Potřebujeme od vás povolit zpracování cookies. S vaším souhlasem budeme používat cookies, díky kterým lépe poznáme, co vás zajímá. Budeme vám ukazovat informace, které hledáte, a nebudeme vás obtěžovat těmi ostatními. Jak na našem webu, tak i v reklamě na internetu. Svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat. Na našem webu používáme i cookies, které jsou nezbytné, aby stránky fungovaly správně a rychleji jste se na nich zorientovali.

Jsme specialisté na jezírka, akvaristiku, teraristiku a čerpací techniku, autorizovaní prodejci a přímí dovozci OASE, Pontec a Aqua Nova s 30 letou tradicí na našem trhu. Registrujte se a získejte slevu na výrobky OASE.

Rybníčkové (jezírkové) filtry (filtrace), filtr na zahradní jezírka bez UV lampy Sera, Aqua El, Evolution Aqua

Rybníčkové (jezírkové) filtry (filtrace), filtr na zahradní jezírka bez UV lampy Sera, Aqua El, Evolution Aqua

Stávající filtrační sety do jezírek, které používáme u našeho jezírka, budeme někdy muset, v souvislosti s vývojem jezírka, posílit o další jezerní filtr nebo UV sterilizer. K tomu nám dobře poslouží tlakové jezírkové filtry bez UV lampy a samostatné UV-C sterilizační lampy. Filtr pro zahradní jezírko můžeme zapojit s původním filtrem podle potřeby do série nebo paralelně. Takto doplněné jezírkové sety mají větší biologicko-mechanickou schopnost čištění vody v jezírku. Filtr do jezírka obsahuje jako náplň filtrační molitany a biokuličky nebo biobloky pro usídlení čistících bakterií. Pro biologické čistění používáme pouze bakterie pro zahradní jezírka. Čistící startovací bakterie doporučujeme do jezírkové filtrace aplikovat při prvním spuštění po zimě a také při každém čištění filtru. Mezi účinné jezírkové bakterie patří např. bakterie Biobooster nebo FilterStarterBakterien. Jezírková filtrační média jako jsou filtrační pěny, filtrační keramika, bio kuličky, zeolit se čistí odstátou vodou, aby se příliš nesnížilo množství bakterií. Provoz uv-c lampy čistící bakterie do jezírka neohrožuje, protože bakterie sídlí ve filtru a na bocích nádrže. Filtrační hmoty ve filtrech ozařovány nejsou a po nasazení bakterií do vody jezírka stačí filtr_sera posečkat den, než se usadí na jezírkové folii a pak zapnout UV lampu. Voda je dodávána do filtrace pro jezírka pomocí čerpadla pro zahradní jezírka. S ohledem na ekonomiku provozu filtračního systému vybíráme, pokud je to možné, filtrační čerpadla Eco. Do této skupiny se řadí např. čerpadla Pontec jako je Pondomax Eco 8000. Pokud vybíráme jiná jezírková čerpadla, je vždy lepší volit čerpadla pro jezírko bez pěnovky v sání, aby mohlo být do jezerní filtrace dopraveno co nejvíce nečistot. Filtračními molitany jsou vybavena většinou čerpadla pro fontány jako je čerpadlo King 3 nebo čerpadlo Power Jet PFN. Při výběru filtrace do jezírka je na místě zvážit, zda nebudeme také potřebovat za účelem likvidace vznášející se zelené řasy nějaký typ jezírkové UV lampy. Informace, jak zvolit vhodný UV zářič uvádíme v oddělení UV lampy a v naší poradně. V naší nabídce naleznete také filtry s UV lampou, která je zabudovaná uvnitř tlakové filtrace.Nastavení cookies

Advokátní kancelář Mgr. David Černý

AK David Černý Kladno

Advokátní kancelář Mgr. David Černý AK David Černý Kladno specializace:

Trestní právo

Trestní právo je odvětvím veřejného práva, které chrání oprávněné zájmy fyzických a právnických osob, zájmy společnosti a ústavní zřízení České republiky před takovým jednáním, které trestní právo označuje za trestný čin, a za jehož spáchání může být uložena sankce.

V případě obhajoby v trestním řízení je poskytnuta kvalifikovaná právní pomoc již od počátku trestního řízení ve všech jeho odvětvích a fázích.

Trestněprávní pomoc dále poskytujeme při přípravě trestního oznámení a také v případě právního zastoupení poškozených a obětítrestných činů, tj. jednání s orgány činnými v trestním řízení, zastoupení před soudy vč. právní pomoci ve věci náhrady a vymožení majetkové a nemajetkové újmy.

Občanské právo

Občanské právo tvoří soubor právních pravidel a principů, kterými se řídí fyzické i právnické osoby ve svých vzájemných vztazích založených na rovném postavení, jakož i právní prostředky vzniku, zajištění, změny a zániku práv a povinností plynoucích z těchto vztahů a sankce za jejich porušení.

Ve sféře občanskoprávní poskytujeme právní poradenství zejména ve věcech majetkových, dále v oblasti práva smluvního a závazkového. Poskytujeme komplexní právní poradenství v případech sporného i nesporného řešení konkrétního problému či potřeby klienta.

Rodinné právo

Rodinné právo je označováno za nejcitlivější oblast občanského práva.

Poskytujeme právní poradenství v nelehkých životních situacích, zejména právní zastoupení a pomoc v případě rozvodu manželství, úpravy poměrů k nezletilým dětem a péče o ně a dále v případě manželského majetkového práva, tj. vypořádání společného jmění manželů.

Agenda rodinného práva však nesouvisí pouze s rozvodem manželství a rozpadem rodiny, právní poradenství je zde poskytováno také např. v případech osvojení, poručenství a jiných forem péče o dítě, dále v případech vyživovací povinnosti ve vztahu k dětem, rodičům a manželům navzájem.

Bytové právo

Bytovým právem je obecně rozuměn souhrn norem upravujících bytové vlastnictví a dále otázky nájemních vztahů či vlastnictví v rámci společenství vlastníkůjednotek(SVJ) a bytových družstev.

Zajišťujeme právní služby při zakládání SVJ a bytových družstev, úpravy a tvorby zakládajících stanov, dále provádění změn a zápisů do veřejného rejstříku, zastupování SVJ a družstev v soudních a dalších řízení. Poskytujeme komplexní právní poradenství dle požadavků a potřeb klientů v tomto směru.Právní služby také poskytujeme ve věcech převodu družstevních bytů do osobního vlastnictví, rozdělení domu na bytové jednotky a další související změny bytových domů vč. přípravy a zastoupení v rámci stavebního řízení.

Správní právo

Správní právo,s ohledem na svou širokou působnost, je aplikováno v případě různorodých životních situacích, zejména jedná-li se o vztahy pramenící z činnosti veřejné správy na straně jedné a fyzických či právnických osob na straně druhé. Právní pomoc v oblasti správního práva poskytujeme tedy zejména (ale nikoliv výlučně) v komunikaci se správními orgány, ve věci určení příslušnosti správních orgánů a jednotlivých typů podání, přípravy a tvorby samotných podání, jakož i právní zastoupení v těchto řízeních, včetně následujícího správního řízení před příslušnými soudy, a to vč. řízení kasačního vedeného před Nejvyšším správním soudem.

Insolvenční právo

Úkolem insolvenčního práva je řešit úpadek nebo hrozící úpadek dlužníka soudním řízením tak, aby došlo k uspořádání majetkových vztahů k osobám, které jsou dotčeny dlužníkovým úpadkem a dále k co nejvyššímu a zásadně poměrnému uspokojení dlužníkových věřitelů. Další větví insolvenčního práva je řešení oddlužení dlužníka.

V otázkách insolvenčního práva poskytujeme právní pomoc při přípravě a podání insolvenčních návrhů, přihlášek pohledávky do insolvenčního řízení, právní zastoupení v insolvenčním řízení, před příslušnými soudy a insolvenčními správci.

Pracovní právo

Pracovní právo je další z několika oblastí občanského práva. Upravuje pracovněprávní vztahy, práva a povinnosti zaměstnavatelů a zaměstnanců.