Potřebujeme od vás povolit zpracování cookies. S vaším souhlasem budeme používat cookies, díky kterým lépe poznáme, co vás zajímá. Budeme vám ukazovat informace, které hledáte, a nebudeme vás obtěžovat těmi ostatními. Jak na našem webu, tak i v reklamě na internetu. Svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat. Na našem webu používáme i cookies, které jsou nezbytné, aby stránky fungovaly správně a rychleji jste se na nich zorientovali.

Jsme specialisté na jezírka, akvaristiku, teraristiku a čerpací techniku, autorizovaní prodejci a přímí dovozci OASE, Pontec a Aqua Nova s 30 letou tradicí na našem trhu. Registrujte se a získejte slevu na výrobky OASE.

Dlouhé, vláknité, zelené řasy v jezírku, likvidace (odstranění) pomocí přístroje Velda I-Tronic a T-Flow.

Dlouhé, vláknité, zelené řasy v jezírku, likvidace (odstranění) pomocí přístroje Velda I-Tronic a T-Flow.

Odstraňovač řas I-Tronic Velda byl vyroben na základě technologie, která byla převzata z astronautiky. Velda přináší převratnou novinku na trh, která eliminuje řasy a ostatní škodliviny z jezírka. Při použití I-Tronicu lze docílit zdravé křišťálově čisté vody, jež bude mít neutrální a svěží odér. Tento výrobek je bezpečný jak pro ryby, tak i pro rostliny. Jádro I-Tronic je v anodě (kladný pól), která je vyrobena ze slitiny přírodní mědi a ocelové katody (záporný pól). Přes mikroprocesor, který je u ovládacího panelu, jsou vysílány pulsy do nitra I-Tronicu. Přes tyto pulsy se uvolňují nabité ionty mědi, známé jako mineralizace. Koncentrace iontů, mědi, které eliminují a zastavují růst řas, je mezi 0,2 a 0,3 PPM. Tato hodnota je bezpečná pro lidi, zvířata a rostliny. Evropská směrnice nařizuje maximální hodnotu 2 PPM pro pitnou vodu. ba60722018 I-Tronic se skládá z umělého krytu, do kterého musí být vedena voda z čerpadla. Pro model I-Tronic 05 a 15 je minimální průtok čerpadla 2000 l/h a maximální čerpadla 5000 l/h a pro modely IT-35 a IT-75 min. 2000 l/h a max. čerpadla 8000 l/h . Voda prochází okolo anody a nese ionty mědi do jezírka. Po čase je nutné anodu vyměnit. Výměnu je třeba provést pokud se anoda bude zmenšovat nebo je znečištěna. Na displeji uvidíte zprávu „check electrode and water flow“ a to je signál, kdy vyčistit nebo vyměnit anodu. Pokud používáte I-Tronic neustále budete muset anodu vyměnit po pár týdnech. Pokud ovšem využíváte I-Tronic střídavě s přestávkami, můžete vyměnit anodu až po pár měsících nebo roce. Když odinstalujete katodu, můžete odšroubovat anodu a vyměnit ji za novou. Na krytu výrobku je šipka, která indikuje směr proudění vody. Pokud anodu jen čistíte, stačí ji vyndat a očistit kartáčkem od nečistot. Pokud nastane chyba systému, na displeji se objeví „system error electrode failure“. Nečistotami kontaminovaná anoda nebo možná i kontakt na katodě se dají vyčistit. Doporučujeme, aby jste měli dostatek kyslíku pro ryby. Kyslík také pomáhá proti růstu řas. Pokud mát hodně řas, také doporučujeme z části vyměnit vodu nebo do filtru přidat náplň jako je Zeolit a startovací bakterie.Nastavení cookies

Advokátní kancelář Mgr. David Černý

AK David Černý Kladno

Advokátní kancelář Mgr. David Černý AK David Černý Kladno specializace:

Trestní právo

Trestní právo je odvětvím veřejného práva, které chrání oprávněné zájmy fyzických a právnických osob, zájmy společnosti a ústavní zřízení České republiky před takovým jednáním, které trestní právo označuje za trestný čin, a za jehož spáchání může být uložena sankce.

V případě obhajoby v trestním řízení je poskytnuta kvalifikovaná právní pomoc již od počátku trestního řízení ve všech jeho odvětvích a fázích.

Trestněprávní pomoc dále poskytujeme při přípravě trestního oznámení a také v případě právního zastoupení poškozených a obětítrestných činů, tj. jednání s orgány činnými v trestním řízení, zastoupení před soudy vč. právní pomoci ve věci náhrady a vymožení majetkové a nemajetkové újmy.

Občanské právo

Občanské právo tvoří soubor právních pravidel a principů, kterými se řídí fyzické i právnické osoby ve svých vzájemných vztazích založených na rovném postavení, jakož i právní prostředky vzniku, zajištění, změny a zániku práv a povinností plynoucích z těchto vztahů a sankce za jejich porušení.

Ve sféře občanskoprávní poskytujeme právní poradenství zejména ve věcech majetkových, dále v oblasti práva smluvního a závazkového. Poskytujeme komplexní právní poradenství v případech sporného i nesporného řešení konkrétního problému či potřeby klienta.

Rodinné právo

Rodinné právo je označováno za nejcitlivější oblast občanského práva.

Poskytujeme právní poradenství v nelehkých životních situacích, zejména právní zastoupení a pomoc v případě rozvodu manželství, úpravy poměrů k nezletilým dětem a péče o ně a dále v případě manželského majetkového práva, tj. vypořádání společného jmění manželů.

Agenda rodinného práva však nesouvisí pouze s rozvodem manželství a rozpadem rodiny, právní poradenství je zde poskytováno také např. v případech osvojení, poručenství a jiných forem péče o dítě, dále v případech vyživovací povinnosti ve vztahu k dětem, rodičům a manželům navzájem.

Bytové právo

Bytovým právem je obecně rozuměn souhrn norem upravujících bytové vlastnictví a dále otázky nájemních vztahů či vlastnictví v rámci společenství vlastníkůjednotek(SVJ) a bytových družstev.

Zajišťujeme právní služby při zakládání SVJ a bytových družstev, úpravy a tvorby zakládajících stanov, dále provádění změn a zápisů do veřejného rejstříku, zastupování SVJ a družstev v soudních a dalších řízení. Poskytujeme komplexní právní poradenství dle požadavků a potřeb klientů v tomto směru.Právní služby také poskytujeme ve věcech převodu družstevních bytů do osobního vlastnictví, rozdělení domu na bytové jednotky a další související změny bytových domů vč. přípravy a zastoupení v rámci stavebního řízení.

Správní právo

Správní právo,s ohledem na svou širokou působnost, je aplikováno v případě různorodých životních situacích, zejména jedná-li se o vztahy pramenící z činnosti veřejné správy na straně jedné a fyzických či právnických osob na straně druhé. Právní pomoc v oblasti správního práva poskytujeme tedy zejména (ale nikoliv výlučně) v komunikaci se správními orgány, ve věci určení příslušnosti správních orgánů a jednotlivých typů podání, přípravy a tvorby samotných podání, jakož i právní zastoupení v těchto řízeních, včetně následujícího správního řízení před příslušnými soudy, a to vč. řízení kasačního vedeného před Nejvyšším správním soudem.

Insolvenční právo

Úkolem insolvenčního práva je řešit úpadek nebo hrozící úpadek dlužníka soudním řízením tak, aby došlo k uspořádání majetkových vztahů k osobám, které jsou dotčeny dlužníkovým úpadkem a dále k co nejvyššímu a zásadně poměrnému uspokojení dlužníkových věřitelů. Další větví insolvenčního práva je řešení oddlužení dlužníka.

V otázkách insolvenčního práva poskytujeme právní pomoc při přípravě a podání insolvenčních návrhů, přihlášek pohledávky do insolvenčního řízení, právní zastoupení v insolvenčním řízení, před příslušnými soudy a insolvenčními správci.

Pracovní právo

Pracovní právo je další z několika oblastí občanského práva. Upravuje pracovněprávní vztahy, práva a povinnosti zaměstnavatelů a zaměstnanců.