Potřebujeme od vás povolit zpracování cookies. S vaším souhlasem budeme používat cookies, díky kterým lépe poznáme, co vás zajímá. Budeme vám ukazovat informace, které hledáte, a nebudeme vás obtěžovat těmi ostatními. Jak na našem webu, tak i v reklamě na internetu. Svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat. Na našem webu používáme i cookies, které jsou nezbytné, aby stránky fungovaly správně a rychleji jste se na nich zorientovali.

Jsme specialisté na jezírka, akvaristiku, teraristiku a čerpací techniku, autorizovaní prodejci a přímí dovozci OASE, Pontec a Aqua Nova s 30 letou tradicí na našem trhu. Registrujte se a získejte slevu na výrobky OASE.

UVC lampy pro jezírka, jezírkové UV lampy Aqua Nova, Velda, AquaCup 72, 75, 80W

UVC lampy pro jezírka, jezírkové UV lampy Aqua Nova, Velda, AquaCup 72, 75, 80W

Jezírkové UV lampy 75W jsou průtoková zařízení používaná k omezení plovoucích řas a mikroorganismů především pro zahradní okrasná jezírka. Některé UV-C lampy 75W je možné použít také pro čištění vody v bazénu. Takovým zařízením je UV lampa UV-C Professional 75W, která snese tlak do 3 barů, což většina jezírkových sterilizérů neumí a připojení na bazénová čerpadla nebo jiná tlaková čerpadla by ji poškodilo. Světelně odrazivý vnitřek UV zářiče zvyšuje výkon UVC lampy 75W. UV sterilizátor UV-C Professional je určen pro použití s vyšším tlakem, a proto může být použit pro pískové filtry a čerpadla pro bazény. Díky k tomu, že UV-C Professional má velkou účinnost, spotřeba chemických přísad, zejména chloru je omezena. UV-C Professional se používá také pro dezinfekci užitkové vody v mnoha průmyslových aplikacích ke snížení nebezpečí vzniku bakterií a virů, které jsou ve vodě přítomny. Spojením zářiče UV Pond, čerpadla pro jezírko a jezírkové filtrace Omega sestavíte jezírkový filtrační set, který zajistí průzračně čistou vodu ve Vašem jezírku. Během vegetačního období se používá UV sterilizátor po dobu 24 hodin denně, aby bylo dosaženo optimálního výsledku. nuvc-75_1 Můžeme doporučit UVC lampu OASE Bitron 72 C, která je ideální pro jezírkové filtry OASE Biotec 12, 18, 30 a 36. UV lampa Bitron 72W je vybavena bypasem – obtokem vody, takže snese vysoký průtok vody sterilizátorem. Průtokové množství vody je možné regulovat obtokovým systémem. Z přítoku proudí voda do UV zářiče. Část vody může, podle nastavení, odtékat přímo přes odtok, zatímco druhá část je v přístroji ozařována UVC světlem a odtéká přes výstup UVC lampy. Optimálního čištění se dosáhne jen správným nastavením průtoku vody. V této lampě jsou dvě UV zářivky 36W, v UV lampě Professional je Zářivka UV-C 75W. Všechny UV zářiče je nutné měnit každou sezonu za nové, protože životnost je přibližně 6000 - 8000 hodin provozu. Podpořit čištění vody v nádrži a urychlit nastartování jezerního filtru lze přidáním filtračních bakterií jak do filtrace, tak do vody rybníku.

Jak vybrat UV lampu?

Doporučený výkon UV sterilizátoru pro koupací jezírko je cca 1 W/1 m3 vody, jezírko s karasy, jeseny a dalšími drobnými rybkami 2 W/m3 vody a jezírko s chovnými rybami jako je kapr, pstruh, Koi kapr je cca 3 W/ m3 vody.Nastavení cookies

Advokátní kancelář Mgr. David Černý

AK David Černý Kladno

Advokátní kancelář Mgr. David Černý AK David Černý Kladno specializace:

Trestní právo

Trestní právo je odvětvím veřejného práva, které chrání oprávněné zájmy fyzických a právnických osob, zájmy společnosti a ústavní zřízení České republiky před takovým jednáním, které trestní právo označuje za trestný čin, a za jehož spáchání může být uložena sankce.

V případě obhajoby v trestním řízení je poskytnuta kvalifikovaná právní pomoc již od počátku trestního řízení ve všech jeho odvětvích a fázích.

Trestněprávní pomoc dále poskytujeme při přípravě trestního oznámení a také v případě právního zastoupení poškozených a obětítrestných činů, tj. jednání s orgány činnými v trestním řízení, zastoupení před soudy vč. právní pomoci ve věci náhrady a vymožení majetkové a nemajetkové újmy.

Občanské právo

Občanské právo tvoří soubor právních pravidel a principů, kterými se řídí fyzické i právnické osoby ve svých vzájemných vztazích založených na rovném postavení, jakož i právní prostředky vzniku, zajištění, změny a zániku práv a povinností plynoucích z těchto vztahů a sankce za jejich porušení.

Ve sféře občanskoprávní poskytujeme právní poradenství zejména ve věcech majetkových, dále v oblasti práva smluvního a závazkového. Poskytujeme komplexní právní poradenství v případech sporného i nesporného řešení konkrétního problému či potřeby klienta.

Rodinné právo

Rodinné právo je označováno za nejcitlivější oblast občanského práva.

Poskytujeme právní poradenství v nelehkých životních situacích, zejména právní zastoupení a pomoc v případě rozvodu manželství, úpravy poměrů k nezletilým dětem a péče o ně a dále v případě manželského majetkového práva, tj. vypořádání společného jmění manželů.

Agenda rodinného práva však nesouvisí pouze s rozvodem manželství a rozpadem rodiny, právní poradenství je zde poskytováno také např. v případech osvojení, poručenství a jiných forem péče o dítě, dále v případech vyživovací povinnosti ve vztahu k dětem, rodičům a manželům navzájem.

Bytové právo

Bytovým právem je obecně rozuměn souhrn norem upravujících bytové vlastnictví a dále otázky nájemních vztahů či vlastnictví v rámci společenství vlastníkůjednotek(SVJ) a bytových družstev.

Zajišťujeme právní služby při zakládání SVJ a bytových družstev, úpravy a tvorby zakládajících stanov, dále provádění změn a zápisů do veřejného rejstříku, zastupování SVJ a družstev v soudních a dalších řízení. Poskytujeme komplexní právní poradenství dle požadavků a potřeb klientů v tomto směru.Právní služby také poskytujeme ve věcech převodu družstevních bytů do osobního vlastnictví, rozdělení domu na bytové jednotky a další související změny bytových domů vč. přípravy a zastoupení v rámci stavebního řízení.

Správní právo

Správní právo,s ohledem na svou širokou působnost, je aplikováno v případě různorodých životních situacích, zejména jedná-li se o vztahy pramenící z činnosti veřejné správy na straně jedné a fyzických či právnických osob na straně druhé. Právní pomoc v oblasti správního práva poskytujeme tedy zejména (ale nikoliv výlučně) v komunikaci se správními orgány, ve věci určení příslušnosti správních orgánů a jednotlivých typů podání, přípravy a tvorby samotných podání, jakož i právní zastoupení v těchto řízeních, včetně následujícího správního řízení před příslušnými soudy, a to vč. řízení kasačního vedeného před Nejvyšším správním soudem.

Insolvenční právo

Úkolem insolvenčního práva je řešit úpadek nebo hrozící úpadek dlužníka soudním řízením tak, aby došlo k uspořádání majetkových vztahů k osobám, které jsou dotčeny dlužníkovým úpadkem a dále k co nejvyššímu a zásadně poměrnému uspokojení dlužníkových věřitelů. Další větví insolvenčního práva je řešení oddlužení dlužníka.

V otázkách insolvenčního práva poskytujeme právní pomoc při přípravě a podání insolvenčních návrhů, přihlášek pohledávky do insolvenčního řízení, právní zastoupení v insolvenčním řízení, před příslušnými soudy a insolvenčními správci.

Pracovní právo

Pracovní právo je další z několika oblastí občanského práva. Upravuje pracovněprávní vztahy, práva a povinnosti zaměstnavatelů a zaměstnanců.