plánování jezírka.">

Potřebujeme od vás povolit zpracování cookies. S vaším souhlasem budeme používat cookies, díky kterým lépe poznáme, co vás zajímá. Budeme vám ukazovat informace, které hledáte, a nebudeme vás obtěžovat těmi ostatními. Jak na našem webu, tak i v reklamě na internetu. Svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat. Na našem webu používáme i cookies, které jsou nezbytné, aby stránky fungovaly správně a rychleji jste se na nich zorientovali.

Jsme specialisté na jezírka, akvaristiku, teraristiku a čerpací techniku, autorizovaní prodejci a přímí dovozci OASE, Pontec a Aqua Nova s 30 letou tradicí na našem trhu. Registrujte se a získejte slevu na výrobky OASE.

Úprava čerstvé vody v zahradním jezírku a stabilizace pH, přípravky do jezírka OASE, Tetra

Úprava čerstvé vody v zahradním jezírku a stabilizace pH, přípravky do jezírka OASE, Tetra

Pomůžeme Vám již při plánování jezírka. Nejvhodnější voda do jezírka je z řádu. Po napuštění vody je potřeba ji upravit, aby byla vhodná pro jeho budoucí obyvatele. K tomu se právě hodí přípravek z řady OASE AquaActive Safe&Care. Jen v dostatečně tvrdé jezerní vodě, obohacené o potřebné minerály, a tím i stabilizované (takz. Puferace) na hodnotu pH 7,5 – 8,5, KH vyšší než 5° dH fungují žádoucí čistící procesy. Sledovat hodnoty vody lze pomocí testů vody. Řasy a vodní rostliny průběžně snižují uhličitanovou tvrdost vody. Proto dochází i k rozkolísání hodnoty pH. Tím se také snižuje široká škála mikroorganismů. voda_v_jezirku Na druhé straně dochází k masovému růstu řas. Drobné mikroskopické organismy, filtrační bakterie a např. různí korýši jsou velkými konkurenty řas v potravním řetězci, jsou při kolísání pH ve stresu a negativně ovlivňováni. To jsou základní důvody, proč zahradní jezírka přestávají fungovat. V této souvislosti nabízíme podle potřeby čtyři produkty, které vodu v jezírku velmi rychle dlouhodobě a v souladu s životním prostředím stabilizují. Všechny látky, které obsahují, účinně podporují biologickou rovnováhu a cestu ke zdravé přírodní vodě. Jedná se o následující přípravky chemie do jezírka: Fischmineral, TeichStarter, KoiStabil a TeichFit. Přípravek k úpravě vody KoiStabil vytváří stabilní klima v jezírku pro ryby, zejména kapry KOI , ale i jiné druhy ryb, náročných na kvalitu vody. Díky dlouhodobé stabilizaci hodnoty pH, uhličitanové tvrdosti, neutralizaci čpavků a těžkých kovů budou Vaše ryby vitálnější a barevně výraznější. Fishmineral dodává do vody důležité minerály a stopové prvky důležité pro dlouhý život ryb. Teichfit je základní prostředek na úpravu rybniční vody a nastavení pH na cca 8,3. TeichStarter upravuje vodu z řádu a startuje jezírko. Další informace Jak upravit vodu v rybníčku naleznete v naší poradně.Nastavení cookies

Advokátní kancelář Mgr. David Černý

AK David Černý Kladno

Advokátní kancelář Mgr. David Černý AK David Černý Kladno specializace:

Trestní právo

Trestní právo je odvětvím veřejného práva, které chrání oprávněné zájmy fyzických a právnických osob, zájmy společnosti a ústavní zřízení České republiky před takovým jednáním, které trestní právo označuje za trestný čin, a za jehož spáchání může být uložena sankce.

V případě obhajoby v trestním řízení je poskytnuta kvalifikovaná právní pomoc již od počátku trestního řízení ve všech jeho odvětvích a fázích.

Trestněprávní pomoc dále poskytujeme při přípravě trestního oznámení a také v případě právního zastoupení poškozených a obětítrestných činů, tj. jednání s orgány činnými v trestním řízení, zastoupení před soudy vč. právní pomoci ve věci náhrady a vymožení majetkové a nemajetkové újmy.

Občanské právo

Občanské právo tvoří soubor právních pravidel a principů, kterými se řídí fyzické i právnické osoby ve svých vzájemných vztazích založených na rovném postavení, jakož i právní prostředky vzniku, zajištění, změny a zániku práv a povinností plynoucích z těchto vztahů a sankce za jejich porušení.

Ve sféře občanskoprávní poskytujeme právní poradenství zejména ve věcech majetkových, dále v oblasti práva smluvního a závazkového. Poskytujeme komplexní právní poradenství v případech sporného i nesporného řešení konkrétního problému či potřeby klienta.

Rodinné právo

Rodinné právo je označováno za nejcitlivější oblast občanského práva.

Poskytujeme právní poradenství v nelehkých životních situacích, zejména právní zastoupení a pomoc v případě rozvodu manželství, úpravy poměrů k nezletilým dětem a péče o ně a dále v případě manželského majetkového práva, tj. vypořádání společného jmění manželů.

Agenda rodinného práva však nesouvisí pouze s rozvodem manželství a rozpadem rodiny, právní poradenství je zde poskytováno také např. v případech osvojení, poručenství a jiných forem péče o dítě, dále v případech vyživovací povinnosti ve vztahu k dětem, rodičům a manželům navzájem.

Bytové právo

Bytovým právem je obecně rozuměn souhrn norem upravujících bytové vlastnictví a dále otázky nájemních vztahů či vlastnictví v rámci společenství vlastníkůjednotek(SVJ) a bytových družstev.

Zajišťujeme právní služby při zakládání SVJ a bytových družstev, úpravy a tvorby zakládajících stanov, dále provádění změn a zápisů do veřejného rejstříku, zastupování SVJ a družstev v soudních a dalších řízení. Poskytujeme komplexní právní poradenství dle požadavků a potřeb klientů v tomto směru.Právní služby také poskytujeme ve věcech převodu družstevních bytů do osobního vlastnictví, rozdělení domu na bytové jednotky a další související změny bytových domů vč. přípravy a zastoupení v rámci stavebního řízení.

Správní právo

Správní právo,s ohledem na svou širokou působnost, je aplikováno v případě různorodých životních situacích, zejména jedná-li se o vztahy pramenící z činnosti veřejné správy na straně jedné a fyzických či právnických osob na straně druhé. Právní pomoc v oblasti správního práva poskytujeme tedy zejména (ale nikoliv výlučně) v komunikaci se správními orgány, ve věci určení příslušnosti správních orgánů a jednotlivých typů podání, přípravy a tvorby samotných podání, jakož i právní zastoupení v těchto řízeních, včetně následujícího správního řízení před příslušnými soudy, a to vč. řízení kasačního vedeného před Nejvyšším správním soudem.

Insolvenční právo

Úkolem insolvenčního práva je řešit úpadek nebo hrozící úpadek dlužníka soudním řízením tak, aby došlo k uspořádání majetkových vztahů k osobám, které jsou dotčeny dlužníkovým úpadkem a dále k co nejvyššímu a zásadně poměrnému uspokojení dlužníkových věřitelů. Další větví insolvenčního práva je řešení oddlužení dlužníka.

V otázkách insolvenčního práva poskytujeme právní pomoc při přípravě a podání insolvenčních návrhů, přihlášek pohledávky do insolvenčního řízení, právní zastoupení v insolvenčním řízení, před příslušnými soudy a insolvenčními správci.

Pracovní právo

Pracovní právo je další z několika oblastí občanského práva. Upravuje pracovněprávní vztahy, práva a povinnosti zaměstnavatelů a zaměstnanců.