Potřebujeme od vás povolit zpracování cookies. S vaším souhlasem budeme používat cookies, díky kterým lépe poznáme, co vás zajímá. Budeme vám ukazovat informace, které hledáte, a nebudeme vás obtěžovat těmi ostatními. Jak na našem webu, tak i v reklamě na internetu. Svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat. Na našem webu používáme i cookies, které jsou nezbytné, aby stránky fungovaly správně a rychleji jste se na nich zorientovali.

Jsme specialisté na jezírka, akvaristiku, teraristiku a čerpací techniku, autorizovaní prodejci a přímí dovozci OASE, Pontec a Aqua Nova s 30 letou tradicí na našem trhu. Registrujte se a získejte slevu na výrobky OASE.

Podzimní, zimní krmivo, krmiva, krmení, granule pro Koi kapry, kapra, ryby, krmení ryb v zimě v rybníku

Podzimní, zimní krmivo, krmiva, krmení, granule pro Koi kapry, kapra, ryby, krmení ryb v zimě v rybníku

Barevní kapři Koi jsou všežravci, stejně jako klasičtí kapři. K jídlu tedy nepohrdnou rostlinami ani živočichy. Když hledají něco k snědku, pohybují se u dna jezírka a snaží se sežrat všechno co je možné. Pro období jaro a zima jsou vyvinuta speciální krmiva pro ryby v jezírku. Nároční na správnou výživu jsou především barevní kapři. barevny_kapr_koi Proto jsme do naší nabídky zařadili osvědčená značková rybí krmiva Coppens Food a Sera Professional, která jsou přesně přizpůsobena stravovacím potřebám koi kaprů s ohledem na velikost, teplotu a roční období. Jsou to takové granule pro kapry, které svým složení nezatěžují na organismus ryb. Pokud nemáme upravené dno zahradního jezírka, může být zimování kaprů problém. Ryby v jezírku, tedy i Koi kapři, přečkávají zimu u jezírkového dna, kde je stabilně teplá voda okolo 4°C. Před příchodem zimy musíme vyčistit dno od zbytků rostlin, bahna, výkalů ryb a nespotřebovaného krmiva. Pokud tak neučiníme, vznikající bahenní plyn může ryby otrávit. Aby bylo dno čisté použijeme jezírkový vysavač jako je třeba Pondovac 4. V jarním a podzimním období kaprům podáváme granule pro kapry s vysokým obsahem uhlohydrátů. Vynikající je speciální profesionální krmivo pro koi kapry Wheat Germ značky Coppens Food, které je vhodné na chladné období, kdy okolní teplota ještě neklesá pod 10°C a kapři se objevují u hladiny. Krmíme opatrně a v množství, které spotřebují během několika minut. O krmení ryb v jezírku také naleznete v poradně Krmení Koi. V létě podáváme značková vysoce kvalitní krmiva pro Koi kapry jako je růstové krmení pro kapry Grower, pro vybarvení granule pro kapra Orange nebo Profi Mix. Univerzální plovoucí pelety jako je Pond Sticks, které jsou určené pro ryby v jezírku používáme raději jen jako krmivo pro karasy nebo zlaté rybky. Kvalitní krmiva pro kapry poznáte také podle toho, že je jejich hmotnost vyšší než u běžného krmiva pro ryby.Nastavení cookies

Advokátní kancelář Mgr. David Černý

AK David Černý Kladno

Advokátní kancelář Mgr. David Černý AK David Černý Kladno specializace:

Trestní právo

Trestní právo je odvětvím veřejného práva, které chrání oprávněné zájmy fyzických a právnických osob, zájmy společnosti a ústavní zřízení České republiky před takovým jednáním, které trestní právo označuje za trestný čin, a za jehož spáchání může být uložena sankce.

V případě obhajoby v trestním řízení je poskytnuta kvalifikovaná právní pomoc již od počátku trestního řízení ve všech jeho odvětvích a fázích.

Trestněprávní pomoc dále poskytujeme při přípravě trestního oznámení a také v případě právního zastoupení poškozených a obětítrestných činů, tj. jednání s orgány činnými v trestním řízení, zastoupení před soudy vč. právní pomoci ve věci náhrady a vymožení majetkové a nemajetkové újmy.

Občanské právo

Občanské právo tvoří soubor právních pravidel a principů, kterými se řídí fyzické i právnické osoby ve svých vzájemných vztazích založených na rovném postavení, jakož i právní prostředky vzniku, zajištění, změny a zániku práv a povinností plynoucích z těchto vztahů a sankce za jejich porušení.

Ve sféře občanskoprávní poskytujeme právní poradenství zejména ve věcech majetkových, dále v oblasti práva smluvního a závazkového. Poskytujeme komplexní právní poradenství v případech sporného i nesporného řešení konkrétního problému či potřeby klienta.

Rodinné právo

Rodinné právo je označováno za nejcitlivější oblast občanského práva.

Poskytujeme právní poradenství v nelehkých životních situacích, zejména právní zastoupení a pomoc v případě rozvodu manželství, úpravy poměrů k nezletilým dětem a péče o ně a dále v případě manželského majetkového práva, tj. vypořádání společného jmění manželů.

Agenda rodinného práva však nesouvisí pouze s rozvodem manželství a rozpadem rodiny, právní poradenství je zde poskytováno také např. v případech osvojení, poručenství a jiných forem péče o dítě, dále v případech vyživovací povinnosti ve vztahu k dětem, rodičům a manželům navzájem.

Bytové právo

Bytovým právem je obecně rozuměn souhrn norem upravujících bytové vlastnictví a dále otázky nájemních vztahů či vlastnictví v rámci společenství vlastníkůjednotek(SVJ) a bytových družstev.

Zajišťujeme právní služby při zakládání SVJ a bytových družstev, úpravy a tvorby zakládajících stanov, dále provádění změn a zápisů do veřejného rejstříku, zastupování SVJ a družstev v soudních a dalších řízení. Poskytujeme komplexní právní poradenství dle požadavků a potřeb klientů v tomto směru.Právní služby také poskytujeme ve věcech převodu družstevních bytů do osobního vlastnictví, rozdělení domu na bytové jednotky a další související změny bytových domů vč. přípravy a zastoupení v rámci stavebního řízení.

Správní právo

Správní právo,s ohledem na svou širokou působnost, je aplikováno v případě různorodých životních situacích, zejména jedná-li se o vztahy pramenící z činnosti veřejné správy na straně jedné a fyzických či právnických osob na straně druhé. Právní pomoc v oblasti správního práva poskytujeme tedy zejména (ale nikoliv výlučně) v komunikaci se správními orgány, ve věci určení příslušnosti správních orgánů a jednotlivých typů podání, přípravy a tvorby samotných podání, jakož i právní zastoupení v těchto řízeních, včetně následujícího správního řízení před příslušnými soudy, a to vč. řízení kasačního vedeného před Nejvyšším správním soudem.

Insolvenční právo

Úkolem insolvenčního práva je řešit úpadek nebo hrozící úpadek dlužníka soudním řízením tak, aby došlo k uspořádání majetkových vztahů k osobám, které jsou dotčeny dlužníkovým úpadkem a dále k co nejvyššímu a zásadně poměrnému uspokojení dlužníkových věřitelů. Další větví insolvenčního práva je řešení oddlužení dlužníka.

V otázkách insolvenčního práva poskytujeme právní pomoc při přípravě a podání insolvenčních návrhů, přihlášek pohledávky do insolvenčního řízení, právní zastoupení v insolvenčním řízení, před příslušnými soudy a insolvenčními správci.

Pracovní právo

Pracovní právo je další z několika oblastí občanského práva. Upravuje pracovněprávní vztahy, práva a povinnosti zaměstnavatelů a zaměstnanců.