Potřebujeme od vás povolit zpracování cookies. S vaším souhlasem budeme používat cookies, díky kterým lépe poznáme, co vás zajímá. Budeme vám ukazovat informace, které hledáte, a nebudeme vás obtěžovat těmi ostatními. Jak na našem webu, tak i v reklamě na internetu. Svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat. Na našem webu používáme i cookies, které jsou nezbytné, aby stránky fungovaly správně a rychleji jste se na nich zorientovali.

Jsme specialisté na jezírka, akvaristiku, teraristiku a čerpací techniku, autorizovaní prodejci a přímí dovozci OASE, Pontec a Aqua Nova s 30 letou tradicí na našem trhu. Registrujte se a získejte slevu na výrobky OASE.

Tlakové jezírkové filtrační sety, sestavy, (sada) filtrace, filtry pro jezírka 15 - 25 m3

Tlakové jezírkové filtrační sety, sestavy, (sada) filtrace, filtry pro jezírka 15 - 25 m3

Na našich jezírkách jsme vyzkoušeli gravitační i tlakové filtrace. Tlakové filtry jsou komfortnější na údržbu, gravitační jsou efektivnější na čištění vody. Rádi se s Vámi podělíme o naše zkušenosti. Některé sady jezírkové filtrace jsou sestaveny přímo výrobcem, jiné vycházejí z dlouholetých zkušeností s fungováním jezírek. Například sety filtrů OASE - sety Filtoclear poskytují garanci čisté vody za předpokladu, že budou zcela dodrženy podmínky pro záruku čisté vody společnosti OASE. Tlakové filtrační sety jezírka se skládají z čerpadla do jezírka, tlakové filtrace vody v jezírku, vestavěné UV-C lampy a v některých případech i jezírkové hadice. Než přistoupíte k výběru vhodné filtrační sady, je potřeba se seznámit s některými výrazy. oase50877_8 Pojem „okrasné jezírko“ znamená vždy nádrž bez ryb. „Chovné ryby“jsou zase především kapři nebo Koi kapři. Technický údaj „dopravní výška vody“ udává, do jaké výšky vytlačí filtrační čerpadlo vodu. O dalších několik cm výše než je uvedeno,však již žádná voda pomocí čerpadla neteče. Proto je dobré sledovat grafy u čerpadla pro jezírka (jsou zpravidla uvedeny u samostatných čerpadel), které nám říkají cca kolik vody ve které výšce poteče. Maximální průtok nás informuje, kolik dává jezírkové čerpadlo u vodní hladiny. Průřez hadice a délka hadice množství dopravované vody snižují. Filtr pro zahradní jezírko čistí vodu mechanicko-biologicky. Jeho součástí jsou filtrační molitany a biokuličky nebo jiné jezírkové filtrační médium pro zabydlení čistících bakterií. Jezírkové filtrační sety pro správnou funkci biologického čištění musí být nezbytně v trvalém provozu 24 hodin denně. UVC zářivka UV lampy ve filtru se vyměňuje každé jaro za novou, protože její životnost je přibližně jedna sezóna. Zářivka je umístěna v pouzdře ze speciálního skla. Když se sklo poškodí, vždy se musí vyměnit za nové. I před prvním spuštěním filtrace pro jezírka kontrolujeme, zda je skleněná křemíková trubice UV lampy v pořádku. Při údržbě filtru trubice se očišťuje od bahna a další usazenin, aby okolní protékající voda mohla být prosvícena UV zářením. filtoclear_a Výhodou tlakových filtrů je, že je možné je zahrabat do země, takže nehyzdí okolí jezírka. Jejich údržba je snadná, protože bývají zpravidla vybaveny ventilem, takže je možné jezírkový filtr vyčistit bez jeho otevření. Čistí se tehdy, když se průtok vody zjevně snížil. Pak se provede údržba i u čerpadla, kde se odstraňují nečistoty z prostoru rotoru. Pro rychlejší náběh filtrace do jezírek doporučujeme přidat do vody jezírka i do nádoby filtru startovací bakterie. Ty je dobré přidávat při každém vyčištění filtrace. S příchodem prvních mrazů uklidíme filtr pro zahradní jezírko do prostoru, kde ho mráz nepoškodí. Když je čerpadlo v dostatečné hloubce, aby nezamrzlo v ledu, můžeme ho ponechat v jezírku. Další informace o jezírkových setech naleznete v našem článku Jezírkové filtrační sety 15-25m3.Nastavení cookies

Advokátní kancelář Mgr. David Černý

AK David Černý Kladno

Advokátní kancelář Mgr. David Černý AK David Černý Kladno specializace:

Trestní právo

Trestní právo je odvětvím veřejného práva, které chrání oprávněné zájmy fyzických a právnických osob, zájmy společnosti a ústavní zřízení České republiky před takovým jednáním, které trestní právo označuje za trestný čin, a za jehož spáchání může být uložena sankce.

V případě obhajoby v trestním řízení je poskytnuta kvalifikovaná právní pomoc již od počátku trestního řízení ve všech jeho odvětvích a fázích.

Trestněprávní pomoc dále poskytujeme při přípravě trestního oznámení a také v případě právního zastoupení poškozených a obětítrestných činů, tj. jednání s orgány činnými v trestním řízení, zastoupení před soudy vč. právní pomoci ve věci náhrady a vymožení majetkové a nemajetkové újmy.

Občanské právo

Občanské právo tvoří soubor právních pravidel a principů, kterými se řídí fyzické i právnické osoby ve svých vzájemných vztazích založených na rovném postavení, jakož i právní prostředky vzniku, zajištění, změny a zániku práv a povinností plynoucích z těchto vztahů a sankce za jejich porušení.

Ve sféře občanskoprávní poskytujeme právní poradenství zejména ve věcech majetkových, dále v oblasti práva smluvního a závazkového. Poskytujeme komplexní právní poradenství v případech sporného i nesporného řešení konkrétního problému či potřeby klienta.

Rodinné právo

Rodinné právo je označováno za nejcitlivější oblast občanského práva.

Poskytujeme právní poradenství v nelehkých životních situacích, zejména právní zastoupení a pomoc v případě rozvodu manželství, úpravy poměrů k nezletilým dětem a péče o ně a dále v případě manželského majetkového práva, tj. vypořádání společného jmění manželů.

Agenda rodinného práva však nesouvisí pouze s rozvodem manželství a rozpadem rodiny, právní poradenství je zde poskytováno také např. v případech osvojení, poručenství a jiných forem péče o dítě, dále v případech vyživovací povinnosti ve vztahu k dětem, rodičům a manželům navzájem.

Bytové právo

Bytovým právem je obecně rozuměn souhrn norem upravujících bytové vlastnictví a dále otázky nájemních vztahů či vlastnictví v rámci společenství vlastníkůjednotek(SVJ) a bytových družstev.

Zajišťujeme právní služby při zakládání SVJ a bytových družstev, úpravy a tvorby zakládajících stanov, dále provádění změn a zápisů do veřejného rejstříku, zastupování SVJ a družstev v soudních a dalších řízení. Poskytujeme komplexní právní poradenství dle požadavků a potřeb klientů v tomto směru.Právní služby také poskytujeme ve věcech převodu družstevních bytů do osobního vlastnictví, rozdělení domu na bytové jednotky a další související změny bytových domů vč. přípravy a zastoupení v rámci stavebního řízení.

Správní právo

Správní právo,s ohledem na svou širokou působnost, je aplikováno v případě různorodých životních situacích, zejména jedná-li se o vztahy pramenící z činnosti veřejné správy na straně jedné a fyzických či právnických osob na straně druhé. Právní pomoc v oblasti správního práva poskytujeme tedy zejména (ale nikoliv výlučně) v komunikaci se správními orgány, ve věci určení příslušnosti správních orgánů a jednotlivých typů podání, přípravy a tvorby samotných podání, jakož i právní zastoupení v těchto řízeních, včetně následujícího správního řízení před příslušnými soudy, a to vč. řízení kasačního vedeného před Nejvyšším správním soudem.

Insolvenční právo

Úkolem insolvenčního práva je řešit úpadek nebo hrozící úpadek dlužníka soudním řízením tak, aby došlo k uspořádání majetkových vztahů k osobám, které jsou dotčeny dlužníkovým úpadkem a dále k co nejvyššímu a zásadně poměrnému uspokojení dlužníkových věřitelů. Další větví insolvenčního práva je řešení oddlužení dlužníka.

V otázkách insolvenčního práva poskytujeme právní pomoc při přípravě a podání insolvenčních návrhů, přihlášek pohledávky do insolvenčního řízení, právní zastoupení v insolvenčním řízení, před příslušnými soudy a insolvenčními správci.

Pracovní právo

Pracovní právo je další z několika oblastí občanského práva. Upravuje pracovněprávní vztahy, práva a povinnosti zaměstnavatelů a zaměstnanců.