Potřebujeme od vás povolit zpracování cookies. S vaším souhlasem budeme používat cookies, díky kterým lépe poznáme, co vás zajímá. Budeme vám ukazovat informace, které hledáte, a nebudeme vás obtěžovat těmi ostatními. Jak na našem webu, tak i v reklamě na internetu. Svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat. Na našem webu používáme i cookies, které jsou nezbytné, aby stránky fungovaly správně a rychleji jste se na nich zorientovali.

Jsme specialisté na jezírka, akvaristiku, teraristiku a čerpací techniku, autorizovaní prodejci a přímí dovozci OASE, Pontec a Aqua Nova s 30 letou tradicí na našem trhu. Registrujte se a získejte slevu na výrobky OASE.

Rybníčková, filtrační, fontánová čerpadla (čerpadlo) 12V OASE, Aqua Forte, pro koupací jezírka, na potok, vodopády, do fontán

Rybníčková, filtrační, fontánová čerpadla (čerpadlo) 12V OASE, Aqua Forte, pro koupací jezírka, na potok, vodopády, do fontán

Bezpečné koupání doma ve vlastním jezírku zajistíme s pomocí čerpadla na 12 nebo 24V. Taková jsou např. vybraná filtrační čerpadla OASE AquaMax Eco Premium, která jsou vhodná pro koupací jezírka, neboť jsou provozována na bezpečné napětí. Jezírková čerpadla OASE zajišťují efektivní pohyb vody ve více zónách v jezírku. Je možné je usadit přímo do jezírka nebo vedle jezírka do jímky. Německá čerpadla do jezírka OASE Aquamax Eco Premium mají vynikající energetickou bilanci, vysoký čerpací výkon při nízké spotřebě el. proudu. Čerpadla pro zahradní jezírka OASE jako je Aquamax Eco Premium jsou vybavena patentovaným připojením volitelného filtračního příslušenství pro přívod nečistot z dalších zón v jezírku. Jedinečná, patentovaná ochrana proti mrazu jezerní čerpadla řadí mezi velmi odolná, spolehlivá a mrazuvzdorná. Až do teploty –20 °C neutrpí jezírkové čerpadlo zaručeně žádné škody. Rybníčkové čerpadlo AquaMax Eco Premium 6000 12 V obsahuje mechanickou a elektronickou regulaci čerpacího výkonu. Vyznačují se elegantním designem s chytrými obslužnými prvky, tichý provoz při instalaci nasucho u plaveckých a koupacích jezírek. Spolehlivé přečerpává části rostlin nebo výkalů ryb až do velikosti 11 mm. Proti poškození je vybaveno čerpadlo ochranou při chodu nasucho nebo při zablokování díky funkci »Environmental Function Control« (EFC od OASE). pumpy12v Potůčková čerpadla Aquamax Eco Premium 12000 a 6000 jsou vyrobena v Německu. Překvapí Vás precizností na vysokou úrovni kvality zpracování. Od verze AquaMax Eco Premium 12000 jsou vybavena patentovanou funkcí »Seasonal Flow Control«. Jedná se o inteligentní regulaci množství vody a čerpací výšky. Při zapnutí funkce SFC je možná úspora energie až 30 %. Inovovaná funkce »Seasonal Flow Control« znamená, že se jezírková čerpadla pro filtrace celoročně přizpůsobují ekologii jezírka a v závislosti na teplotě vody tak podporují cirkulaci vody v jezírku. Funkce »Environmental Function Control« způsobí, že se čerpadla se při chodu nasucho nebo při zablokování automaticky vypnou a předejde se tak jejich poškození. Pro koupací jezírka se také používají čerpadla na suchý provoz, která se instalují vedle nádrže do šachtice níže než je vodní hladina jezírka. Jak vybrat čerpadlo pro plavecké jezírko naleznete také v našem článku Výběr čerpadla pro jezírka. S ohledem na bezpečnost vybíráme také pro domácí pokojové fontány čerpadla na bezpečné napětí. Čerpadla do bytových fontán však zdaleka nedosahují průtoků, jako jezerní čerpadla. Vybírat můžete také čerpadla na 230V, která máme rozdělena podle výkonu jako např. čerpadla 8001-12000 l/h.Nastavení cookies

Advokátní kancelář Mgr. David Černý

AK David Černý Kladno

Advokátní kancelář Mgr. David Černý AK David Černý Kladno specializace:

Trestní právo

Trestní právo je odvětvím veřejného práva, které chrání oprávněné zájmy fyzických a právnických osob, zájmy společnosti a ústavní zřízení České republiky před takovým jednáním, které trestní právo označuje za trestný čin, a za jehož spáchání může být uložena sankce.

V případě obhajoby v trestním řízení je poskytnuta kvalifikovaná právní pomoc již od počátku trestního řízení ve všech jeho odvětvích a fázích.

Trestněprávní pomoc dále poskytujeme při přípravě trestního oznámení a také v případě právního zastoupení poškozených a obětítrestných činů, tj. jednání s orgány činnými v trestním řízení, zastoupení před soudy vč. právní pomoci ve věci náhrady a vymožení majetkové a nemajetkové újmy.

Občanské právo

Občanské právo tvoří soubor právních pravidel a principů, kterými se řídí fyzické i právnické osoby ve svých vzájemných vztazích založených na rovném postavení, jakož i právní prostředky vzniku, zajištění, změny a zániku práv a povinností plynoucích z těchto vztahů a sankce za jejich porušení.

Ve sféře občanskoprávní poskytujeme právní poradenství zejména ve věcech majetkových, dále v oblasti práva smluvního a závazkového. Poskytujeme komplexní právní poradenství v případech sporného i nesporného řešení konkrétního problému či potřeby klienta.

Rodinné právo

Rodinné právo je označováno za nejcitlivější oblast občanského práva.

Poskytujeme právní poradenství v nelehkých životních situacích, zejména právní zastoupení a pomoc v případě rozvodu manželství, úpravy poměrů k nezletilým dětem a péče o ně a dále v případě manželského majetkového práva, tj. vypořádání společného jmění manželů.

Agenda rodinného práva však nesouvisí pouze s rozvodem manželství a rozpadem rodiny, právní poradenství je zde poskytováno také např. v případech osvojení, poručenství a jiných forem péče o dítě, dále v případech vyživovací povinnosti ve vztahu k dětem, rodičům a manželům navzájem.

Bytové právo

Bytovým právem je obecně rozuměn souhrn norem upravujících bytové vlastnictví a dále otázky nájemních vztahů či vlastnictví v rámci společenství vlastníkůjednotek(SVJ) a bytových družstev.

Zajišťujeme právní služby při zakládání SVJ a bytových družstev, úpravy a tvorby zakládajících stanov, dále provádění změn a zápisů do veřejného rejstříku, zastupování SVJ a družstev v soudních a dalších řízení. Poskytujeme komplexní právní poradenství dle požadavků a potřeb klientů v tomto směru.Právní služby také poskytujeme ve věcech převodu družstevních bytů do osobního vlastnictví, rozdělení domu na bytové jednotky a další související změny bytových domů vč. přípravy a zastoupení v rámci stavebního řízení.

Správní právo

Správní právo,s ohledem na svou širokou působnost, je aplikováno v případě různorodých životních situacích, zejména jedná-li se o vztahy pramenící z činnosti veřejné správy na straně jedné a fyzických či právnických osob na straně druhé. Právní pomoc v oblasti správního práva poskytujeme tedy zejména (ale nikoliv výlučně) v komunikaci se správními orgány, ve věci určení příslušnosti správních orgánů a jednotlivých typů podání, přípravy a tvorby samotných podání, jakož i právní zastoupení v těchto řízeních, včetně následujícího správního řízení před příslušnými soudy, a to vč. řízení kasačního vedeného před Nejvyšším správním soudem.

Insolvenční právo

Úkolem insolvenčního práva je řešit úpadek nebo hrozící úpadek dlužníka soudním řízením tak, aby došlo k uspořádání majetkových vztahů k osobám, které jsou dotčeny dlužníkovým úpadkem a dále k co nejvyššímu a zásadně poměrnému uspokojení dlužníkových věřitelů. Další větví insolvenčního práva je řešení oddlužení dlužníka.

V otázkách insolvenčního práva poskytujeme právní pomoc při přípravě a podání insolvenčních návrhů, přihlášek pohledávky do insolvenčního řízení, právní zastoupení v insolvenčním řízení, před příslušnými soudy a insolvenčními správci.

Pracovní právo

Pracovní právo je další z několika oblastí občanského práva. Upravuje pracovněprávní vztahy, práva a povinnosti zaměstnavatelů a zaměstnanců.