Potřebujeme od vás povolit zpracování cookies. S vaším souhlasem budeme používat cookies, díky kterým lépe poznáme, co vás zajímá. Budeme vám ukazovat informace, které hledáte, a nebudeme vás obtěžovat těmi ostatními. Jak na našem webu, tak i v reklamě na internetu. Svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat. Na našem webu používáme i cookies, které jsou nezbytné, aby stránky fungovaly správně a rychleji jste se na nich zorientovali.

Jsme specialisté na jezírka, akvaristiku, teraristiku a čerpací techniku, autorizovaní prodejci a přímí dovozci OASE, Pontec a Aqua Nova s 30 letou tradicí na našem trhu. Registrujte se a získejte slevu na výrobky OASE.

Klece na andulky, kanárky, papoušky a další exoty

Klece na andulky, kanárky, papoušky a další exoty

I chov malých ptáčků dokáže udělat člověka šťastným. Andulka nebo kanárek jsou docela společenští ptáci.V domácnosti netropí neplechu a dají se ochočit. Aby se jim u Vás líbilo, musíme jim zajistit nějaké vhodné obydlí. Pokud jim dáme dostatečný prostor a čas na létání, spokojí se s menší klecí. Pěkné jsou např. ptačí klece Lusi nebo Margot, velmi oblíbené a často kupované klece pro ptáky v černém provedení jsou klece Erika a Anna. Klec pro ptáky by neměla stát ve volném prostoru. Ptáci se cítí spokojeně, když umístíte klec alespoň jednou stranou u zdi a lidé pak k nim přistupují ze stejného směru. Na klec pro kanáry, andulky nebo jiné ptáky nesmí dosáhnout z žádných našich dalších domácích mazlíčků. Zvláště kočky, fretky, potkani a někdy i psi mohou ptáčkům ublížit. klec_na_kanarka Při výběru ptačí klece je potřeba zohlednit také konkrétní velikost opeřence a s tím spojenou rozteč mezi dráty klece. Podobně jako je to lidí, nejsou ptáci stejného druhu stejně velcí. Proto se může stát, že drobný ptáček se z klece s většími rozestupy drátů protáhne. Populární jsou velké klece, které jsou bytelné, prostorné a celkově odolné. ANDULKA POTŘEBUJE: Prostornou voliéru, kde by mohla létat nebo klec vysokou minimálně 50 cm s roztečí drátů cca 1 cm, ze které může být v přítomnosti lidí vypuštěna po domácnosti. Dřevěná bidýlka se umisťují kolmo proti sobě na podélnou osu klece, takže pták mezi nimi může přelétat v takové vzdálenosti od pletiva, aby si o ně neobrušoval ocasní pera. Bidýlka mají mít různé průměry, aby nedocházelo k otlakům a mozolům na pařátech. Krmivo pro andulky , pamlsky pro ptáky. Speciální písek na dno ptačí klece na podporu trávení v misce. Prodává se také obohacený o vitamíny. Sépiovou kost. Každý den čerstvou pitnou vodu. Stinné místo v části klece, aby se pták mohl ukrýt před sluníčkem. Jinak andulky mají rády sluníčko a často se sluní, protože podporuje jejich metabolismus. Ptačí hračky na hraní a společnost v případě jediné chované andulky. Andulky žijící v párech zůstanou plaché a nemluví. Pravidelné čištění klece je snadné u klecí s výsuvným dnem a papírovou podložkou. KANÁREK POTŘEBUJE: Kvalitní zelené krmení. Vyvážené krmivo složené z kvalitních směsí pro kanárky. Ptačí grit – speciální ptačí písek pro lepší trávení, sépiovou kost. Klec, která je vysoká nejméně 60 cm, široká a dlouhá 30 cm pro jednoho ptáka nebo hnízdící pár. Velkou voliéru. Větve ve voliéře, k vytvoření zajímavého životního prostoru. Umožnit normální hnízdění samičkám, které začnou nosit. Materiál na stavbu hnízda, jinak mohou zajít na zadržení vajec. Pravidelné čištění klece. Vlídné a opatrné zacházení. V případě nemoci návštěvu u veterináře.Nastavení cookies

Advokátní kancelář Mgr. David Černý

AK David Černý Kladno

Advokátní kancelář Mgr. David Černý AK David Černý Kladno specializace:

Trestní právo

Trestní právo je odvětvím veřejného práva, které chrání oprávněné zájmy fyzických a právnických osob, zájmy společnosti a ústavní zřízení České republiky před takovým jednáním, které trestní právo označuje za trestný čin, a za jehož spáchání může být uložena sankce.

V případě obhajoby v trestním řízení je poskytnuta kvalifikovaná právní pomoc již od počátku trestního řízení ve všech jeho odvětvích a fázích.

Trestněprávní pomoc dále poskytujeme při přípravě trestního oznámení a také v případě právního zastoupení poškozených a obětítrestných činů, tj. jednání s orgány činnými v trestním řízení, zastoupení před soudy vč. právní pomoci ve věci náhrady a vymožení majetkové a nemajetkové újmy.

Občanské právo

Občanské právo tvoří soubor právních pravidel a principů, kterými se řídí fyzické i právnické osoby ve svých vzájemných vztazích založených na rovném postavení, jakož i právní prostředky vzniku, zajištění, změny a zániku práv a povinností plynoucích z těchto vztahů a sankce za jejich porušení.

Ve sféře občanskoprávní poskytujeme právní poradenství zejména ve věcech majetkových, dále v oblasti práva smluvního a závazkového. Poskytujeme komplexní právní poradenství v případech sporného i nesporného řešení konkrétního problému či potřeby klienta.

Rodinné právo

Rodinné právo je označováno za nejcitlivější oblast občanského práva.

Poskytujeme právní poradenství v nelehkých životních situacích, zejména právní zastoupení a pomoc v případě rozvodu manželství, úpravy poměrů k nezletilým dětem a péče o ně a dále v případě manželského majetkového práva, tj. vypořádání společného jmění manželů.

Agenda rodinného práva však nesouvisí pouze s rozvodem manželství a rozpadem rodiny, právní poradenství je zde poskytováno také např. v případech osvojení, poručenství a jiných forem péče o dítě, dále v případech vyživovací povinnosti ve vztahu k dětem, rodičům a manželům navzájem.

Bytové právo

Bytovým právem je obecně rozuměn souhrn norem upravujících bytové vlastnictví a dále otázky nájemních vztahů či vlastnictví v rámci společenství vlastníkůjednotek(SVJ) a bytových družstev.

Zajišťujeme právní služby při zakládání SVJ a bytových družstev, úpravy a tvorby zakládajících stanov, dále provádění změn a zápisů do veřejného rejstříku, zastupování SVJ a družstev v soudních a dalších řízení. Poskytujeme komplexní právní poradenství dle požadavků a potřeb klientů v tomto směru.Právní služby také poskytujeme ve věcech převodu družstevních bytů do osobního vlastnictví, rozdělení domu na bytové jednotky a další související změny bytových domů vč. přípravy a zastoupení v rámci stavebního řízení.

Správní právo

Správní právo,s ohledem na svou širokou působnost, je aplikováno v případě různorodých životních situacích, zejména jedná-li se o vztahy pramenící z činnosti veřejné správy na straně jedné a fyzických či právnických osob na straně druhé. Právní pomoc v oblasti správního práva poskytujeme tedy zejména (ale nikoliv výlučně) v komunikaci se správními orgány, ve věci určení příslušnosti správních orgánů a jednotlivých typů podání, přípravy a tvorby samotných podání, jakož i právní zastoupení v těchto řízeních, včetně následujícího správního řízení před příslušnými soudy, a to vč. řízení kasačního vedeného před Nejvyšším správním soudem.

Insolvenční právo

Úkolem insolvenčního práva je řešit úpadek nebo hrozící úpadek dlužníka soudním řízením tak, aby došlo k uspořádání majetkových vztahů k osobám, které jsou dotčeny dlužníkovým úpadkem a dále k co nejvyššímu a zásadně poměrnému uspokojení dlužníkových věřitelů. Další větví insolvenčního práva je řešení oddlužení dlužníka.

V otázkách insolvenčního práva poskytujeme právní pomoc při přípravě a podání insolvenčních návrhů, přihlášek pohledávky do insolvenčního řízení, právní zastoupení v insolvenčním řízení, před příslušnými soudy a insolvenčními správci.

Pracovní právo

Pracovní právo je další z několika oblastí občanského práva. Upravuje pracovněprávní vztahy, práva a povinnosti zaměstnavatelů a zaměstnanců.