Potřebujeme od vás povolit zpracování cookies. S vaším souhlasem budeme používat cookies, díky kterým lépe poznáme, co vás zajímá. Budeme vám ukazovat informace, které hledáte, a nebudeme vás obtěžovat těmi ostatními. Jak na našem webu, tak i v reklamě na internetu. Svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat. Na našem webu používáme i cookies, které jsou nezbytné, aby stránky fungovaly správně a rychleji jste se na nich zorientovali.

Jsme specialisté na jezírka, akvaristiku, teraristiku a čerpací techniku, autorizovaní prodejci a přímí dovozci OASE, Pontec a Aqua Nova s 30 letou tradicí na našem trhu. Registrujte se a získejte slevu na výrobky OASE.

Sterilizační UV (UV-C, UVC) lampa, zářič, sterilizer AquaEL do jezírka, akvária 5W

Sterilizační UV (UV-C, UVC) lampa, zářič, sterilizer AquaEL do jezírka, akvária 5W

UV lampy pro jezírka a akvaristiku se používají k redukci vznášejících se řas a proti choroboplodným zárodkům v jezírkách s rybami. Je možné je také použít jako UV sterilizer. Jezírková chemie se jeho použitím omezuje na minimum. Po nasazení startovacích bakterií počkejte den, než zapnete UV světlo. Mikroorganismy se mezi tím usadí ve filtru a na stěnách a na dně v jezírku, kde budou žít. Bakterie čistící vodu jsou velmi důležité pro čištění jezírkové vody. Použitím čerpadla do jezírka je rybniční voda přiváděna do UV-C lampy, jejíž součástí je germicidní UV-C zářivka. Plovoucí řasy UVC záření spojí do větších celků, které pak zachytí jezírková filtrace. Voda v jezírku bude křišťálově čistá. Správná velikost UV lampy na vodu se vybírá podle objemu vody v jezírku, osádky ryb, průtoku čerpadla a oslunění nádrže. sera8253 Další informace naleznete v našem článku v poradně UV lampy. Odpovídající výkon UV-C lampy pro koupací jezírko nebo okrasné jezírko je cca 1 W/1m3 vody, pro jezírko se zlatými rybkami 2 W/m3 vody a jezírko s kapry, pstruhy, Koi kapry, apod. je cca 3 W/ m3 vody. Pro dosažení optimálních výsledků by měla být v sezóně jezírková UV lampa zapnutá 24 hodin denně. Před instalací jezírkové UV lampy se nutné zkontrolovat, zda UV-C trubice (křemíkový válec UV zářivky) je nepoškozený. Díky i drobné prasklině být UV-C sterilizační lampa díky zatečení vody celá zničená. Poškozený skleněný válec je vždy třeba vyměnit za nový. UV sterilizátor vytváří nebezpečné záření. Proto UVC zářivka nikdy nesvítí, je-li pouze v patici a elektrický přívod v síti. Ani změřit na přívodu není možné žádné napětí nebo proud. Zářivka do UV lampy má životnost cca 6000-8000 hodin (podle výrobce), takže se každou sezónu mění za novou. Během zimního období, kdy není přístroj používán, musí být chráněn před mrazem. UV lampa do jezírka nemá žádný vliv na porost vláknité řasy na bocích jezírka. Náhradní UV zářivky 5W naleznete také v naší nabídce.

Čistá voda v jezírku

Pokud jsou dodrženy následující požadavky pro jezírko, může být jeho údržba časově nenáročná a zůstane také Vám více času si na užívání si. Okrasný rybníček umísťujeme pokud možno v polostínu s několika slunnými hodinami denně. Snažíme se o co největší vzdálenost od stromů, protože hrozí nebezpečí znečištění listím. Velmi důležitá je rybniční filtrace, která čistí vodu mechanicky i biologicky. Zapínání a vypínání čerpadla do jezírka nedoporučujeme. Rozhodně se vyvarujeme řízení provozu filtrace spínacími hodinami, neboť již během hodiny a půl startovací bakterie bez přísunu okysličené vody hynou a filtr pro jezírko pak očišťuje vodu pouze mechanicky, což je pro její čistotu nedostatečné. Také připojení UV lampy s nízkým UV zářením nepřináší očekávané výsledky. Pokud potřebujete silnější UV lampu, např. UV-C zářič 7W, naleznete je u nás také.Nastavení cookies

Advokátní kancelář Mgr. David Černý

AK David Černý Kladno

Advokátní kancelář Mgr. David Černý AK David Černý Kladno specializace:

Trestní právo

Trestní právo je odvětvím veřejného práva, které chrání oprávněné zájmy fyzických a právnických osob, zájmy společnosti a ústavní zřízení České republiky před takovým jednáním, které trestní právo označuje za trestný čin, a za jehož spáchání může být uložena sankce.

V případě obhajoby v trestním řízení je poskytnuta kvalifikovaná právní pomoc již od počátku trestního řízení ve všech jeho odvětvích a fázích.

Trestněprávní pomoc dále poskytujeme při přípravě trestního oznámení a také v případě právního zastoupení poškozených a obětítrestných činů, tj. jednání s orgány činnými v trestním řízení, zastoupení před soudy vč. právní pomoci ve věci náhrady a vymožení majetkové a nemajetkové újmy.

Občanské právo

Občanské právo tvoří soubor právních pravidel a principů, kterými se řídí fyzické i právnické osoby ve svých vzájemných vztazích založených na rovném postavení, jakož i právní prostředky vzniku, zajištění, změny a zániku práv a povinností plynoucích z těchto vztahů a sankce za jejich porušení.

Ve sféře občanskoprávní poskytujeme právní poradenství zejména ve věcech majetkových, dále v oblasti práva smluvního a závazkového. Poskytujeme komplexní právní poradenství v případech sporného i nesporného řešení konkrétního problému či potřeby klienta.

Rodinné právo

Rodinné právo je označováno za nejcitlivější oblast občanského práva.

Poskytujeme právní poradenství v nelehkých životních situacích, zejména právní zastoupení a pomoc v případě rozvodu manželství, úpravy poměrů k nezletilým dětem a péče o ně a dále v případě manželského majetkového práva, tj. vypořádání společného jmění manželů.

Agenda rodinného práva však nesouvisí pouze s rozvodem manželství a rozpadem rodiny, právní poradenství je zde poskytováno také např. v případech osvojení, poručenství a jiných forem péče o dítě, dále v případech vyživovací povinnosti ve vztahu k dětem, rodičům a manželům navzájem.

Bytové právo

Bytovým právem je obecně rozuměn souhrn norem upravujících bytové vlastnictví a dále otázky nájemních vztahů či vlastnictví v rámci společenství vlastníkůjednotek(SVJ) a bytových družstev.

Zajišťujeme právní služby při zakládání SVJ a bytových družstev, úpravy a tvorby zakládajících stanov, dále provádění změn a zápisů do veřejného rejstříku, zastupování SVJ a družstev v soudních a dalších řízení. Poskytujeme komplexní právní poradenství dle požadavků a potřeb klientů v tomto směru.Právní služby také poskytujeme ve věcech převodu družstevních bytů do osobního vlastnictví, rozdělení domu na bytové jednotky a další související změny bytových domů vč. přípravy a zastoupení v rámci stavebního řízení.

Správní právo

Správní právo,s ohledem na svou širokou působnost, je aplikováno v případě různorodých životních situacích, zejména jedná-li se o vztahy pramenící z činnosti veřejné správy na straně jedné a fyzických či právnických osob na straně druhé. Právní pomoc v oblasti správního práva poskytujeme tedy zejména (ale nikoliv výlučně) v komunikaci se správními orgány, ve věci určení příslušnosti správních orgánů a jednotlivých typů podání, přípravy a tvorby samotných podání, jakož i právní zastoupení v těchto řízeních, včetně následujícího správního řízení před příslušnými soudy, a to vč. řízení kasačního vedeného před Nejvyšším správním soudem.

Insolvenční právo

Úkolem insolvenčního práva je řešit úpadek nebo hrozící úpadek dlužníka soudním řízením tak, aby došlo k uspořádání majetkových vztahů k osobám, které jsou dotčeny dlužníkovým úpadkem a dále k co nejvyššímu a zásadně poměrnému uspokojení dlužníkových věřitelů. Další větví insolvenčního práva je řešení oddlužení dlužníka.

V otázkách insolvenčního práva poskytujeme právní pomoc při přípravě a podání insolvenčních návrhů, přihlášek pohledávky do insolvenčního řízení, právní zastoupení v insolvenčním řízení, před příslušnými soudy a insolvenčními správci.

Pracovní právo

Pracovní právo je další z několika oblastí občanského práva. Upravuje pracovněprávní vztahy, práva a povinnosti zaměstnavatelů a zaměstnanců.