Potřebujeme od vás povolit zpracování cookies. S vaším souhlasem budeme používat cookies, díky kterým lépe poznáme, co vás zajímá. Budeme vám ukazovat informace, které hledáte, a nebudeme vás obtěžovat těmi ostatními. Jak na našem webu, tak i v reklamě na internetu. Svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat. Na našem webu používáme i cookies, které jsou nezbytné, aby stránky fungovaly správně a rychleji jste se na nich zorientovali.

Jsme specialisté na jezírka, akvaristiku, teraristiku a čerpací techniku, autorizovaní prodejci a přímí dovozci OASE, Pontec a Aqua Nova s 30 letou tradicí na našem trhu. Registrujte se a získejte slevu na výrobky OASE.

Akvarijní filtrační materiály, média, hmoty, aktivní uhlí, Fluval, keramika, keramické kuličky, kroužky do filtru, molitany, vata pro akvária

Akvarijní filtrační materiály, média, hmoty, aktivní uhlí, Fluval, keramika, keramické kuličky, kroužky do filtru, molitany, vata pro akvária

Jako filtrační materiál pro akvarijní filtry se často používá keramická filtrační vložka jako jsou keramické kroužky - keramická náplň CR-500 nebo keramické kuličky BioCeraMAX UltraPro 1600. Používají se jako biologická vložka pro akvarijní filtrace. Filtrační keramika vstřebává amoniak a amoniové ionty. Snižuje rozvoj řas, čistí vodu, stabilizuje pH, váže fenoly a těžké kovy. Keramická vložka v podobě válečků slouží k zajištění prostoru a k zabydlení nitrifikačních bakterií ve filtru. Plastové Biokuličky, plastoví ježci jsou filtrační materiál pro větší akvarijní filtry zajišťující prostor pro čistící bakterie. Umísťují se zpravidla do nejspodnější části akvarijního filtru. Akvarijní filtrační médium Siporax je speciální filtrační materiál pro biologické čištění vody v akváriích pro akvarijní filtry. Sera Siporax mini je možné doporučit pro každý kompaktní akvarijní vnitřní i vnější filtr. Uplatnění nalezne ve sladkovodním nebo mořském akváriu. Filtrační médium je vysoce efektivní, protože 1 litr sera siporax mini nabízí bakteriím tolik plochy k usídlení jako 34 litrů keramického filtračního materiálu (keramické kroužky) a čistí tak ve 200 litrovém akváriu vodu. keramicke_krouzky Další akvarijní filtrační hmota je např. aktivní uhlí C-500 - Carbon pro čistou a zdravou vodu v akváriu. Uhelný granulát, který je vyroben speciálně pro akvarijní filtraci. Má velkou absorpční schopnost. Používá se k odstranění rozkládajících se organických odpadních látek z vody akvária. Akvarijní filtrační molitany mají plně otevřené buňky. Filtrační pěna je vhodná pro mechanickou filtraci kapalin nebo jako filtrační materiál pro biologickou filtraci vody. Pěnové filtrační materiály se nerozkládají, jsou odolné a tak se používají pro akvarijní filtry, bazénové filtry nebo pro čističky odpadních vod. Pracují jako mechanicko-biologické filtry díky trojrozměrné struktuře materiálu. foam_biomaster Bakteriální kultury, které se ze zde zabydlí, čistí vodu biologicky . Rozlišujeme čtyři základní typy lišící se velikostí pórů buněk. Rozlišujeme různé zrnitosti, které filtrační pěnovky mají. Jsou to PPI 10, PPI 20, PPI 30 a PPI 45. Akvarijní pěnový filtrační materiál Bioakvacit je možné řezat, vysekávat, vrtat a lepit. Akvarijní Zeolit je pevný porézní přírodní kámen s dutinami a kanály. Zajišťuje dostatečný prostor pro čistící bakterie.Nastavení cookies

Advokátní kancelář Mgr. David Černý

AK David Černý Kladno

Advokátní kancelář Mgr. David Černý AK David Černý Kladno specializace:

Trestní právo

Trestní právo je odvětvím veřejného práva, které chrání oprávněné zájmy fyzických a právnických osob, zájmy společnosti a ústavní zřízení České republiky před takovým jednáním, které trestní právo označuje za trestný čin, a za jehož spáchání může být uložena sankce.

V případě obhajoby v trestním řízení je poskytnuta kvalifikovaná právní pomoc již od počátku trestního řízení ve všech jeho odvětvích a fázích.

Trestněprávní pomoc dále poskytujeme při přípravě trestního oznámení a také v případě právního zastoupení poškozených a obětítrestných činů, tj. jednání s orgány činnými v trestním řízení, zastoupení před soudy vč. právní pomoci ve věci náhrady a vymožení majetkové a nemajetkové újmy.

Občanské právo

Občanské právo tvoří soubor právních pravidel a principů, kterými se řídí fyzické i právnické osoby ve svých vzájemných vztazích založených na rovném postavení, jakož i právní prostředky vzniku, zajištění, změny a zániku práv a povinností plynoucích z těchto vztahů a sankce za jejich porušení.

Ve sféře občanskoprávní poskytujeme právní poradenství zejména ve věcech majetkových, dále v oblasti práva smluvního a závazkového. Poskytujeme komplexní právní poradenství v případech sporného i nesporného řešení konkrétního problému či potřeby klienta.

Rodinné právo

Rodinné právo je označováno za nejcitlivější oblast občanského práva.

Poskytujeme právní poradenství v nelehkých životních situacích, zejména právní zastoupení a pomoc v případě rozvodu manželství, úpravy poměrů k nezletilým dětem a péče o ně a dále v případě manželského majetkového práva, tj. vypořádání společného jmění manželů.

Agenda rodinného práva však nesouvisí pouze s rozvodem manželství a rozpadem rodiny, právní poradenství je zde poskytováno také např. v případech osvojení, poručenství a jiných forem péče o dítě, dále v případech vyživovací povinnosti ve vztahu k dětem, rodičům a manželům navzájem.

Bytové právo

Bytovým právem je obecně rozuměn souhrn norem upravujících bytové vlastnictví a dále otázky nájemních vztahů či vlastnictví v rámci společenství vlastníkůjednotek(SVJ) a bytových družstev.

Zajišťujeme právní služby při zakládání SVJ a bytových družstev, úpravy a tvorby zakládajících stanov, dále provádění změn a zápisů do veřejného rejstříku, zastupování SVJ a družstev v soudních a dalších řízení. Poskytujeme komplexní právní poradenství dle požadavků a potřeb klientů v tomto směru.Právní služby také poskytujeme ve věcech převodu družstevních bytů do osobního vlastnictví, rozdělení domu na bytové jednotky a další související změny bytových domů vč. přípravy a zastoupení v rámci stavebního řízení.

Správní právo

Správní právo,s ohledem na svou širokou působnost, je aplikováno v případě různorodých životních situacích, zejména jedná-li se o vztahy pramenící z činnosti veřejné správy na straně jedné a fyzických či právnických osob na straně druhé. Právní pomoc v oblasti správního práva poskytujeme tedy zejména (ale nikoliv výlučně) v komunikaci se správními orgány, ve věci určení příslušnosti správních orgánů a jednotlivých typů podání, přípravy a tvorby samotných podání, jakož i právní zastoupení v těchto řízeních, včetně následujícího správního řízení před příslušnými soudy, a to vč. řízení kasačního vedeného před Nejvyšším správním soudem.

Insolvenční právo

Úkolem insolvenčního práva je řešit úpadek nebo hrozící úpadek dlužníka soudním řízením tak, aby došlo k uspořádání majetkových vztahů k osobám, které jsou dotčeny dlužníkovým úpadkem a dále k co nejvyššímu a zásadně poměrnému uspokojení dlužníkových věřitelů. Další větví insolvenčního práva je řešení oddlužení dlužníka.

V otázkách insolvenčního práva poskytujeme právní pomoc při přípravě a podání insolvenčních návrhů, přihlášek pohledávky do insolvenčního řízení, právní zastoupení v insolvenčním řízení, před příslušnými soudy a insolvenčními správci.

Pracovní právo

Pracovní právo je další z několika oblastí občanského práva. Upravuje pracovněprávní vztahy, práva a povinnosti zaměstnavatelů a zaměstnanců.