Potřebujeme od vás povolit zpracování cookies. S vaším souhlasem budeme používat cookies, díky kterým lépe poznáme, co vás zajímá. Budeme vám ukazovat informace, které hledáte, a nebudeme vás obtěžovat těmi ostatními. Jak na našem webu, tak i v reklamě na internetu. Svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat. Na našem webu používáme i cookies, které jsou nezbytné, aby stránky fungovaly správně a rychleji jste se na nich zorientovali.

Jsme specialisté na jezírka, akvaristiku, teraristiku a čerpací techniku, autorizovaní prodejci a přímí dovozci OASE, Pontec a Aqua Nova s 30 letou tradicí na našem trhu. Registrujte se a získejte slevu na výrobky OASE.

Rybí krmivo, krmení, granule pro cichlidy, akvarijní ryby (rybičky)

Rybí krmivo, krmení, granule pro cichlidy, akvarijní ryby (rybičky)

Existuje řada druhů akvarijních ryb. Cichlidy patří mezi oblíbené akvarijní ryby. Někdo chová býložravé cichlidy, jiný nalezl potěšení v masožravých cichlidách. Krmivo pro akvarijní ryby může být ve formě granulí nebo se může jednat o plovoucí vločky. krmeni_pro_cichlidy Často vybírané jsou granule pro cichlidy Tetra Cichlid Sticks nebo plovoucí pelety pro cichlidy Sera Arowana, což je krmivo pro cichlidy vhodné pro velké masožravé cichlidy a arowany. Mezi oblíbené vločkové krmení pro cichlidy patří krmení pro ryby Acti Cichlid, což jsou speciální vločky pro býložravé cichlidy z jezer východní Afriky. Chov cichlid je velmi zajímavý, ale některé cichlidy se nehodí pro začátečníky. Řada těchto větších ryb je agresivní a často chovatelsky náročná. Pro začínající akvaristy můžeme z této skupiny doporučit např. Skaláry - Pterophyllum scalare nebo drobné pestře barevné cichlidky jako je cichlidka purpurová. Tato cichlida potřebuje skalní úkryty, ve kterých se může schovat, ale také se tam vytírá.

Chováme skaláry

Oblíbené často chované ryby jsou skaláry, které patří mezi velmi elegantní cichlidy. Nejsou náročné na chov. Není možné je však chovat s  drobnými rybkami, jako jsou např. Paracheirodon axelrodi a Paracheirodon innesi, protože tyto rybky by byly pro větší skaláry snadnou kořistí. Skalára amazonská se řadí mezi běžně chované skaláry. Ryba je mlsná a vybíravá. Má ráda pestrou stravu, takže pokud jí podáváme stále stejné krmivo pro ryby, začne ho odmítat. Potřebuje dostatečně velké akvárium. Pokud má nádrž objem do 100 litrů, můžeme v ní chovat pouze jeden pár. Skaláry se často napadají. Při dobré péči se skalára dožívá deseti let. Vhodnými rybami pro společná akvária se skalárami jsou ryby, které žijí na dně. Pro ty jsou vhodná krmiva pro ryby u dna. Jsou to např. krunýřovci a pancéřníčci.Nastavení cookies

Advokátní kancelář Mgr. David Černý

AK David Černý Kladno

Advokátní kancelář Mgr. David Černý AK David Černý Kladno specializace:

Trestní právo

Trestní právo je odvětvím veřejného práva, které chrání oprávněné zájmy fyzických a právnických osob, zájmy společnosti a ústavní zřízení České republiky před takovým jednáním, které trestní právo označuje za trestný čin, a za jehož spáchání může být uložena sankce.

V případě obhajoby v trestním řízení je poskytnuta kvalifikovaná právní pomoc již od počátku trestního řízení ve všech jeho odvětvích a fázích.

Trestněprávní pomoc dále poskytujeme při přípravě trestního oznámení a také v případě právního zastoupení poškozených a obětítrestných činů, tj. jednání s orgány činnými v trestním řízení, zastoupení před soudy vč. právní pomoci ve věci náhrady a vymožení majetkové a nemajetkové újmy.

Občanské právo

Občanské právo tvoří soubor právních pravidel a principů, kterými se řídí fyzické i právnické osoby ve svých vzájemných vztazích založených na rovném postavení, jakož i právní prostředky vzniku, zajištění, změny a zániku práv a povinností plynoucích z těchto vztahů a sankce za jejich porušení.

Ve sféře občanskoprávní poskytujeme právní poradenství zejména ve věcech majetkových, dále v oblasti práva smluvního a závazkového. Poskytujeme komplexní právní poradenství v případech sporného i nesporného řešení konkrétního problému či potřeby klienta.

Rodinné právo

Rodinné právo je označováno za nejcitlivější oblast občanského práva.

Poskytujeme právní poradenství v nelehkých životních situacích, zejména právní zastoupení a pomoc v případě rozvodu manželství, úpravy poměrů k nezletilým dětem a péče o ně a dále v případě manželského majetkového práva, tj. vypořádání společného jmění manželů.

Agenda rodinného práva však nesouvisí pouze s rozvodem manželství a rozpadem rodiny, právní poradenství je zde poskytováno také např. v případech osvojení, poručenství a jiných forem péče o dítě, dále v případech vyživovací povinnosti ve vztahu k dětem, rodičům a manželům navzájem.

Bytové právo

Bytovým právem je obecně rozuměn souhrn norem upravujících bytové vlastnictví a dále otázky nájemních vztahů či vlastnictví v rámci společenství vlastníkůjednotek(SVJ) a bytových družstev.

Zajišťujeme právní služby při zakládání SVJ a bytových družstev, úpravy a tvorby zakládajících stanov, dále provádění změn a zápisů do veřejného rejstříku, zastupování SVJ a družstev v soudních a dalších řízení. Poskytujeme komplexní právní poradenství dle požadavků a potřeb klientů v tomto směru.Právní služby také poskytujeme ve věcech převodu družstevních bytů do osobního vlastnictví, rozdělení domu na bytové jednotky a další související změny bytových domů vč. přípravy a zastoupení v rámci stavebního řízení.

Správní právo

Správní právo,s ohledem na svou širokou působnost, je aplikováno v případě různorodých životních situacích, zejména jedná-li se o vztahy pramenící z činnosti veřejné správy na straně jedné a fyzických či právnických osob na straně druhé. Právní pomoc v oblasti správního práva poskytujeme tedy zejména (ale nikoliv výlučně) v komunikaci se správními orgány, ve věci určení příslušnosti správních orgánů a jednotlivých typů podání, přípravy a tvorby samotných podání, jakož i právní zastoupení v těchto řízeních, včetně následujícího správního řízení před příslušnými soudy, a to vč. řízení kasačního vedeného před Nejvyšším správním soudem.

Insolvenční právo

Úkolem insolvenčního práva je řešit úpadek nebo hrozící úpadek dlužníka soudním řízením tak, aby došlo k uspořádání majetkových vztahů k osobám, které jsou dotčeny dlužníkovým úpadkem a dále k co nejvyššímu a zásadně poměrnému uspokojení dlužníkových věřitelů. Další větví insolvenčního práva je řešení oddlužení dlužníka.

V otázkách insolvenčního práva poskytujeme právní pomoc při přípravě a podání insolvenčních návrhů, přihlášek pohledávky do insolvenčního řízení, právní zastoupení v insolvenčním řízení, před příslušnými soudy a insolvenčními správci.

Pracovní právo

Pracovní právo je další z několika oblastí občanského práva. Upravuje pracovněprávní vztahy, práva a povinnosti zaměstnavatelů a zaměstnanců.