Potřebujeme od vás povolit zpracování cookies. S vaším souhlasem budeme používat cookies, díky kterým lépe poznáme, co vás zajímá. Budeme vám ukazovat informace, které hledáte, a nebudeme vás obtěžovat těmi ostatními. Jak na našem webu, tak i v reklamě na internetu. Svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat. Na našem webu používáme i cookies, které jsou nezbytné, aby stránky fungovaly správně a rychleji jste se na nich zorientovali.

Jsme specialisté na jezírka, akvaristiku, teraristiku a čerpací techniku, autorizovaní prodejci a přímí dovozci OASE, Pontec a Aqua Nova s 30 letou tradicí na našem trhu. Registrujte se a získejte slevu na výrobky OASE.

Náhradní křemíková trubice a díly pro jezírkové UV lampy TMC, Aqua Nova, OASE, Evolution Aqua 55W

Náhradní křemíková trubice a díly pro jezírkové UV lampy TMC, Aqua Nova, OASE, Evolution Aqua 55W

Náhradní díly do UV lamp pro jezírka občas každý z nás potřebuje. Skleněná křemíková trubice se při manipulaci snadno rozbije, těsnění časem odejde a trafo může poškodit přepětí. Sterilizační lampa zajišťuje čistou a průhlednou vodu. UV zářivky 55W v zařízení vodu ozáří a spojí řasy do větších celků. Pro koupací jezírka a velké rybníky doporučujeme UV sterilizátory OASE Bitron C. oase56823_1 Výkonné UV lampy Evolution Aqua Evo nebo TMC jsou použitelné do velkých nádrží až do objemu 240 m3. Vysoký možný průtok až 50000 l/hod je předurčuje pro výkonná filtrační čerpadla. UV lampy 55 W OASE Bitron C mají vlastní řídící jednotku, která Vám umožní úsporu energie pomocí nastavení a teplotního čidla lampy. Důležitou součástí je samočistící rotor a novinkou pak krytí IP68, které dovoluje lampu provozovat i pod vodou, což je praktické třeba při zatopení filtrační komory beztlakového filtru.

Čistá voda v jezírku s filtračními sety OASE

Jezírkový set obsahuje filtrační čerpadlo, které je umístěno v nejhlubším místě nádrže, kde k sobě díky spádu dna jezírka stahuje značné množství nečistot a ty dopravuje do filtru. Za tímto účelem používáme např. čerpadlo OASE Aquamax. Tato jezerní čerpadla jsou vyrobena tak, že pojmou velké nečistoty, nezanáší se a ucpání sacího koše těchto čerpadel je těžko představitelné. Z čerpadla dopravuje vodu do UV lampy. Ve filtračních systémech OASE používáme vyzkoušené UV lampy Bitron C se samočištěním křemíkových válců a regulovatelným množstvím vody do UV lampy. UV-C lampy omezují řasy a likvidují choroboplodné zárodky ve vodě jezírka. Pro filtrační systém BIOsys používáme mechanicko-bilogické fitry Biotec OASE. Mechanické předčištění vody u systému Screenmatic je velmi efektivní, stejně tak biologické čištění vody jezírka. Z gravitačních filtrů pak voda odchází volným přepadem vyčištěná zpět do nádrže. Vodu nelze vytlačit výše, než jsou filtry umístěné. Rádi Vám pomůžeme při výběru správné sady pro Vaše jezírko. Rádi pro Vás navrhneme správnou kombinaci čerpadla, filtru i UV lampy tak, aby Vaše jezírko bylo stále čisté a nebojovali jste s kalnou vodou.Nastavení cookies

Advokátní kancelář Mgr. David Černý

AK David Černý Kladno

Advokátní kancelář Mgr. David Černý AK David Černý Kladno specializace:

Trestní právo

Trestní právo je odvětvím veřejného práva, které chrání oprávněné zájmy fyzických a právnických osob, zájmy společnosti a ústavní zřízení České republiky před takovým jednáním, které trestní právo označuje za trestný čin, a za jehož spáchání může být uložena sankce.

V případě obhajoby v trestním řízení je poskytnuta kvalifikovaná právní pomoc již od počátku trestního řízení ve všech jeho odvětvích a fázích.

Trestněprávní pomoc dále poskytujeme při přípravě trestního oznámení a také v případě právního zastoupení poškozených a obětítrestných činů, tj. jednání s orgány činnými v trestním řízení, zastoupení před soudy vč. právní pomoci ve věci náhrady a vymožení majetkové a nemajetkové újmy.

Občanské právo

Občanské právo tvoří soubor právních pravidel a principů, kterými se řídí fyzické i právnické osoby ve svých vzájemných vztazích založených na rovném postavení, jakož i právní prostředky vzniku, zajištění, změny a zániku práv a povinností plynoucích z těchto vztahů a sankce za jejich porušení.

Ve sféře občanskoprávní poskytujeme právní poradenství zejména ve věcech majetkových, dále v oblasti práva smluvního a závazkového. Poskytujeme komplexní právní poradenství v případech sporného i nesporného řešení konkrétního problému či potřeby klienta.

Rodinné právo

Rodinné právo je označováno za nejcitlivější oblast občanského práva.

Poskytujeme právní poradenství v nelehkých životních situacích, zejména právní zastoupení a pomoc v případě rozvodu manželství, úpravy poměrů k nezletilým dětem a péče o ně a dále v případě manželského majetkového práva, tj. vypořádání společného jmění manželů.

Agenda rodinného práva však nesouvisí pouze s rozvodem manželství a rozpadem rodiny, právní poradenství je zde poskytováno také např. v případech osvojení, poručenství a jiných forem péče o dítě, dále v případech vyživovací povinnosti ve vztahu k dětem, rodičům a manželům navzájem.

Bytové právo

Bytovým právem je obecně rozuměn souhrn norem upravujících bytové vlastnictví a dále otázky nájemních vztahů či vlastnictví v rámci společenství vlastníkůjednotek(SVJ) a bytových družstev.

Zajišťujeme právní služby při zakládání SVJ a bytových družstev, úpravy a tvorby zakládajících stanov, dále provádění změn a zápisů do veřejného rejstříku, zastupování SVJ a družstev v soudních a dalších řízení. Poskytujeme komplexní právní poradenství dle požadavků a potřeb klientů v tomto směru.Právní služby také poskytujeme ve věcech převodu družstevních bytů do osobního vlastnictví, rozdělení domu na bytové jednotky a další související změny bytových domů vč. přípravy a zastoupení v rámci stavebního řízení.

Správní právo

Správní právo,s ohledem na svou širokou působnost, je aplikováno v případě různorodých životních situacích, zejména jedná-li se o vztahy pramenící z činnosti veřejné správy na straně jedné a fyzických či právnických osob na straně druhé. Právní pomoc v oblasti správního práva poskytujeme tedy zejména (ale nikoliv výlučně) v komunikaci se správními orgány, ve věci určení příslušnosti správních orgánů a jednotlivých typů podání, přípravy a tvorby samotných podání, jakož i právní zastoupení v těchto řízeních, včetně následujícího správního řízení před příslušnými soudy, a to vč. řízení kasačního vedeného před Nejvyšším správním soudem.

Insolvenční právo

Úkolem insolvenčního práva je řešit úpadek nebo hrozící úpadek dlužníka soudním řízením tak, aby došlo k uspořádání majetkových vztahů k osobám, které jsou dotčeny dlužníkovým úpadkem a dále k co nejvyššímu a zásadně poměrnému uspokojení dlužníkových věřitelů. Další větví insolvenčního práva je řešení oddlužení dlužníka.

V otázkách insolvenčního práva poskytujeme právní pomoc při přípravě a podání insolvenčních návrhů, přihlášek pohledávky do insolvenčního řízení, právní zastoupení v insolvenčním řízení, před příslušnými soudy a insolvenčními správci.

Pracovní právo

Pracovní právo je další z několika oblastí občanského práva. Upravuje pracovněprávní vztahy, práva a povinnosti zaměstnavatelů a zaměstnanců.