Potřebujeme od vás povolit zpracování cookies. S vaším souhlasem budeme používat cookies, díky kterým lépe poznáme, co vás zajímá. Budeme vám ukazovat informace, které hledáte, a nebudeme vás obtěžovat těmi ostatními. Jak na našem webu, tak i v reklamě na internetu. Svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat. Na našem webu používáme i cookies, které jsou nezbytné, aby stránky fungovaly správně a rychleji jste se na nich zorientovali.

Jsme specialisté na jezírka, akvaristiku, teraristiku a čerpací techniku, autorizovaní prodejci a přímí dovozci OASE, Pontec a Aqua Nova s 30 letou tradicí na našem trhu. Registrujte se a získejte slevu na výrobky OASE.

Náhradní díly pro přístroje na likvidaci řas Velda T-Flow a I-Tronic

Náhradní díly pro přístroje na likvidaci řas Velda T-Flow a I-Tronic

Masivně rostoucí vláknitá řasa v jezírku znamená, že biologická rovnováha není v pořádku. Zelenou vodu způsobují plovoucí jednobuněčné řasy, nebo v jezírku rostou dlouhé řasy. Velký růst řas znamená, že rybníčková filtrace není dostatečná a také množství čistících bakterií, které konkurují všem druhům řas není dost. Jednobuněčné řasy, které vytváří zákal vody, odstraníte UV lampami a na likvidaci dlouhých řas můžete použít zařízení I-Tronic nebo Velda T-Flow. Zařízení I-Tronic pracuje na principu uvolňování malého množství mědi, které nedovoluje rozmnožování vláknitých řas ve vaší nádrži. Dávkování mědi je regulováno pomocí elektronického přístroje. t_flow_tronic Objem mědi, které je udržován ve vodě přístrojem I-Tronic je menší než dovoluje norma pro pitnou vodu! Informace o možnostech jak likvidovat řasu naleznete také v naší poradně jako je článek Boj s řasou. Měď se již dlouho používá k hubení řas a většiny bakterií především v průmyslu. Řasy jako jednobuněčné organismy jsou likvidovány jakmile je okolo nich roztok síranu měďnatého. Měď tedy hubí všechny řasy ve vodě. Vedla I-Tronic vám pomůže se zbavit dlouhých a vláknitých řas z vašeho zahradního jezírka způsobem bezpečným pro ryby a vodní rostliny. Základ I-Tronicu tvoří anoda a katoda. Anoda je vyrobena z mědi a katoda je nerezová. Díky mikroprocesoru se vytváří pulsy, které jsou vedeny do jádra I-Tronicu. S pomocí pulsů se uvolňují pozitivně nabité ionty mědi. Měděné ionty tvoří přírodní ochranu proti řasám. Koncentrace iontů mědi, která zabraňuje růstu řas a odstraňuje je, se nachází v rozmezí mezi 0.2 až 0.3 PPM. Toto množství je naprosto bezpečné pro lidi, zvířata a rostliny. Pro srovnání, maximální koncentrace v pitné vodě je 2 PPM. V běžné jezírkové vodě (pH 7 a více) nepřekročí koncentrace hodnotu 0.3 PPM, i kdyby byl I-Tronic používán stále. Z tohoto důvodu je I-Tronic bezpečný pro rostliny a živočichy v jezírku, ale současně dochází k zastavení růstu řas. Kladným vedlejším efektem je zdravá voda a příjemná neutrální vůně. Dodržujte informace v návodu. Použití I-Tronic se nedoporučuje u chovu pravých japonských koi kaprů, kteří mohou být citliví vůči mědi ve vodě! Ideální je použití pro okrasná a koupací jezírka. Nepřekračujte doporučené průtoky přes zařízení. Doporučení: Zajistěte optimální cirkulaci vody v rybníčku! Jinak jednotka I-Tronic může špatně vyhodnotit hodnoty. Nezapomeňte na kvalitní vzduchování jezírek, aby se odumřelé řasy biologicky co nejrychleji rozložily.Nastavení cookies

Advokátní kancelář Mgr. David Černý

AK David Černý Kladno

Advokátní kancelář Mgr. David Černý AK David Černý Kladno specializace:

Trestní právo

Trestní právo je odvětvím veřejného práva, které chrání oprávněné zájmy fyzických a právnických osob, zájmy společnosti a ústavní zřízení České republiky před takovým jednáním, které trestní právo označuje za trestný čin, a za jehož spáchání může být uložena sankce.

V případě obhajoby v trestním řízení je poskytnuta kvalifikovaná právní pomoc již od počátku trestního řízení ve všech jeho odvětvích a fázích.

Trestněprávní pomoc dále poskytujeme při přípravě trestního oznámení a také v případě právního zastoupení poškozených a obětítrestných činů, tj. jednání s orgány činnými v trestním řízení, zastoupení před soudy vč. právní pomoci ve věci náhrady a vymožení majetkové a nemajetkové újmy.

Občanské právo

Občanské právo tvoří soubor právních pravidel a principů, kterými se řídí fyzické i právnické osoby ve svých vzájemných vztazích založených na rovném postavení, jakož i právní prostředky vzniku, zajištění, změny a zániku práv a povinností plynoucích z těchto vztahů a sankce za jejich porušení.

Ve sféře občanskoprávní poskytujeme právní poradenství zejména ve věcech majetkových, dále v oblasti práva smluvního a závazkového. Poskytujeme komplexní právní poradenství v případech sporného i nesporného řešení konkrétního problému či potřeby klienta.

Rodinné právo

Rodinné právo je označováno za nejcitlivější oblast občanského práva.

Poskytujeme právní poradenství v nelehkých životních situacích, zejména právní zastoupení a pomoc v případě rozvodu manželství, úpravy poměrů k nezletilým dětem a péče o ně a dále v případě manželského majetkového práva, tj. vypořádání společného jmění manželů.

Agenda rodinného práva však nesouvisí pouze s rozvodem manželství a rozpadem rodiny, právní poradenství je zde poskytováno také např. v případech osvojení, poručenství a jiných forem péče o dítě, dále v případech vyživovací povinnosti ve vztahu k dětem, rodičům a manželům navzájem.

Bytové právo

Bytovým právem je obecně rozuměn souhrn norem upravujících bytové vlastnictví a dále otázky nájemních vztahů či vlastnictví v rámci společenství vlastníkůjednotek(SVJ) a bytových družstev.

Zajišťujeme právní služby při zakládání SVJ a bytových družstev, úpravy a tvorby zakládajících stanov, dále provádění změn a zápisů do veřejného rejstříku, zastupování SVJ a družstev v soudních a dalších řízení. Poskytujeme komplexní právní poradenství dle požadavků a potřeb klientů v tomto směru.Právní služby také poskytujeme ve věcech převodu družstevních bytů do osobního vlastnictví, rozdělení domu na bytové jednotky a další související změny bytových domů vč. přípravy a zastoupení v rámci stavebního řízení.

Správní právo

Správní právo,s ohledem na svou širokou působnost, je aplikováno v případě různorodých životních situacích, zejména jedná-li se o vztahy pramenící z činnosti veřejné správy na straně jedné a fyzických či právnických osob na straně druhé. Právní pomoc v oblasti správního práva poskytujeme tedy zejména (ale nikoliv výlučně) v komunikaci se správními orgány, ve věci určení příslušnosti správních orgánů a jednotlivých typů podání, přípravy a tvorby samotných podání, jakož i právní zastoupení v těchto řízeních, včetně následujícího správního řízení před příslušnými soudy, a to vč. řízení kasačního vedeného před Nejvyšším správním soudem.

Insolvenční právo

Úkolem insolvenčního práva je řešit úpadek nebo hrozící úpadek dlužníka soudním řízením tak, aby došlo k uspořádání majetkových vztahů k osobám, které jsou dotčeny dlužníkovým úpadkem a dále k co nejvyššímu a zásadně poměrnému uspokojení dlužníkových věřitelů. Další větví insolvenčního práva je řešení oddlužení dlužníka.

V otázkách insolvenčního práva poskytujeme právní pomoc při přípravě a podání insolvenčních návrhů, přihlášek pohledávky do insolvenčního řízení, právní zastoupení v insolvenčním řízení, před příslušnými soudy a insolvenčními správci.

Pracovní právo

Pracovní právo je další z několika oblastí občanského práva. Upravuje pracovněprávní vztahy, práva a povinnosti zaměstnavatelů a zaměstnanců.