Potřebujeme od vás povolit zpracování cookies. S vaším souhlasem budeme používat cookies, díky kterým lépe poznáme, co vás zajímá. Budeme vám ukazovat informace, které hledáte, a nebudeme vás obtěžovat těmi ostatními. Jak na našem webu, tak i v reklamě na internetu. Svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat. Na našem webu používáme i cookies, které jsou nezbytné, aby stránky fungovaly správně a rychleji jste se na nich zorientovali.

Jsme specialisté na jezírka, akvaristiku, teraristiku a čerpací techniku, autorizovaní prodejci a přímí dovozci OASE, Pontec a Aqua Nova s 30 letou tradicí na našem trhu. Registrujte se a získejte slevu na výrobky OASE.

Jezírkové filtrační systémy, sestavy (sety), sady Omega, OASE na 40 - 50m3 vody jezírka

Jezírkové filtrační systémy, sestavy (sety), sady Omega, OASE na 40 - 50m3 vody jezírka

Voda v zahradě v podobě rybníčku potěší každé oko. Filtrační systémy OASE Vám zajistí průzračně čistou vodu v jezírku. Můžete se tak kochat pohledem na pestře zbarvené ryby a těšit se z nádherně kvetoucích leknínů. Musí však být čistá. Jezírka jsou také naší vášní. Můžete využít našich zkušeností s jezírky, protože jich sami několik vlastníme. Zahradní rybníčky nejsou pouze jen voda na pozemku. Jedná se o biologicky aktivní životní prostor pro ryby a rostliny. Střídáním ročních období podléhají neustálým změnám. set_oase_biotec Narozdíl od vod v přírodě mohou zahradní rybníčky sami regulovat svou biologickou rovnováhu jen ve velmi omezené míře. Jsou závislé na naší pomoci. Filtrační sety pro jezírka hrají důležitou roli. Jedná se o filtrační čerpadlo, rybniční filtr a sterilizátor. K propojení slouží jezírkové hadice. Udržují vodu v jezírcích čistou a snižují v ní nadbytečné živiny. Nabízíme osvědčené jezírkové filtrační systémy, které může nainstalovat kdokoliv snadno a rychle. Například jezírkové sety OASE s Biotec ScreenMatic odvádějí perfektní práci, protože jejich jezírkové filtry obsahují zpravidla síto Screenmatic pro odstraňování těch nejjemnějších nečistot z vody jezírka. Jsou ideální pro jezírka s KOI kapry. Filtrují mechanické nánosy kalu z vody a biologicky odbourávají živiny, které se do jezírka dostávají rozkládáním zbytků rostlin, vylučováním ryb a v důsledku vlivů okolního prostředí. Čistící bakterie, které se ve filtračních systémech usídlují, přebírají tuto důležitou práci k zajištění kvality vody. V naší nabídce naleznete také gravitační filtrační sety jezírka sestavené z komponentů dalších značek jako jsou filtry Omega. Aby jste se mohli pyšnit báječně čistou vodou, musí však být splněn důležitý předpoklad. Výkon jezírkové filtrace musí být sladěn s velikostí jezírka a osádkou ryb. Rádi Vám poradíme se správným výběrem jezerní filtrace, pramenícím z naší praxe. OASE poskytuje na své sety Biotec Screenmatic záruku průzračné vody za předem stanovených podmínek na vyžádání. Jezerní čerpadla se zpravidla instalují do vody jezírka nebo do šachtice vedle něho. Vodu přečerpávají do UVC lampy. UV eliminátor řas spojí vznášející se řasy do větších celků, které snadno odstraní jezírková filtrace. cista_voda_a UV-C lampa pomocí UV záření ničí řasy a při malém průtoku také mikroorganismy. UV-C zářivka se každé jaro vyměňuje za novou. Křemíkový válec UV lampy, ve kterém je zasunutá zářivka, se nesmí používat prasklý, aby nedošlo k poškození celé lampy. Při prvním uvedení zařízení do provozu, zkontrolujeme křemíkovou trubici. Zářivka UV-C nikdy nesvítí zasunutá jen v patici a zapojená do sítě. Z bezpečnostních důvodů musí být uzavřena v  UV lampě. UV-C záření je zdraví škodlivé a poškozuje zrak. Křemíkový tubus UV lampy se čistí společně s filtrem a čerpadlem. Průtokové filtrační sety pro jezírka čistí vodu mechanicko-biologicky. Mechanická část odfiltruje nečistoty. Biologická část filtrace vody pro jezírka zajišťuje prostor pro denitrifikační bakterie. Čistící bakterie se živí škodlivými látkami z vody jezírka. Jezírkové filtrace musí pracovat dvacet čtyři hodin denně, jinak vodu čistí pouze mechanicky, což pro optimální čištění jezírka není dostačující. Pro komfortní připojení k elektrické síti se hodí zahradní zásuvky.Nastavení cookies

Advokátní kancelář Mgr. David Černý

AK David Černý Kladno

Advokátní kancelář Mgr. David Černý AK David Černý Kladno specializace:

Trestní právo

Trestní právo je odvětvím veřejného práva, které chrání oprávněné zájmy fyzických a právnických osob, zájmy společnosti a ústavní zřízení České republiky před takovým jednáním, které trestní právo označuje za trestný čin, a za jehož spáchání může být uložena sankce.

V případě obhajoby v trestním řízení je poskytnuta kvalifikovaná právní pomoc již od počátku trestního řízení ve všech jeho odvětvích a fázích.

Trestněprávní pomoc dále poskytujeme při přípravě trestního oznámení a také v případě právního zastoupení poškozených a obětítrestných činů, tj. jednání s orgány činnými v trestním řízení, zastoupení před soudy vč. právní pomoci ve věci náhrady a vymožení majetkové a nemajetkové újmy.

Občanské právo

Občanské právo tvoří soubor právních pravidel a principů, kterými se řídí fyzické i právnické osoby ve svých vzájemných vztazích založených na rovném postavení, jakož i právní prostředky vzniku, zajištění, změny a zániku práv a povinností plynoucích z těchto vztahů a sankce za jejich porušení.

Ve sféře občanskoprávní poskytujeme právní poradenství zejména ve věcech majetkových, dále v oblasti práva smluvního a závazkového. Poskytujeme komplexní právní poradenství v případech sporného i nesporného řešení konkrétního problému či potřeby klienta.

Rodinné právo

Rodinné právo je označováno za nejcitlivější oblast občanského práva.

Poskytujeme právní poradenství v nelehkých životních situacích, zejména právní zastoupení a pomoc v případě rozvodu manželství, úpravy poměrů k nezletilým dětem a péče o ně a dále v případě manželského majetkového práva, tj. vypořádání společného jmění manželů.

Agenda rodinného práva však nesouvisí pouze s rozvodem manželství a rozpadem rodiny, právní poradenství je zde poskytováno také např. v případech osvojení, poručenství a jiných forem péče o dítě, dále v případech vyživovací povinnosti ve vztahu k dětem, rodičům a manželům navzájem.

Bytové právo

Bytovým právem je obecně rozuměn souhrn norem upravujících bytové vlastnictví a dále otázky nájemních vztahů či vlastnictví v rámci společenství vlastníkůjednotek(SVJ) a bytových družstev.

Zajišťujeme právní služby při zakládání SVJ a bytových družstev, úpravy a tvorby zakládajících stanov, dále provádění změn a zápisů do veřejného rejstříku, zastupování SVJ a družstev v soudních a dalších řízení. Poskytujeme komplexní právní poradenství dle požadavků a potřeb klientů v tomto směru.Právní služby také poskytujeme ve věcech převodu družstevních bytů do osobního vlastnictví, rozdělení domu na bytové jednotky a další související změny bytových domů vč. přípravy a zastoupení v rámci stavebního řízení.

Správní právo

Správní právo,s ohledem na svou širokou působnost, je aplikováno v případě různorodých životních situacích, zejména jedná-li se o vztahy pramenící z činnosti veřejné správy na straně jedné a fyzických či právnických osob na straně druhé. Právní pomoc v oblasti správního práva poskytujeme tedy zejména (ale nikoliv výlučně) v komunikaci se správními orgány, ve věci určení příslušnosti správních orgánů a jednotlivých typů podání, přípravy a tvorby samotných podání, jakož i právní zastoupení v těchto řízeních, včetně následujícího správního řízení před příslušnými soudy, a to vč. řízení kasačního vedeného před Nejvyšším správním soudem.

Insolvenční právo

Úkolem insolvenčního práva je řešit úpadek nebo hrozící úpadek dlužníka soudním řízením tak, aby došlo k uspořádání majetkových vztahů k osobám, které jsou dotčeny dlužníkovým úpadkem a dále k co nejvyššímu a zásadně poměrnému uspokojení dlužníkových věřitelů. Další větví insolvenčního práva je řešení oddlužení dlužníka.

V otázkách insolvenčního práva poskytujeme právní pomoc při přípravě a podání insolvenčních návrhů, přihlášek pohledávky do insolvenčního řízení, právní zastoupení v insolvenčním řízení, před příslušnými soudy a insolvenčními správci.

Pracovní právo

Pracovní právo je další z několika oblastí občanského práva. Upravuje pracovněprávní vztahy, práva a povinnosti zaměstnavatelů a zaměstnanců.