Potřebujeme od vás povolit zpracování cookies. S vaším souhlasem budeme používat cookies, díky kterým lépe poznáme, co vás zajímá. Budeme vám ukazovat informace, které hledáte, a nebudeme vás obtěžovat těmi ostatními. Jak na našem webu, tak i v reklamě na internetu. Svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat. Na našem webu používáme i cookies, které jsou nezbytné, aby stránky fungovaly správně a rychleji jste se na nich zorientovali.

Jsme specialisté na jezírka, akvaristiku, teraristiku a čerpací techniku, autorizovaní prodejci a přímí dovozci OASE, Pontec a Aqua Nova s 30 letou tradicí na našem trhu. Registrujte se a získejte slevu na výrobky OASE.

Vnitřní akvarijní, rohové filtry (filtr), filtrace pro (mořská) akvária, rybičky, se vzduchováním, čerpací hlava s kostkou filtrační hmoty – OASE, Tetra, Hagen Fluval, Marina, Resun, Hailea

Vnitřní akvarijní, rohové filtry (filtr), filtrace pro (mořská) akvária, rybičky, se vzduchováním, čerpací hlava s kostkou filtrační hmoty – OASE, Tetra, Hagen Fluval, Marina, Resun, Hailea

Čistá voda v akváriu jistě potěší každého. Správná filtrace vody v akváriu je základním předpokladem dobře fungujícího akvária. K čištění vody slouží vnitřní a vnější filtrace. Akvarijní filtry vnitřní se instalují do akvarijní nádrže. Vnitřní akvarijní filtrace je vhodná pro menší akvária. Vnitřní filtr pro akvárium odstraňuje malé částečky z vody, což znamená, že pracuje mechanicky. Také však filtrace pro akvárium pracuje biologicky, což je mnohem důležitější. Aby filtrace biologicky dobře pracovala, doporučujeme přidat bakterie do akvária. Takové akvarijní bakterie např. obsahují přípravky Tetra, Sera Bio Nitrivec nebo Nitridac. Odstraňují nežádoucí látky, které jsou ve vodě rozpuštěné, jako jsou rozkládající se výkaly ryb, zbytky krmiva, odumřelé části rostlin. Díky rozkladu se voda stále obohacuje o fosforečnany a dusičnany. Biologická část filtru je osídlena čistícími bakteriemi, které tyto škodlivé látky odbourávají. Občas je třeba filtrační média ve filtru vyčistit nebo vyměnit. Čistění filtru se provádí propláchnutím slabším proudem velmi vlažné vody, nejlépe odstáté, aby čistící bakterie nebyly zcela zahubeny. V nové nádrži se čistí filtr do akvária poprvé po 4-8 týdnech. Když se akvarijní čerpadlo ve filtru zastaví, ve většině případů stačí vypláchnout sací komoru, kde je umístěna vrtulka čerpadla a pootočit s ní. filtr_oase Filtr do akvária pro korýše zajišťuje stálý pohyb vody jako pohyb potůčku a současně čistí vodu, protože Filtrující krevetka získává potravu pouze v proudu vody. Účinné mechanické a biologické akvarijní filtrace jsou např. vnitřní filtry pro akvária OASE Bioplus, Hailea, filtr Fan 1 Plus nebo filtr Elite Jet Flo 75. Ideální jsou filtrace do akvária, které je možné individuálně rozšiřovat jako je filtr Turbo Filter, kde lze přidávat moduly, které obsahují různá filtrační média. Když do filtrace akvária přidáte filtrační médium Siporax mini zajistíte velký prostor pro čistící bakterie a voda v akváriu bude biologicky čistá. Pro mořská akvária může sloužit např. filtr Sera Fil 120 nebo Sera Multi Fil 350.

Vnější závěsné filtry pro akvária Aqua Nova

Pro filtrování vody v menších akváriích naleznou uplatnění vnitřní nebo vnější závěsné akvarijní filtry. Mají inovativní top olejový filtr, který zachycuje z horní části vody zbytky oleje z akvarijního krmiva a z tlení. Akvarijní filtry závěsné obsahují filtrační vložky, s houbou a uhlíkem, absorbující nečistoty, a snižující kyselost. K dispozici jsou také kartuše bez uhlí pro léčbu ryb. Dlouhá sací trubka se sítem, aby nedošlo k zachycení a nasátí malé ryby. Filtry do akvárií Aqua Nova se snadno instalují, čistí a udržují. Kladem je také nízká spotřeba energie.Nastavení cookies

Advokátní kancelář Mgr. David Černý

AK David Černý Kladno

Advokátní kancelář Mgr. David Černý AK David Černý Kladno specializace:

Trestní právo

Trestní právo je odvětvím veřejného práva, které chrání oprávněné zájmy fyzických a právnických osob, zájmy společnosti a ústavní zřízení České republiky před takovým jednáním, které trestní právo označuje za trestný čin, a za jehož spáchání může být uložena sankce.

V případě obhajoby v trestním řízení je poskytnuta kvalifikovaná právní pomoc již od počátku trestního řízení ve všech jeho odvětvích a fázích.

Trestněprávní pomoc dále poskytujeme při přípravě trestního oznámení a také v případě právního zastoupení poškozených a obětítrestných činů, tj. jednání s orgány činnými v trestním řízení, zastoupení před soudy vč. právní pomoci ve věci náhrady a vymožení majetkové a nemajetkové újmy.

Občanské právo

Občanské právo tvoří soubor právních pravidel a principů, kterými se řídí fyzické i právnické osoby ve svých vzájemných vztazích založených na rovném postavení, jakož i právní prostředky vzniku, zajištění, změny a zániku práv a povinností plynoucích z těchto vztahů a sankce za jejich porušení.

Ve sféře občanskoprávní poskytujeme právní poradenství zejména ve věcech majetkových, dále v oblasti práva smluvního a závazkového. Poskytujeme komplexní právní poradenství v případech sporného i nesporného řešení konkrétního problému či potřeby klienta.

Rodinné právo

Rodinné právo je označováno za nejcitlivější oblast občanského práva.

Poskytujeme právní poradenství v nelehkých životních situacích, zejména právní zastoupení a pomoc v případě rozvodu manželství, úpravy poměrů k nezletilým dětem a péče o ně a dále v případě manželského majetkového práva, tj. vypořádání společného jmění manželů.

Agenda rodinného práva však nesouvisí pouze s rozvodem manželství a rozpadem rodiny, právní poradenství je zde poskytováno také např. v případech osvojení, poručenství a jiných forem péče o dítě, dále v případech vyživovací povinnosti ve vztahu k dětem, rodičům a manželům navzájem.

Bytové právo

Bytovým právem je obecně rozuměn souhrn norem upravujících bytové vlastnictví a dále otázky nájemních vztahů či vlastnictví v rámci společenství vlastníkůjednotek(SVJ) a bytových družstev.

Zajišťujeme právní služby při zakládání SVJ a bytových družstev, úpravy a tvorby zakládajících stanov, dále provádění změn a zápisů do veřejného rejstříku, zastupování SVJ a družstev v soudních a dalších řízení. Poskytujeme komplexní právní poradenství dle požadavků a potřeb klientů v tomto směru.Právní služby také poskytujeme ve věcech převodu družstevních bytů do osobního vlastnictví, rozdělení domu na bytové jednotky a další související změny bytových domů vč. přípravy a zastoupení v rámci stavebního řízení.

Správní právo

Správní právo,s ohledem na svou širokou působnost, je aplikováno v případě různorodých životních situacích, zejména jedná-li se o vztahy pramenící z činnosti veřejné správy na straně jedné a fyzických či právnických osob na straně druhé. Právní pomoc v oblasti správního práva poskytujeme tedy zejména (ale nikoliv výlučně) v komunikaci se správními orgány, ve věci určení příslušnosti správních orgánů a jednotlivých typů podání, přípravy a tvorby samotných podání, jakož i právní zastoupení v těchto řízeních, včetně následujícího správního řízení před příslušnými soudy, a to vč. řízení kasačního vedeného před Nejvyšším správním soudem.

Insolvenční právo

Úkolem insolvenčního práva je řešit úpadek nebo hrozící úpadek dlužníka soudním řízením tak, aby došlo k uspořádání majetkových vztahů k osobám, které jsou dotčeny dlužníkovým úpadkem a dále k co nejvyššímu a zásadně poměrnému uspokojení dlužníkových věřitelů. Další větví insolvenčního práva je řešení oddlužení dlužníka.

V otázkách insolvenčního práva poskytujeme právní pomoc při přípravě a podání insolvenčních návrhů, přihlášek pohledávky do insolvenčního řízení, právní zastoupení v insolvenčním řízení, před příslušnými soudy a insolvenčními správci.

Pracovní právo

Pracovní právo je další z několika oblastí občanského práva. Upravuje pracovněprávní vztahy, práva a povinnosti zaměstnavatelů a zaměstnanců.