Potřebujeme od vás povolit zpracování cookies. S vaším souhlasem budeme používat cookies, díky kterým lépe poznáme, co vás zajímá. Budeme vám ukazovat informace, které hledáte, a nebudeme vás obtěžovat těmi ostatními. Jak na našem webu, tak i v reklamě na internetu. Svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat. Na našem webu používáme i cookies, které jsou nezbytné, aby stránky fungovaly správně a rychleji jste se na nich zorientovali.

Jsme specialisté na jezírka, akvaristiku, teraristiku a čerpací techniku, autorizovaní prodejci a přímí dovozci OASE, Pontec a Aqua Nova s 30 letou tradicí na našem trhu. Registrujte se a získejte slevu na výrobky OASE.

Terarijní substráty, vystýlky, podestýlky, písek do terária, (terárií).

Terarijní substráty, vystýlky, podestýlky, písek do terária, (terárií).

Vhodným materiálem na dno tropického a subtropického terária je speciální terarijní substrát z kokosových vláken, který je odolný proti plísním. Neobsahuje žádná hnojiva ani jiné cizorodé látky. Lisovaný kokosový substrát, jako je stelivo Coco Briquettes, ExoTerra Plantation Soil substrát, tvoří zhutněné vlákno skořápek kokosových ořechů z tropické Asie. Po přidání vody výrazně zvětší svůj objem. Zvyšuje vlhkost v teráriu a je ideální pro žáby, mloky a zvířata, která si hloubí obydlí a útočiště. Kokosové substráty mohou také sloužit jako půda pro sadbu živých rostlin. Díky malému objemu se lisované terarijní substráty dají dobře skladovat a nezabírají mnoho místa. Proto kokosové vystýlky naleznou výborné uplatnění v v teráriích tropických deštných pralesů. Teploty v tropických pralesích jsou skoro konstantní a pohybují se mezi cca 24 – 26°C současně s vysokou 80% vlhkostí vzduchu. Tyto hodnoty můžete sledovat teploměry a hydrometry. Pokud je vlhkost v teráriu nízká, můžete přidat terarijní vodopád, do kterého mimo již vestavěného čerpadla umístíte generátor mlhy. Dalším typem podestýlky do terária jsou různé druhy drcené kůry stromů. Terarijní podestýlka z jedlové kůry je vhodná pro zelené leguány a ostatní vlhkomilné plazy. Drobnější kůrová drť zabraňuje ukrývání kobylek v substrátu. Cypřišový kompost je terarijní substrát, který doporučujeme pro chov řady druhů hadů, ještěrek, suchozemských želv, žab, ropuch, mloků, tarantulí a pro další bezobratlovce. Je výborný pro živé rostliny a inkubační zařízení. Pro pouštní terária nabízíme vybrané přírodní písky. Charakteristickým znakem pouště je enormní sucho a velké výkyvy teplot během střídání dne a noci. Jako substrát do terária je ideální použít čistě písek a nebo v případě zahrabávajících se plazů, směs písku a jílu. Ideální je tvarovací písek ExcavatorSand.Nastavení cookies

Advokátní kancelář Mgr. David Černý

AK David Černý Kladno

Advokátní kancelář Mgr. David Černý AK David Černý Kladno specializace:

Trestní právo

Trestní právo je odvětvím veřejného práva, které chrání oprávněné zájmy fyzických a právnických osob, zájmy společnosti a ústavní zřízení České republiky před takovým jednáním, které trestní právo označuje za trestný čin, a za jehož spáchání může být uložena sankce.

V případě obhajoby v trestním řízení je poskytnuta kvalifikovaná právní pomoc již od počátku trestního řízení ve všech jeho odvětvích a fázích.

Trestněprávní pomoc dále poskytujeme při přípravě trestního oznámení a také v případě právního zastoupení poškozených a obětítrestných činů, tj. jednání s orgány činnými v trestním řízení, zastoupení před soudy vč. právní pomoci ve věci náhrady a vymožení majetkové a nemajetkové újmy.

Občanské právo

Občanské právo tvoří soubor právních pravidel a principů, kterými se řídí fyzické i právnické osoby ve svých vzájemných vztazích založených na rovném postavení, jakož i právní prostředky vzniku, zajištění, změny a zániku práv a povinností plynoucích z těchto vztahů a sankce za jejich porušení.

Ve sféře občanskoprávní poskytujeme právní poradenství zejména ve věcech majetkových, dále v oblasti práva smluvního a závazkového. Poskytujeme komplexní právní poradenství v případech sporného i nesporného řešení konkrétního problému či potřeby klienta.

Rodinné právo

Rodinné právo je označováno za nejcitlivější oblast občanského práva.

Poskytujeme právní poradenství v nelehkých životních situacích, zejména právní zastoupení a pomoc v případě rozvodu manželství, úpravy poměrů k nezletilým dětem a péče o ně a dále v případě manželského majetkového práva, tj. vypořádání společného jmění manželů.

Agenda rodinného práva však nesouvisí pouze s rozvodem manželství a rozpadem rodiny, právní poradenství je zde poskytováno také např. v případech osvojení, poručenství a jiných forem péče o dítě, dále v případech vyživovací povinnosti ve vztahu k dětem, rodičům a manželům navzájem.

Bytové právo

Bytovým právem je obecně rozuměn souhrn norem upravujících bytové vlastnictví a dále otázky nájemních vztahů či vlastnictví v rámci společenství vlastníkůjednotek(SVJ) a bytových družstev.

Zajišťujeme právní služby při zakládání SVJ a bytových družstev, úpravy a tvorby zakládajících stanov, dále provádění změn a zápisů do veřejného rejstříku, zastupování SVJ a družstev v soudních a dalších řízení. Poskytujeme komplexní právní poradenství dle požadavků a potřeb klientů v tomto směru.Právní služby také poskytujeme ve věcech převodu družstevních bytů do osobního vlastnictví, rozdělení domu na bytové jednotky a další související změny bytových domů vč. přípravy a zastoupení v rámci stavebního řízení.

Správní právo

Správní právo,s ohledem na svou širokou působnost, je aplikováno v případě různorodých životních situacích, zejména jedná-li se o vztahy pramenící z činnosti veřejné správy na straně jedné a fyzických či právnických osob na straně druhé. Právní pomoc v oblasti správního práva poskytujeme tedy zejména (ale nikoliv výlučně) v komunikaci se správními orgány, ve věci určení příslušnosti správních orgánů a jednotlivých typů podání, přípravy a tvorby samotných podání, jakož i právní zastoupení v těchto řízeních, včetně následujícího správního řízení před příslušnými soudy, a to vč. řízení kasačního vedeného před Nejvyšším správním soudem.

Insolvenční právo

Úkolem insolvenčního práva je řešit úpadek nebo hrozící úpadek dlužníka soudním řízením tak, aby došlo k uspořádání majetkových vztahů k osobám, které jsou dotčeny dlužníkovým úpadkem a dále k co nejvyššímu a zásadně poměrnému uspokojení dlužníkových věřitelů. Další větví insolvenčního práva je řešení oddlužení dlužníka.

V otázkách insolvenčního práva poskytujeme právní pomoc při přípravě a podání insolvenčních návrhů, přihlášek pohledávky do insolvenčního řízení, právní zastoupení v insolvenčním řízení, před příslušnými soudy a insolvenčními správci.

Pracovní právo

Pracovní právo je další z několika oblastí občanského práva. Upravuje pracovněprávní vztahy, práva a povinnosti zaměstnavatelů a zaměstnanců.