Potřebujeme od vás povolit zpracování cookies. S vaším souhlasem budeme používat cookies, díky kterým lépe poznáme, co vás zajímá. Budeme vám ukazovat informace, které hledáte, a nebudeme vás obtěžovat těmi ostatními. Jak na našem webu, tak i v reklamě na internetu. Svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat. Na našem webu používáme i cookies, které jsou nezbytné, aby stránky fungovaly správně a rychleji jste se na nich zorientovali.

Jsme specialisté na jezírka, akvaristiku, teraristiku a čerpací techniku, autorizovaní prodejci a přímí dovozci OASE, Pontec a Aqua Nova s 30 letou tradicí na našem trhu. Registrujte se a získejte slevu na výrobky OASE.

Filtrační materiály, média, hmota, keramika, molitany, aktivní uhlí, kroužky, náplně do filtru, Sera Siporax, vložka, keramické kuličky

Filtrační materiály, média, hmota, keramika, molitany, aktivní uhlí, kroužky, náplně do filtru, Sera Siporax, vložka, keramické kuličky

Vždy je potřeba vybrat ten správný filtrační materiál do jezírkové filtrace či akvarijního filtru pro zajištění prostoru čistícím bakteriím a filtrování vody. Siporax pond je speciální filtrační materiál pro biologické čištění vody v zahradních rybníčcích pro všechny jezírkové filtry. Filtrační médium Sera Siporax Pond 10 litrů nabízí obrovské množství plochy pro usazení čistících bakterií. Sera Siporax Pond 1 litr vytvoří plochu pro filtrační bakterie stejně velkou jako např. keramický filtrační materiál o objemu 34 litrů. Zanesením hrubými nečistotami předejdete použitím hrubého filtračního materiálu Bioakvacit. Sera Siporax Pond nabízí čistícím bakteriím extrémně vysoký podíl otevřených pórovitých struktur a tak jsou bakterie zásobovány živinami a dostatečným množstvím čerstvé vody. Uvnitř pórovitých struktur panují podmínky chudé na kyslík, čímž jsou bakterie podněcovány ke štěpení nítrátu, aby získaly dostatek kyslíku. Startovací bakterie do jezírka odbourávají nitrát, který se tak nehromadí ve vodě. Jeden jediný litr Sera Siporax Pond stačí na 1 000 litrů vody v jezírku s 20 rybami o délce á 10 cm nebo se obdobným zarybněním. heisszf832-00 Často se také používají Keramické kroužky jako biologická vložka pro jezírkové filtry nebo akvarijní filtrace. Filtrační keramika vstřebává amoniak a amoniové ionty. Omezuje rozvoj řas, čistí vodu, stabilizuje pH, váže fenoly a těžké kovy. Keramika pomáhá k rozvoji nitrifikačních bakterií ve filtru. Plastové Biokuličky, Bioježci nebo BioBlock jsou filtrační materiál do jezírkového filtru pro denitrifikační bakterie. Jezírkový filtrační materiál - zubatá kolečka Bioblok je výborná náplň do biologického filtru pro zahradní jezírko. Umísťují se zpravidla do nejspodnější části gravitační filtrace do jezírka. Tlakový jezírkový filtr má také biologickou vložku - biokuličky, která je vždy na dně filtru. Biologická vložka zajišťuje velký prostor pro rozvoj nitrifikačních bakterií. Vynikající a moderní filtrační médium je Kaldnes. Povrchová plocha Kaldnes je větší přibližně 4x než mají japonské rohože. Kaldnes má vysokou efektivitu, odbourává,nežádoucí látky jako je amoniak a nitrát. bakartac1 Pokud použijete vzduchovací kompresor nebo Venturiho trubici dosáhnete rychlého odbourávání škodlivých látek. Vedle těchto materiálů jsou ve filtru molitanové filtrační desky. Někdy se do filtru používají také filtrační kartáče a přírodní materiál lávový kámen nebo Zeolit. Pro snadnou manipulaci s filtračními médii nabízíme filtrační sáčky v několika velikostech.Nastavení cookies

Advokátní kancelář Mgr. David Černý

AK David Černý Kladno

Advokátní kancelář Mgr. David Černý AK David Černý Kladno specializace:

Trestní právo

Trestní právo je odvětvím veřejného práva, které chrání oprávněné zájmy fyzických a právnických osob, zájmy společnosti a ústavní zřízení České republiky před takovým jednáním, které trestní právo označuje za trestný čin, a za jehož spáchání může být uložena sankce.

V případě obhajoby v trestním řízení je poskytnuta kvalifikovaná právní pomoc již od počátku trestního řízení ve všech jeho odvětvích a fázích.

Trestněprávní pomoc dále poskytujeme při přípravě trestního oznámení a také v případě právního zastoupení poškozených a obětítrestných činů, tj. jednání s orgány činnými v trestním řízení, zastoupení před soudy vč. právní pomoci ve věci náhrady a vymožení majetkové a nemajetkové újmy.

Občanské právo

Občanské právo tvoří soubor právních pravidel a principů, kterými se řídí fyzické i právnické osoby ve svých vzájemných vztazích založených na rovném postavení, jakož i právní prostředky vzniku, zajištění, změny a zániku práv a povinností plynoucích z těchto vztahů a sankce za jejich porušení.

Ve sféře občanskoprávní poskytujeme právní poradenství zejména ve věcech majetkových, dále v oblasti práva smluvního a závazkového. Poskytujeme komplexní právní poradenství v případech sporného i nesporného řešení konkrétního problému či potřeby klienta.

Rodinné právo

Rodinné právo je označováno za nejcitlivější oblast občanského práva.

Poskytujeme právní poradenství v nelehkých životních situacích, zejména právní zastoupení a pomoc v případě rozvodu manželství, úpravy poměrů k nezletilým dětem a péče o ně a dále v případě manželského majetkového práva, tj. vypořádání společného jmění manželů.

Agenda rodinného práva však nesouvisí pouze s rozvodem manželství a rozpadem rodiny, právní poradenství je zde poskytováno také např. v případech osvojení, poručenství a jiných forem péče o dítě, dále v případech vyživovací povinnosti ve vztahu k dětem, rodičům a manželům navzájem.

Bytové právo

Bytovým právem je obecně rozuměn souhrn norem upravujících bytové vlastnictví a dále otázky nájemních vztahů či vlastnictví v rámci společenství vlastníkůjednotek(SVJ) a bytových družstev.

Zajišťujeme právní služby při zakládání SVJ a bytových družstev, úpravy a tvorby zakládajících stanov, dále provádění změn a zápisů do veřejného rejstříku, zastupování SVJ a družstev v soudních a dalších řízení. Poskytujeme komplexní právní poradenství dle požadavků a potřeb klientů v tomto směru.Právní služby také poskytujeme ve věcech převodu družstevních bytů do osobního vlastnictví, rozdělení domu na bytové jednotky a další související změny bytových domů vč. přípravy a zastoupení v rámci stavebního řízení.

Správní právo

Správní právo,s ohledem na svou širokou působnost, je aplikováno v případě různorodých životních situacích, zejména jedná-li se o vztahy pramenící z činnosti veřejné správy na straně jedné a fyzických či právnických osob na straně druhé. Právní pomoc v oblasti správního práva poskytujeme tedy zejména (ale nikoliv výlučně) v komunikaci se správními orgány, ve věci určení příslušnosti správních orgánů a jednotlivých typů podání, přípravy a tvorby samotných podání, jakož i právní zastoupení v těchto řízeních, včetně následujícího správního řízení před příslušnými soudy, a to vč. řízení kasačního vedeného před Nejvyšším správním soudem.

Insolvenční právo

Úkolem insolvenčního práva je řešit úpadek nebo hrozící úpadek dlužníka soudním řízením tak, aby došlo k uspořádání majetkových vztahů k osobám, které jsou dotčeny dlužníkovým úpadkem a dále k co nejvyššímu a zásadně poměrnému uspokojení dlužníkových věřitelů. Další větví insolvenčního práva je řešení oddlužení dlužníka.

V otázkách insolvenčního práva poskytujeme právní pomoc při přípravě a podání insolvenčních návrhů, přihlášek pohledávky do insolvenčního řízení, právní zastoupení v insolvenčním řízení, před příslušnými soudy a insolvenčními správci.

Pracovní právo

Pracovní právo je další z několika oblastí občanského práva. Upravuje pracovněprávní vztahy, práva a povinnosti zaměstnavatelů a zaměstnanců.