Potřebujeme od vás povolit zpracování cookies. S vaším souhlasem budeme používat cookies, díky kterým lépe poznáme, co vás zajímá. Budeme vám ukazovat informace, které hledáte, a nebudeme vás obtěžovat těmi ostatními. Jak na našem webu, tak i v reklamě na internetu. Svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat. Na našem webu používáme i cookies, které jsou nezbytné, aby stránky fungovaly správně a rychleji jste se na nich zorientovali.

Jsme specialisté na jezírka, akvaristiku, teraristiku a čerpací techniku, autorizovaní prodejci a přímí dovozci OASE, Pontec a Aqua Nova s 30 letou tradicí na našem trhu. Registrujte se a získejte slevu na výrobky OASE.

Plovoucí zelená řasa, likvidace, odstranění řas (zelený zákal) - čistá voda v jezírku

Plovoucí zelená řasa, likvidace, odstranění řas (zelený zákal) - čistá voda v jezírku

Likvidace řas v jezírku, potlačování jejich růstu, to je neustálý boj. Řasy jsou pro každé zahradní jezírko nezbytné a jsou jeho přirozenou součástí. Také jsou největším producentem kyslíku. Pro nás jsou estetickým problémem, který nám kazí radost čisté vody. Proti řasám bychom však měli zasahovat pouze v případě jejich dramatického a nekontrolovatelného výskytu. Příliš velké množství řas v jezírku vede ke snižování uhličitanové tvrdosti a velkému kolísání hodnoty pH, kterou je třeba stabilizovat pomocí přípravků na úpravu vody. Naše jezírková chemie je účinná proti v zákalu vody, tedy vznášejícím se řasám nebo porostům vláknité řasy. Doporučujeme provádět pravidelnou kontrolu kvality vody testovani_vody , zvláště množství dusičnanů. Jejich nadměrné množství podporuje množení řas. Zelený zákal také dokáží odstranit UVC lampy, které se zapojují mezi čerpadlo do jezírka a jezírkové filtrace. V našem sortimentu naleznete odstraňovače řas, které spadají do kategorie jezírková chemie. Likvidace plovoucí zelené řasy pomocí chemie řeší pouze momentální problém. Neřeší však jeho příčinu. Proto doporučujeme používat přípravky proti řasám s biologickou složkou nebo přidávat filtrační bakterie. Když se nasadí dostatečné množství filtračních bakterií již na jaře, je možné předejít hromadnému vývoji řas. Tyto bakterie do jezírka jsou obsažené ve vysoké koncentraci v např. v přípravku Biobooster nebo AV Bakterie Gel. Příčinou vysokého růstu řas je velmi často příliš vysoký obsah fosfátů ve vodě. Fosfát je nejdůležitější živinou řas ve vodě. Snížit množství fosfátů a odstranit je z koloběhu ve vodě je možné např. přípravky Fosfát minus nebo PhosLock AlgenStopp.

Zakalená voda, plovoucí řasy v jezírku – co s tím?

Tropické teploty na jaře i v létě zatěžují vodu v jezírku, která se přehřívá. Pokud není dostatečně (alespoň z poloviny) zakrytá hladina rybníčku vodními rostlinami a přiměřená hloubka vody, nebo není ještě nastartována jezírková filtrace, může se voda snadno zakalit. V takovém případě je někdy řešení svízelné. Nejlepší je přidat další UV sterilizátor a vypomoci si přípravky jezírkové chemie. Prostředky na likvidaci řas však mají pouze dočasnou účinnost. Bohužel ani žádný jezírkový filtrační set sám o sobě bez vhodných podmínek v jezírku čistou vodu nezaručí. Jezírko je živý organismus, který ovlivňuje množství a druh ryb, hloubka nádrže, počet a druh vodních rostlin, složení vody a v neposlední řadě oslunění nádrže.Nastavení cookies

Advokátní kancelář Mgr. David Černý

AK David Černý Kladno

Advokátní kancelář Mgr. David Černý AK David Černý Kladno specializace:

Trestní právo

Trestní právo je odvětvím veřejného práva, které chrání oprávněné zájmy fyzických a právnických osob, zájmy společnosti a ústavní zřízení České republiky před takovým jednáním, které trestní právo označuje za trestný čin, a za jehož spáchání může být uložena sankce.

V případě obhajoby v trestním řízení je poskytnuta kvalifikovaná právní pomoc již od počátku trestního řízení ve všech jeho odvětvích a fázích.

Trestněprávní pomoc dále poskytujeme při přípravě trestního oznámení a také v případě právního zastoupení poškozených a obětítrestných činů, tj. jednání s orgány činnými v trestním řízení, zastoupení před soudy vč. právní pomoci ve věci náhrady a vymožení majetkové a nemajetkové újmy.

Občanské právo

Občanské právo tvoří soubor právních pravidel a principů, kterými se řídí fyzické i právnické osoby ve svých vzájemných vztazích založených na rovném postavení, jakož i právní prostředky vzniku, zajištění, změny a zániku práv a povinností plynoucích z těchto vztahů a sankce za jejich porušení.

Ve sféře občanskoprávní poskytujeme právní poradenství zejména ve věcech majetkových, dále v oblasti práva smluvního a závazkového. Poskytujeme komplexní právní poradenství v případech sporného i nesporného řešení konkrétního problému či potřeby klienta.

Rodinné právo

Rodinné právo je označováno za nejcitlivější oblast občanského práva.

Poskytujeme právní poradenství v nelehkých životních situacích, zejména právní zastoupení a pomoc v případě rozvodu manželství, úpravy poměrů k nezletilým dětem a péče o ně a dále v případě manželského majetkového práva, tj. vypořádání společného jmění manželů.

Agenda rodinného práva však nesouvisí pouze s rozvodem manželství a rozpadem rodiny, právní poradenství je zde poskytováno také např. v případech osvojení, poručenství a jiných forem péče o dítě, dále v případech vyživovací povinnosti ve vztahu k dětem, rodičům a manželům navzájem.

Bytové právo

Bytovým právem je obecně rozuměn souhrn norem upravujících bytové vlastnictví a dále otázky nájemních vztahů či vlastnictví v rámci společenství vlastníkůjednotek(SVJ) a bytových družstev.

Zajišťujeme právní služby při zakládání SVJ a bytových družstev, úpravy a tvorby zakládajících stanov, dále provádění změn a zápisů do veřejného rejstříku, zastupování SVJ a družstev v soudních a dalších řízení. Poskytujeme komplexní právní poradenství dle požadavků a potřeb klientů v tomto směru.Právní služby také poskytujeme ve věcech převodu družstevních bytů do osobního vlastnictví, rozdělení domu na bytové jednotky a další související změny bytových domů vč. přípravy a zastoupení v rámci stavebního řízení.

Správní právo

Správní právo,s ohledem na svou širokou působnost, je aplikováno v případě různorodých životních situacích, zejména jedná-li se o vztahy pramenící z činnosti veřejné správy na straně jedné a fyzických či právnických osob na straně druhé. Právní pomoc v oblasti správního práva poskytujeme tedy zejména (ale nikoliv výlučně) v komunikaci se správními orgány, ve věci určení příslušnosti správních orgánů a jednotlivých typů podání, přípravy a tvorby samotných podání, jakož i právní zastoupení v těchto řízeních, včetně následujícího správního řízení před příslušnými soudy, a to vč. řízení kasačního vedeného před Nejvyšším správním soudem.

Insolvenční právo

Úkolem insolvenčního práva je řešit úpadek nebo hrozící úpadek dlužníka soudním řízením tak, aby došlo k uspořádání majetkových vztahů k osobám, které jsou dotčeny dlužníkovým úpadkem a dále k co nejvyššímu a zásadně poměrnému uspokojení dlužníkových věřitelů. Další větví insolvenčního práva je řešení oddlužení dlužníka.

V otázkách insolvenčního práva poskytujeme právní pomoc při přípravě a podání insolvenčních návrhů, přihlášek pohledávky do insolvenčního řízení, právní zastoupení v insolvenčním řízení, před příslušnými soudy a insolvenčními správci.

Pracovní právo

Pracovní právo je další z několika oblastí občanského práva. Upravuje pracovněprávní vztahy, práva a povinnosti zaměstnavatelů a zaměstnanců.