Potřebujeme od vás povolit zpracování cookies. S vaším souhlasem budeme používat cookies, díky kterým lépe poznáme, co vás zajímá. Budeme vám ukazovat informace, které hledáte, a nebudeme vás obtěžovat těmi ostatními. Jak na našem webu, tak i v reklamě na internetu. Svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat. Na našem webu používáme i cookies, které jsou nezbytné, aby stránky fungovaly správně a rychleji jste se na nich zorientovali.

Jsme specialisté na jezírka, akvaristiku, teraristiku a čerpací techniku, autorizovaní prodejci a přímí dovozci OASE, Pontec a Aqua Nova s 30 letou tradicí na našem trhu. Registrujte se a získejte slevu na výrobky OASE.

Testy (měření) vody jezírku, v akváriu, v bazénu, ze studny, pH metr ADWA

Testy (měření) vody jezírku, v akváriu, v bazénu, ze studny, pH metr ADWA

Kvalita vody má dvě tváře. Jednu průzračně čistou a viditelnou a druhou, která pohledu oka uniká. Živiny rozpuštěné ve vodě jezírka tak není možné vidět. Přitom je tak důležité, co se v biosystému vody odehrává – kdo se s kým dělí o vodu, co chybí nebo také čeho je přebytek. Měli byste tedy vodu pravidelně sledovat, aby mohl být v případě potřeby proveden odpovídající zásah buď přípravky na úpravu vody nebo na odstranění řas z jezírka. Vnitřní hodnoty kvality vody podléhají neustálým změnám. Roční období, slunce, déšť a vítr, travní porost a ryby stejně jako emise z okolního prostředí na ně působí. mereni_vody_jezirka Abyste vždy věděli, co s vodou ve Vašem jezírku je, měli byste ji podrobovat pravidelnému testování. Za tímto účelem můžete odebrat vzorky vody a přijít s nimi k nám a vodu tam nechat otestovat. K diagnóze, v případě potřeby, dostanete doporučení jak ošetřit vodu v jezírku. I Vy si můžete jednoduše a rychle provést diagnózu stavu vody. K tomu existují praktické a spolehlivé testy vody jako je testovací sada JBL EasyTest. Toto měření vody v sadě obsahuje proužky pro současné určení pH, GH, KH, NO2, NO3, případně ještě test CL2. Testy se dají použít pro orientační měření vody ze studny, v akváriu nebo v bazénu. V našem sortimentu naleznete také samostatné testy vody.

Hodnota pH

. Výška hodnoty pH vyjadřuje, zda je voda kyselá nebo alkalická (zásaditá). Stupnice je v rozmezí 0 – 14. Ideální hodnota v rybníčku je okolo 7,0 – 8. Hodnota pH podléhá značným výkyvům, které jsou způsobeny aktivitou rostlin nebo také dešťovými srážkami. K měření hodnoty pH můžeme použít digitální pH metr AD 12, který obsahuje v sadě kalibrační roztoky. Lze s ním měřit s vysokou přesností také třeba vodu v bazénu. K samostatnému určení výšky pH nabízíme např. Nutron test pH Pond nebo Sera pH test.

Tvrdosti vody

Tvrdost vody se v první řadě vyjadřuje celkovou tvrdostí a uhličitanovou tvrdostí. Celková tvrdost se označuje GH. Je definována jako množství rozpuštěného kalcia a magnézia ve vodě. Oba jmenované minerály jsou nezbytné pro zdraví ryb a rostlin. Uhličitanová, nebo-li karbonátová tvrdost KH je jedním z nejdůležitějších parametrů vody. Často bývá spojován s hodnotou pH, neboť má schopnost hodnotu pH stabilizovat. To znamená, že omezuje výkyvy hodnoty pH. KH má být stále nad 5°dH. Ke zvýšení celkové tvrdosti a také uhličitanové tvrdosti a tím stabilizaci hodnoty pH doporučujeme přípravek Koi stabil.Nastavení cookies

Advokátní kancelář Mgr. David Černý

AK David Černý Kladno

Advokátní kancelář Mgr. David Černý AK David Černý Kladno specializace:

Trestní právo

Trestní právo je odvětvím veřejného práva, které chrání oprávněné zájmy fyzických a právnických osob, zájmy společnosti a ústavní zřízení České republiky před takovým jednáním, které trestní právo označuje za trestný čin, a za jehož spáchání může být uložena sankce.

V případě obhajoby v trestním řízení je poskytnuta kvalifikovaná právní pomoc již od počátku trestního řízení ve všech jeho odvětvích a fázích.

Trestněprávní pomoc dále poskytujeme při přípravě trestního oznámení a také v případě právního zastoupení poškozených a obětítrestných činů, tj. jednání s orgány činnými v trestním řízení, zastoupení před soudy vč. právní pomoci ve věci náhrady a vymožení majetkové a nemajetkové újmy.

Občanské právo

Občanské právo tvoří soubor právních pravidel a principů, kterými se řídí fyzické i právnické osoby ve svých vzájemných vztazích založených na rovném postavení, jakož i právní prostředky vzniku, zajištění, změny a zániku práv a povinností plynoucích z těchto vztahů a sankce za jejich porušení.

Ve sféře občanskoprávní poskytujeme právní poradenství zejména ve věcech majetkových, dále v oblasti práva smluvního a závazkového. Poskytujeme komplexní právní poradenství v případech sporného i nesporného řešení konkrétního problému či potřeby klienta.

Rodinné právo

Rodinné právo je označováno za nejcitlivější oblast občanského práva.

Poskytujeme právní poradenství v nelehkých životních situacích, zejména právní zastoupení a pomoc v případě rozvodu manželství, úpravy poměrů k nezletilým dětem a péče o ně a dále v případě manželského majetkového práva, tj. vypořádání společného jmění manželů.

Agenda rodinného práva však nesouvisí pouze s rozvodem manželství a rozpadem rodiny, právní poradenství je zde poskytováno také např. v případech osvojení, poručenství a jiných forem péče o dítě, dále v případech vyživovací povinnosti ve vztahu k dětem, rodičům a manželům navzájem.

Bytové právo

Bytovým právem je obecně rozuměn souhrn norem upravujících bytové vlastnictví a dále otázky nájemních vztahů či vlastnictví v rámci společenství vlastníkůjednotek(SVJ) a bytových družstev.

Zajišťujeme právní služby při zakládání SVJ a bytových družstev, úpravy a tvorby zakládajících stanov, dále provádění změn a zápisů do veřejného rejstříku, zastupování SVJ a družstev v soudních a dalších řízení. Poskytujeme komplexní právní poradenství dle požadavků a potřeb klientů v tomto směru.Právní služby také poskytujeme ve věcech převodu družstevních bytů do osobního vlastnictví, rozdělení domu na bytové jednotky a další související změny bytových domů vč. přípravy a zastoupení v rámci stavebního řízení.

Správní právo

Správní právo,s ohledem na svou širokou působnost, je aplikováno v případě různorodých životních situacích, zejména jedná-li se o vztahy pramenící z činnosti veřejné správy na straně jedné a fyzických či právnických osob na straně druhé. Právní pomoc v oblasti správního práva poskytujeme tedy zejména (ale nikoliv výlučně) v komunikaci se správními orgány, ve věci určení příslušnosti správních orgánů a jednotlivých typů podání, přípravy a tvorby samotných podání, jakož i právní zastoupení v těchto řízeních, včetně následujícího správního řízení před příslušnými soudy, a to vč. řízení kasačního vedeného před Nejvyšším správním soudem.

Insolvenční právo

Úkolem insolvenčního práva je řešit úpadek nebo hrozící úpadek dlužníka soudním řízením tak, aby došlo k uspořádání majetkových vztahů k osobám, které jsou dotčeny dlužníkovým úpadkem a dále k co nejvyššímu a zásadně poměrnému uspokojení dlužníkových věřitelů. Další větví insolvenčního práva je řešení oddlužení dlužníka.

V otázkách insolvenčního práva poskytujeme právní pomoc při přípravě a podání insolvenčních návrhů, přihlášek pohledávky do insolvenčního řízení, právní zastoupení v insolvenčním řízení, před příslušnými soudy a insolvenčními správci.

Pracovní právo

Pracovní právo je další z několika oblastí občanského práva. Upravuje pracovněprávní vztahy, práva a povinnosti zaměstnavatelů a zaměstnanců.