnost ovlivňují další vlivy, jako je hloubka, oslunění nádrže, množství a druh ryb, množství rostlin, jakou vodou je jezírko napuštěno (řád/studna), průtok čerpadla do jezírka a výkon UV lampy. Jezírková čerpadla se instalují do vody jezírka. Nasávají vodu a dopravují ji do jezírkové UV lampy. UV zářič shlukuje vznášející se řasy do větších celků, které pak dokáže zachytit filtrace jezírek. UV lampa využívá UV-C záření. Při velmi nízkém průtoku vody může působit jako sterilizér. Protože má UV-C zářivka omezenou životnost, je nutné ji každou sezonu měnit za novou. Křemíkový válec UV lampy, kam se instaluje zářivka, nesmí být nikdy provozován poškozený. Jakoukoliv i drobnou prasklinou může do UV lampy natéci voda a přístroj poškodit. Při první instalaci je nutné křemíkovou trubici filtrace pro jezírka zkontrolovat. Zářivka nikdy nesvítí pouze zapojená v patici s kabelem v síti. Vždy musí být uzavřena ve filtru. Válec UV lampy se čistí současně s filtrem a čerpadlem. Tlaková jezírková filtrace musí být spuštěna neustále. Není dobré ji řídit spínacími hodinami. Již do dvou hodin, kdy bude filtr pro zahradní jezírko bez proudění vody, zahynou čistící bakterie. Filtr do jezírka se čistí podle potřeby. Kdy je správný čas zjistíte snadno, neboť průtok vytékající vody z filtru se významně sníží. Filtrační média je dobré vymáchat např. v sudu s odstátou vodou, aby se nevypláchly jezírkové bakterie. Křemíkový válec UV lampy je třeba také čas od času z vnější strany otřít, neboť se na něm usazuje kal a UVC záření nepronikne k procházející vodě. Nižší průtok může také způsobit jezírkové čerpadlo. Čerpadla do jezírka se čistí vyjmutím vrtulky (rotoru). Odstraněním kalu v sací komoře. Pozor však na keramickou osičku, aby se nezlomila. Před nástupem zimy se filtr do jezírka vyčistí a uklidí do bezmrazého prostoru. Čerpadlo může zůstat ve vodě, za předpokladu, že nezamrzne v ledu.Nastavení cookies

Advokátní kancelář Mgr. David Černý

AK David Černý Kladno

Advokátní kancelář Mgr. David Černý AK David Černý Kladno specializace:

Trestní právo

Trestní právo je odvětvím veřejného práva, které chrání oprávněné zájmy fyzických a právnických osob, zájmy společnosti a ústavní zřízení České republiky před takovým jednáním, které trestní právo označuje za trestný čin, a za jehož spáchání může být uložena sankce.

V případě obhajoby v trestním řízení je poskytnuta kvalifikovaná právní pomoc již od počátku trestního řízení ve všech jeho odvětvích a fázích.

Trestněprávní pomoc dále poskytujeme při přípravě trestního oznámení a také v případě právního zastoupení poškozených a obětítrestných činů, tj. jednání s orgány činnými v trestním řízení, zastoupení před soudy vč. právní pomoci ve věci náhrady a vymožení majetkové a nemajetkové újmy.

Občanské právo

Občanské právo tvoří soubor právních pravidel a principů, kterými se řídí fyzické i právnické osoby ve svých vzájemných vztazích založených na rovném postavení, jakož i právní prostředky vzniku, zajištění, změny a zániku práv a povinností plynoucích z těchto vztahů a sankce za jejich porušení.

Ve sféře občanskoprávní poskytujeme právní poradenství zejména ve věcech majetkových, dále v oblasti práva smluvního a závazkového. Poskytujeme komplexní právní poradenství v případech sporného i nesporného řešení konkrétního problému či potřeby klienta.

Rodinné právo

Rodinné právo je označováno za nejcitlivější oblast občanského práva.

Poskytujeme právní poradenství v nelehkých životních situacích, zejména právní zastoupení a pomoc v případě rozvodu manželství, úpravy poměrů k nezletilým dětem a péče o ně a dále v případě manželského majetkového práva, tj. vypořádání společného jmění manželů.

Agenda rodinného práva však nesouvisí pouze s rozvodem manželství a rozpadem rodiny, právní poradenství je zde poskytováno také např. v případech osvojení, poručenství a jiných forem péče o dítě, dále v případech vyživovací povinnosti ve vztahu k dětem, rodičům a manželům navzájem.

Bytové právo

Bytovým právem je obecně rozuměn souhrn norem upravujících bytové vlastnictví a dále otázky nájemních vztahů či vlastnictví v rámci společenství vlastníkůjednotek(SVJ) a bytových družstev.

Zajišťujeme právní služby při zakládání SVJ a bytových družstev, úpravy a tvorby zakládajících stanov, dále provádění změn a zápisů do veřejného rejstříku, zastupování SVJ a družstev v soudních a dalších řízení. Poskytujeme komplexní právní poradenství dle požadavků a potřeb klientů v tomto směru.Právní služby také poskytujeme ve věcech převodu družstevních bytů do osobního vlastnictví, rozdělení domu na bytové jednotky a další související změny bytových domů vč. přípravy a zastoupení v rámci stavebního řízení.

Správní právo

Správní právo,s ohledem na svou širokou působnost, je aplikováno v případě různorodých životních situacích, zejména jedná-li se o vztahy pramenící z činnosti veřejné správy na straně jedné a fyzických či právnických osob na straně druhé. Právní pomoc v oblasti správního práva poskytujeme tedy zejména (ale nikoliv výlučně) v komunikaci se správními orgány, ve věci určení příslušnosti správních orgánů a jednotlivých typů podání, přípravy a tvorby samotných podání, jakož i právní zastoupení v těchto řízeních, včetně následujícího správního řízení před příslušnými soudy, a to vč. řízení kasačního vedeného před Nejvyšším správním soudem.

Insolvenční právo

Úkolem insolvenčního práva je řešit úpadek nebo hrozící úpadek dlužníka soudním řízením tak, aby došlo k uspořádání majetkových vztahů k osobám, které jsou dotčeny dlužníkovým úpadkem a dále k co nejvyššímu a zásadně poměrnému uspokojení dlužníkových věřitelů. Další větví insolvenčního práva je řešení oddlužení dlužníka.

V otázkách insolvenčního práva poskytujeme právní pomoc při přípravě a podání insolvenčních návrhů, přihlášek pohledávky do insolvenčního řízení, právní zastoupení v insolvenčním řízení, před příslušnými soudy a insolvenčními správci.

Pracovní právo

Pracovní právo je další z několika oblastí občanského práva. Upravuje pracovněprávní vztahy, práva a povinnosti zaměstnavatelů a zaměstnanců.