Potřebujeme od vás povolit zpracování cookies. S vaším souhlasem budeme používat cookies, díky kterým lépe poznáme, co vás zajímá. Budeme vám ukazovat informace, které hledáte, a nebudeme vás obtěžovat těmi ostatními. Jak na našem webu, tak i v reklamě na internetu. Svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat. Na našem webu používáme i cookies, které jsou nezbytné, aby stránky fungovaly správně a rychleji jste se na nich zorientovali.

Jsme specialisté na jezírka, akvaristiku, teraristiku a čerpací techniku, autorizovaní prodejci a přímí dovozci OASE, Pontec a Aqua Nova s 30 letou tradicí na našem trhu. Registrujte se a získejte slevu na výrobky OASE.

Gravitační jezírkové, průtokové, rybníčkové, jezerní, filtry (filtrace) pro jezírka, OASE Living Water, Heissner, AquaCup Omega, Evolution Aqua

Gravitační jezírkové, průtokové, rybníčkové, jezerní, filtry (filtrace) pro jezírka, OASE Living Water, Heissner, AquaCup Omega, Evolution Aqua

Jezírková filtrace vody je důležitá pro stabilizaci biologické rovnováhy v jezírku. Na tuto rovnováhu však mají vliv další faktory. Jedná se o velikost jezírka, jeho hloubku, jak dlouho je denně plně osluněné, množství rostlin, pokrytí vodní plochy rostlinami, množství a druh ryb. Také je rozdíl při nastolování rovnováhy, jakou vodou je jezírko napuštěno. Voda ze studny může působit v zahradním jezírku problémy. Není totiž upravená, tvrdosti vody jako je pH, GH a KH nebývají optimální a také většinou obsahuje značné množství živných látek jako jsou minerály, dusičnany a fosforečnany. Doporučujeme pravidelně měřit pomocí testů vody její hodnoty. Z pohledu účinnosti jsou beztlakové jezírkové filtry na tom o něco lépe než tlakové jezírkové filtrace. Instalujeme je na kraj rybníčku nebo na prameniště potoku nebo vodopádu. Je to proto, že voda z filtrace do jezírka vytéká samospádem a jezírkový filtr ji neumí nikam vytlačit. Beztlakové filtrace jsou takové, kde voda protéká přes různé filtrační komory naplněné filtračními materiály. Průtokové filtry mají výhodu, že voda protéká bez tlaku, takže lépe zachycují nečistoty z vody jezírka. Průtoková filtrace se instaluje na nejvyšší bod sytému oběhu vody v jezírku. Proto lze průtokové filtry snadno čistit, neboť jsou velmi jednoduše přístupné pro každodenní údržbu. Nabízíme však filtry pro jezírka, které jsou sice gravitační, ale dají se ukrýt z větší části do země. grav_filtr Dokonalými výrobky pro filtrování vody v jezírku jsou filtry OASE. Především filtry pro jezírko Filtomatic spojují výhody tlakových filtrů s gravitačními. Až 70% jezírkové filtrace lze ukrýt v zemi. Filtry OASE Biotec ScreenMatic 40 a 60 patří k vrcholu jezírkové techniky. Obsahují unikátní síto Screenmatic, které zachycuje mikročástice nečistot z vody jezírka. Proto jsou filtrace Biotec ideální pro chov KOI kaprů. Aby bylo filtrování vody účinné, musí filtrační systém do jezírka v provozu non-stop od jara do zimy. Filtr na jezírka pracuje mechanicko-biologicky. V mechanické části se odloučí plovoucí nečistoty a v biologické zóně, která se osadí denitrifikačními bakteriemi, jsou zpracovávány živiny z vody. Čistící bakterie pro jezírko jsou mikroorganizmy, které ke svému životu potřebují kyslík, tedy proudící vodu. Již po několika hodinách, kdy filtr na jezírko nepracuje, odumírají. Při koupi filtru doporučujeme současně vybrat také startovací bakterie. Urychlíte tak dobu, než filtrace vody v jezírku, dosáhne plného výkonu. Filtrační sety jezírka jsou sady filtrace, čerpadla pro jezírko a jezírkové UV lampy . K propojení je potřeba jezírková hadice, kterou také na našich stránkách naleznete. Další info naleznete v naší poradně např. v článku Jak vybrat filtr do jezírkaNastavení cookies

Advokátní kancelář Mgr. David Černý

AK David Černý Kladno

Advokátní kancelář Mgr. David Černý AK David Černý Kladno specializace:

Trestní právo

Trestní právo je odvětvím veřejného práva, které chrání oprávněné zájmy fyzických a právnických osob, zájmy společnosti a ústavní zřízení České republiky před takovým jednáním, které trestní právo označuje za trestný čin, a za jehož spáchání může být uložena sankce.

V případě obhajoby v trestním řízení je poskytnuta kvalifikovaná právní pomoc již od počátku trestního řízení ve všech jeho odvětvích a fázích.

Trestněprávní pomoc dále poskytujeme při přípravě trestního oznámení a také v případě právního zastoupení poškozených a obětítrestných činů, tj. jednání s orgány činnými v trestním řízení, zastoupení před soudy vč. právní pomoci ve věci náhrady a vymožení majetkové a nemajetkové újmy.

Občanské právo

Občanské právo tvoří soubor právních pravidel a principů, kterými se řídí fyzické i právnické osoby ve svých vzájemných vztazích založených na rovném postavení, jakož i právní prostředky vzniku, zajištění, změny a zániku práv a povinností plynoucích z těchto vztahů a sankce za jejich porušení.

Ve sféře občanskoprávní poskytujeme právní poradenství zejména ve věcech majetkových, dále v oblasti práva smluvního a závazkového. Poskytujeme komplexní právní poradenství v případech sporného i nesporného řešení konkrétního problému či potřeby klienta.

Rodinné právo

Rodinné právo je označováno za nejcitlivější oblast občanského práva.

Poskytujeme právní poradenství v nelehkých životních situacích, zejména právní zastoupení a pomoc v případě rozvodu manželství, úpravy poměrů k nezletilým dětem a péče o ně a dále v případě manželského majetkového práva, tj. vypořádání společného jmění manželů.

Agenda rodinného práva však nesouvisí pouze s rozvodem manželství a rozpadem rodiny, právní poradenství je zde poskytováno také např. v případech osvojení, poručenství a jiných forem péče o dítě, dále v případech vyživovací povinnosti ve vztahu k dětem, rodičům a manželům navzájem.

Bytové právo

Bytovým právem je obecně rozuměn souhrn norem upravujících bytové vlastnictví a dále otázky nájemních vztahů či vlastnictví v rámci společenství vlastníkůjednotek(SVJ) a bytových družstev.

Zajišťujeme právní služby při zakládání SVJ a bytových družstev, úpravy a tvorby zakládajících stanov, dále provádění změn a zápisů do veřejného rejstříku, zastupování SVJ a družstev v soudních a dalších řízení. Poskytujeme komplexní právní poradenství dle požadavků a potřeb klientů v tomto směru.Právní služby také poskytujeme ve věcech převodu družstevních bytů do osobního vlastnictví, rozdělení domu na bytové jednotky a další související změny bytových domů vč. přípravy a zastoupení v rámci stavebního řízení.

Správní právo

Správní právo,s ohledem na svou širokou působnost, je aplikováno v případě různorodých životních situacích, zejména jedná-li se o vztahy pramenící z činnosti veřejné správy na straně jedné a fyzických či právnických osob na straně druhé. Právní pomoc v oblasti správního práva poskytujeme tedy zejména (ale nikoliv výlučně) v komunikaci se správními orgány, ve věci určení příslušnosti správních orgánů a jednotlivých typů podání, přípravy a tvorby samotných podání, jakož i právní zastoupení v těchto řízeních, včetně následujícího správního řízení před příslušnými soudy, a to vč. řízení kasačního vedeného před Nejvyšším správním soudem.

Insolvenční právo

Úkolem insolvenčního práva je řešit úpadek nebo hrozící úpadek dlužníka soudním řízením tak, aby došlo k uspořádání majetkových vztahů k osobám, které jsou dotčeny dlužníkovým úpadkem a dále k co nejvyššímu a zásadně poměrnému uspokojení dlužníkových věřitelů. Další větví insolvenčního práva je řešení oddlužení dlužníka.

V otázkách insolvenčního práva poskytujeme právní pomoc při přípravě a podání insolvenčních návrhů, přihlášek pohledávky do insolvenčního řízení, právní zastoupení v insolvenčním řízení, před příslušnými soudy a insolvenčními správci.

Pracovní právo

Pracovní právo je další z několika oblastí občanského práva. Upravuje pracovněprávní vztahy, práva a povinnosti zaměstnavatelů a zaměstnanců.