Potřebujeme od vás povolit zpracování cookies. S vaším souhlasem budeme používat cookies, díky kterým lépe poznáme, co vás zajímá. Budeme vám ukazovat informace, které hledáte, a nebudeme vás obtěžovat těmi ostatními. Jak na našem webu, tak i v reklamě na internetu. Svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat. Na našem webu používáme i cookies, které jsou nezbytné, aby stránky fungovaly správně a rychleji jste se na nich zorientovali.

Jsme specialisté na jezírka, akvaristiku, teraristiku a čerpací techniku, autorizovaní prodejci a přímí dovozci OASE, Pontec a Aqua Nova s 30 letou tradicí na našem trhu. Registrujte se a získejte slevu na výrobky OASE.

Jezírkové, vzduchovací kameny (kamínky), hadička, vzduchování do jezírka

Jezírkové, vzduchovací kameny (kamínky), hadička, vzduchování do jezírka

Kyslík v jezírku je životně důležitý pro všechny živočichy. Velmi důležitý je především pro bakterie čistící vodu. Přes den kyslík produkují vodní rostliny. Nejvíce kyslíku dodávají řasy v nádrži. Přemnožené řasy však jsou estetickým problémem a časem naruší biologickou rovnováhu v jezírku. Studenovodním rybám stačí pro okysličení vody vodotrysk, potůček nebo vodopád. Máme-li vodní nádrž bez rostlin a řas, potřebujeme vzduchovací motorky. Někteří vodní živočichové jako jsou pstruzi, pocházejí z proudících potoků, kde je jejich životní prostředí. Proto potřebují pro svůj život vysoký obsah kyslíku. Kyslík do vody rybníčku dodávají rybniční čerpadla oase57071_1 nebo jezírkové vzduchování, mezi které patří vzduchovací kompresor Hailea ACO 208. Vzduchové pumpy jsou např. Aqua Air TZ 615, AquaOxy 1000 nebo membránové čerpadlo Sera Air 550, apod. V sortimentu naleznete také dmychadla na 12V nebo 24V. Na vzduchovací kompresory se připojují vzduchovací hadičky, na jejichž konce umístíme vzduchovací opony, skalky nebo kameny. Vzduchovací kameny do jezírka mohou mít různé tvary jako je např. válec, vzduchovací koule nebo tyčka. Také barevné provedení se může lišit. Vzduchovací kamínky mohou být světle modré, tmavě modré, šedé, černé a přírodní pískové. Také proud vzduchu z nich vycházející může mít vzhled jemných nebo větších bublinek. Další vzduchovací kameny naleznete jsme zařadili do oddělení Akvaristika.

Vzduchovací kámen jak funguje

Vzduchovací kámen do jezírka, stejně tak jako akvarijní vzduchovací kamínek nedává sám o sobě žádný vzduch. V akváriu může sloužit jako akvarijní dekorace. Vzduchovací kameny jsou vyrobeny z porézního materiálu. Aby dodávaly do vody kyslík, potřebujeme ještě vzduchové čerpadlo do jezírka nebo akvária a vzduchovací hadičky. Vzduchovací motorky a kompresory jsou vybaveny jedním nebo více výstupy. Vzduchovací kompresory ACO nebo Osaga mají ve své výbavě takzv. rozvodný hřeben. Ten umožní připojit z jednoho výstupu více vzduchovacích hadiček. Vzduchové pumpy dodáváme je bez regulace výkonu nebo s regulací. Regulaci výkonu má např. vzduchovací motorek TZ 615 nebo Sera Air. Na výstup ze vzduchování se nasadí vzduchovací hadička a na její konec se připojí kámen na vzduchování nebo vzduchovací opona. Pomocí regulace výkonu nebo akvarijního rozdělovače můžeme nastavit množství vzduchu proudícího z kamínku. Pokud vzduchovací kompresor instalujeme níže, než je vodní hladina, použijeme pro jeho ochranu před zaplavením zpětný ventil.Nastavení cookies

Advokátní kancelář Mgr. David Černý

AK David Černý Kladno

Advokátní kancelář Mgr. David Černý AK David Černý Kladno specializace:

Trestní právo

Trestní právo je odvětvím veřejného práva, které chrání oprávněné zájmy fyzických a právnických osob, zájmy společnosti a ústavní zřízení České republiky před takovým jednáním, které trestní právo označuje za trestný čin, a za jehož spáchání může být uložena sankce.

V případě obhajoby v trestním řízení je poskytnuta kvalifikovaná právní pomoc již od počátku trestního řízení ve všech jeho odvětvích a fázích.

Trestněprávní pomoc dále poskytujeme při přípravě trestního oznámení a také v případě právního zastoupení poškozených a obětítrestných činů, tj. jednání s orgány činnými v trestním řízení, zastoupení před soudy vč. právní pomoci ve věci náhrady a vymožení majetkové a nemajetkové újmy.

Občanské právo

Občanské právo tvoří soubor právních pravidel a principů, kterými se řídí fyzické i právnické osoby ve svých vzájemných vztazích založených na rovném postavení, jakož i právní prostředky vzniku, zajištění, změny a zániku práv a povinností plynoucích z těchto vztahů a sankce za jejich porušení.

Ve sféře občanskoprávní poskytujeme právní poradenství zejména ve věcech majetkových, dále v oblasti práva smluvního a závazkového. Poskytujeme komplexní právní poradenství v případech sporného i nesporného řešení konkrétního problému či potřeby klienta.

Rodinné právo

Rodinné právo je označováno za nejcitlivější oblast občanského práva.

Poskytujeme právní poradenství v nelehkých životních situacích, zejména právní zastoupení a pomoc v případě rozvodu manželství, úpravy poměrů k nezletilým dětem a péče o ně a dále v případě manželského majetkového práva, tj. vypořádání společného jmění manželů.

Agenda rodinného práva však nesouvisí pouze s rozvodem manželství a rozpadem rodiny, právní poradenství je zde poskytováno také např. v případech osvojení, poručenství a jiných forem péče o dítě, dále v případech vyživovací povinnosti ve vztahu k dětem, rodičům a manželům navzájem.

Bytové právo

Bytovým právem je obecně rozuměn souhrn norem upravujících bytové vlastnictví a dále otázky nájemních vztahů či vlastnictví v rámci společenství vlastníkůjednotek(SVJ) a bytových družstev.

Zajišťujeme právní služby při zakládání SVJ a bytových družstev, úpravy a tvorby zakládajících stanov, dále provádění změn a zápisů do veřejného rejstříku, zastupování SVJ a družstev v soudních a dalších řízení. Poskytujeme komplexní právní poradenství dle požadavků a potřeb klientů v tomto směru.Právní služby také poskytujeme ve věcech převodu družstevních bytů do osobního vlastnictví, rozdělení domu na bytové jednotky a další související změny bytových domů vč. přípravy a zastoupení v rámci stavebního řízení.

Správní právo

Správní právo,s ohledem na svou širokou působnost, je aplikováno v případě různorodých životních situacích, zejména jedná-li se o vztahy pramenící z činnosti veřejné správy na straně jedné a fyzických či právnických osob na straně druhé. Právní pomoc v oblasti správního práva poskytujeme tedy zejména (ale nikoliv výlučně) v komunikaci se správními orgány, ve věci určení příslušnosti správních orgánů a jednotlivých typů podání, přípravy a tvorby samotných podání, jakož i právní zastoupení v těchto řízeních, včetně následujícího správního řízení před příslušnými soudy, a to vč. řízení kasačního vedeného před Nejvyšším správním soudem.

Insolvenční právo

Úkolem insolvenčního práva je řešit úpadek nebo hrozící úpadek dlužníka soudním řízením tak, aby došlo k uspořádání majetkových vztahů k osobám, které jsou dotčeny dlužníkovým úpadkem a dále k co nejvyššímu a zásadně poměrnému uspokojení dlužníkových věřitelů. Další větví insolvenčního práva je řešení oddlužení dlužníka.

V otázkách insolvenčního práva poskytujeme právní pomoc při přípravě a podání insolvenčních návrhů, přihlášek pohledávky do insolvenčního řízení, právní zastoupení v insolvenčním řízení, před příslušnými soudy a insolvenčními správci.

Pracovní právo

Pracovní právo je další z několika oblastí občanského práva. Upravuje pracovněprávní vztahy, práva a povinnosti zaměstnavatelů a zaměstnanců.