Potřebujeme od vás povolit zpracování cookies. S vaším souhlasem budeme používat cookies, díky kterým lépe poznáme, co vás zajímá. Budeme vám ukazovat informace, které hledáte, a nebudeme vás obtěžovat těmi ostatními. Jak na našem webu, tak i v reklamě na internetu. Svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat. Na našem webu používáme i cookies, které jsou nezbytné, aby stránky fungovaly správně a rychleji jste se na nich zorientovali.

Jsme specialisté na jezírka, akvaristiku, teraristiku a čerpací techniku, autorizovaní prodejci a přímí dovozci OASE, Pontec a Aqua Nova s 30 letou tradicí na našem trhu. Registrujte se a získejte slevu na výrobky OASE.

Jezírkové, sterilizační UV (UV-C, UVC) lampy, sterilizer, sterilizátor, zářič do akvária, Evolution Aqua, TMC, AquaEL 15W

Jezírkové, sterilizační UV (UV-C, UVC) lampy, sterilizer, sterilizátor, zářič do akvária, Evolution Aqua, TMC, AquaEL 15W

Jezerní UV-C lampy 15W pomáhají odstraňovat zelený zákal z vody zahradního jezírka. UV lampy pro jezírko nabízíme v několika provedeních, například se světelně odrazivým vnitřkem, který značně zvyšuje účinnost UV zářiče. Takový vnitřek má třeba UV lampa Sterilizer Pond nebo UV lampa 15W Aqua Szut. Oblíbené jsou UV-C sterilizační lampy TMC. UV lampa 15W TMC se vyznačuje anglickou kvalitou, vysokou účinností, velkými průtoky, snášející vyšší tlak do 3 barů. Nabízíme také náhradní díly, mezi které patří UVC zářivka 15W, těsnění, patice, křemíková trubice, apod. Jezírková (akvarijní) UV lampa je vhodná pro čištění vody v akvarijních nádržích i ve venkovních rybníčcích. tmc_advantage V zimě je nutné chranit UV lampu před mrazem odvodněním. Vodu z rybníčku nasává čerpadla pro potůčky - filtrační čerpadlo, které se umísťuje před UV lampu. Voda se čiští pomocí krátkovlnného ultrafialového záření typu UV-C. Germicidní záření UVC spolehlivě zabraňuje množení nebezpečných jednobuněčných mikroorganismů, jako jsou různé druhy bakterií, plísní, virů a řas. UV sterilizátor likviduje pouze mikroorganismy, které projdou okolo UV zářiče. Užitečné kolonie nitrifikačních filtračních bakterií žijí hlavně v jezerních filtrech, na dně nádrží, na rostlinách a kamenech, takže je UV lampa nezničí. To je hlavní výhoda UVC lampy proti léčbě léčivy nebo ozónizátory, které je mohou likvidovat. UV záření neovlivňuje pH ani chemické složení vody. Platí poučka, že čím vyšší je výkon UV zářiče ve Wattech a čím pomalejší průtok vody, tím vyšší dosáhnete účinnosti. Pro koupací a plavací jezírko se doporučuje výkon UV zářiče cca 1 W/1m3 vody, pro rybníček s okrasnými karasy 2 W/m3 vody a jezírko s rybami jako je kapr, pstruh, barevný Koi kapr je cca 3 W/ m3 vody. UVC zářivky doporučujeme měnit 1x ročně, protože se jejich životnost pohybuje v rozmezí 5000 – 8000 hodin podle značky.Nastavení cookies

Advokátní kancelář Mgr. David Černý

AK David Černý Kladno

Advokátní kancelář Mgr. David Černý AK David Černý Kladno specializace:

Trestní právo

Trestní právo je odvětvím veřejného práva, které chrání oprávněné zájmy fyzických a právnických osob, zájmy společnosti a ústavní zřízení České republiky před takovým jednáním, které trestní právo označuje za trestný čin, a za jehož spáchání může být uložena sankce.

V případě obhajoby v trestním řízení je poskytnuta kvalifikovaná právní pomoc již od počátku trestního řízení ve všech jeho odvětvích a fázích.

Trestněprávní pomoc dále poskytujeme při přípravě trestního oznámení a také v případě právního zastoupení poškozených a obětítrestných činů, tj. jednání s orgány činnými v trestním řízení, zastoupení před soudy vč. právní pomoci ve věci náhrady a vymožení majetkové a nemajetkové újmy.

Občanské právo

Občanské právo tvoří soubor právních pravidel a principů, kterými se řídí fyzické i právnické osoby ve svých vzájemných vztazích založených na rovném postavení, jakož i právní prostředky vzniku, zajištění, změny a zániku práv a povinností plynoucích z těchto vztahů a sankce za jejich porušení.

Ve sféře občanskoprávní poskytujeme právní poradenství zejména ve věcech majetkových, dále v oblasti práva smluvního a závazkového. Poskytujeme komplexní právní poradenství v případech sporného i nesporného řešení konkrétního problému či potřeby klienta.

Rodinné právo

Rodinné právo je označováno za nejcitlivější oblast občanského práva.

Poskytujeme právní poradenství v nelehkých životních situacích, zejména právní zastoupení a pomoc v případě rozvodu manželství, úpravy poměrů k nezletilým dětem a péče o ně a dále v případě manželského majetkového práva, tj. vypořádání společného jmění manželů.

Agenda rodinného práva však nesouvisí pouze s rozvodem manželství a rozpadem rodiny, právní poradenství je zde poskytováno také např. v případech osvojení, poručenství a jiných forem péče o dítě, dále v případech vyživovací povinnosti ve vztahu k dětem, rodičům a manželům navzájem.

Bytové právo

Bytovým právem je obecně rozuměn souhrn norem upravujících bytové vlastnictví a dále otázky nájemních vztahů či vlastnictví v rámci společenství vlastníkůjednotek(SVJ) a bytových družstev.

Zajišťujeme právní služby při zakládání SVJ a bytových družstev, úpravy a tvorby zakládajících stanov, dále provádění změn a zápisů do veřejného rejstříku, zastupování SVJ a družstev v soudních a dalších řízení. Poskytujeme komplexní právní poradenství dle požadavků a potřeb klientů v tomto směru.Právní služby také poskytujeme ve věcech převodu družstevních bytů do osobního vlastnictví, rozdělení domu na bytové jednotky a další související změny bytových domů vč. přípravy a zastoupení v rámci stavebního řízení.

Správní právo

Správní právo,s ohledem na svou širokou působnost, je aplikováno v případě různorodých životních situacích, zejména jedná-li se o vztahy pramenící z činnosti veřejné správy na straně jedné a fyzických či právnických osob na straně druhé. Právní pomoc v oblasti správního práva poskytujeme tedy zejména (ale nikoliv výlučně) v komunikaci se správními orgány, ve věci určení příslušnosti správních orgánů a jednotlivých typů podání, přípravy a tvorby samotných podání, jakož i právní zastoupení v těchto řízeních, včetně následujícího správního řízení před příslušnými soudy, a to vč. řízení kasačního vedeného před Nejvyšším správním soudem.

Insolvenční právo

Úkolem insolvenčního práva je řešit úpadek nebo hrozící úpadek dlužníka soudním řízením tak, aby došlo k uspořádání majetkových vztahů k osobám, které jsou dotčeny dlužníkovým úpadkem a dále k co nejvyššímu a zásadně poměrnému uspokojení dlužníkových věřitelů. Další větví insolvenčního práva je řešení oddlužení dlužníka.

V otázkách insolvenčního práva poskytujeme právní pomoc při přípravě a podání insolvenčních návrhů, přihlášek pohledávky do insolvenčního řízení, právní zastoupení v insolvenčním řízení, před příslušnými soudy a insolvenčními správci.

Pracovní právo

Pracovní právo je další z několika oblastí občanského práva. Upravuje pracovněprávní vztahy, práva a povinnosti zaměstnavatelů a zaměstnanců.