Potřebujeme od vás povolit zpracování cookies. S vaším souhlasem budeme používat cookies, díky kterým lépe poznáme, co vás zajímá. Budeme vám ukazovat informace, které hledáte, a nebudeme vás obtěžovat těmi ostatními. Jak na našem webu, tak i v reklamě na internetu. Svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat. Na našem webu používáme i cookies, které jsou nezbytné, aby stránky fungovaly správně a rychleji jste se na nich zorientovali.

Jsme specialisté na jezírka, akvaristiku, teraristiku a čerpací techniku, autorizovaní prodejci a přímí dovozci OASE, Pontec a Aqua Nova s 30 letou tradicí na našem trhu. Registrujte se a získejte slevu na výrobky OASE.

Akvarijní zářivky T8 a T5 pro akvárium, růst rostlin, Sun Glo, Aqua Glo, Fluval Hagen

Akvarijní zářivky T8 a T5 pro akvárium, růst rostlin, Sun Glo, Aqua Glo, Fluval Hagen

Vhodné světlo do akvária zvýrazní nádherné zbarvení ryb a vodním rostlinám dodá životně důležité světelné záření. Vodní rostliny pak bujně rostou, odebírají živiny z vody, čímž ji čistí a současně produkují kyslík. Pokud jsou v optimálním poměru rostliny k objemu akvária, množství a druhu ryb, s osvětlením a údržbou, můžeme se těšit z nádherného vodního světa. Akvarijní zářivky T5 a T8 jsou zářivkové trubice, které byly vyvinuty podle nejnovějších poznatků ve světelných technologiích. Předností značkových kvalitních zářivek do akvária je co nejnižší spotřeba energie při maximální svítivosti. Nejnovější fluorescenční zářivky pro akvaristiku neuvolňují skoro žádné světlo, které by podporovalo růst řasy v akváriu. Označení akvarijní zářivky T8 znamená, že má zářivka průměr 2,6 cm, zářivka T5 je silná 1,5 cm. akvarijni_zarivky Nejlepší zářivky pro rostliny v akváriu jsou celospektrální. Mají nejvyšší světelnou účinnost a produkují akvarijní světlo, které je nejblíže dennímu světlu. Pokud máme typ akvarijní osvětlovací rampy pro dvě zářivky, volíme kombinaci zářivek s různým barevným spektrem, jako má např. akvarijní zářivka Sun Glo a zářivka Aqua Glo. Současným trendem je LED akvarijní osvětlení, kterému dávají přednost někteří majitelé akvárií. Pro osvětlení mořského akvária používáme fluorescenční zářivky pro akvaristiku, lampy HQI či novější HCI nebo CDM, nebo kombinaci obou. Fluorescenční zářivky používáme tam, kde voda v akváriu nepřesáhne hloubku 50 cm. Zvýšení intenzity světla nám zajistí instalace světelně odrazivého reflektoru jako jsou akvarijní reflektor Juwel nebo Hagen. Reflektory pro osvětlení do akvária zvyšují světelný výkon zářivky do akvária až o 100% a současně jsou ochranou proti oslnění. Nesmíme zapomenout, že všechny zářivky do akvárií musíme měnit dle výrobce v rozmezí půl roku až roku vždy za nové, protože jejich životnost je omezená a náplň vytvářející barevné spektrum se postupně spotřebovává.Nastavení cookies

Advokátní kancelář Mgr. David Černý

AK David Černý Kladno

Advokátní kancelář Mgr. David Černý AK David Černý Kladno specializace:

Trestní právo

Trestní právo je odvětvím veřejného práva, které chrání oprávněné zájmy fyzických a právnických osob, zájmy společnosti a ústavní zřízení České republiky před takovým jednáním, které trestní právo označuje za trestný čin, a za jehož spáchání může být uložena sankce.

V případě obhajoby v trestním řízení je poskytnuta kvalifikovaná právní pomoc již od počátku trestního řízení ve všech jeho odvětvích a fázích.

Trestněprávní pomoc dále poskytujeme při přípravě trestního oznámení a také v případě právního zastoupení poškozených a obětítrestných činů, tj. jednání s orgány činnými v trestním řízení, zastoupení před soudy vč. právní pomoci ve věci náhrady a vymožení majetkové a nemajetkové újmy.

Občanské právo

Občanské právo tvoří soubor právních pravidel a principů, kterými se řídí fyzické i právnické osoby ve svých vzájemných vztazích založených na rovném postavení, jakož i právní prostředky vzniku, zajištění, změny a zániku práv a povinností plynoucích z těchto vztahů a sankce za jejich porušení.

Ve sféře občanskoprávní poskytujeme právní poradenství zejména ve věcech majetkových, dále v oblasti práva smluvního a závazkového. Poskytujeme komplexní právní poradenství v případech sporného i nesporného řešení konkrétního problému či potřeby klienta.

Rodinné právo

Rodinné právo je označováno za nejcitlivější oblast občanského práva.

Poskytujeme právní poradenství v nelehkých životních situacích, zejména právní zastoupení a pomoc v případě rozvodu manželství, úpravy poměrů k nezletilým dětem a péče o ně a dále v případě manželského majetkového práva, tj. vypořádání společného jmění manželů.

Agenda rodinného práva však nesouvisí pouze s rozvodem manželství a rozpadem rodiny, právní poradenství je zde poskytováno také např. v případech osvojení, poručenství a jiných forem péče o dítě, dále v případech vyživovací povinnosti ve vztahu k dětem, rodičům a manželům navzájem.

Bytové právo

Bytovým právem je obecně rozuměn souhrn norem upravujících bytové vlastnictví a dále otázky nájemních vztahů či vlastnictví v rámci společenství vlastníkůjednotek(SVJ) a bytových družstev.

Zajišťujeme právní služby při zakládání SVJ a bytových družstev, úpravy a tvorby zakládajících stanov, dále provádění změn a zápisů do veřejného rejstříku, zastupování SVJ a družstev v soudních a dalších řízení. Poskytujeme komplexní právní poradenství dle požadavků a potřeb klientů v tomto směru.Právní služby také poskytujeme ve věcech převodu družstevních bytů do osobního vlastnictví, rozdělení domu na bytové jednotky a další související změny bytových domů vč. přípravy a zastoupení v rámci stavebního řízení.

Správní právo

Správní právo,s ohledem na svou širokou působnost, je aplikováno v případě různorodých životních situacích, zejména jedná-li se o vztahy pramenící z činnosti veřejné správy na straně jedné a fyzických či právnických osob na straně druhé. Právní pomoc v oblasti správního práva poskytujeme tedy zejména (ale nikoliv výlučně) v komunikaci se správními orgány, ve věci určení příslušnosti správních orgánů a jednotlivých typů podání, přípravy a tvorby samotných podání, jakož i právní zastoupení v těchto řízeních, včetně následujícího správního řízení před příslušnými soudy, a to vč. řízení kasačního vedeného před Nejvyšším správním soudem.

Insolvenční právo

Úkolem insolvenčního práva je řešit úpadek nebo hrozící úpadek dlužníka soudním řízením tak, aby došlo k uspořádání majetkových vztahů k osobám, které jsou dotčeny dlužníkovým úpadkem a dále k co nejvyššímu a zásadně poměrnému uspokojení dlužníkových věřitelů. Další větví insolvenčního práva je řešení oddlužení dlužníka.

V otázkách insolvenčního práva poskytujeme právní pomoc při přípravě a podání insolvenčních návrhů, přihlášek pohledávky do insolvenčního řízení, právní zastoupení v insolvenčním řízení, před příslušnými soudy a insolvenčními správci.

Pracovní právo

Pracovní právo je další z několika oblastí občanského práva. Upravuje pracovněprávní vztahy, práva a povinnosti zaměstnavatelů a zaměstnanců.