kompresor Hailea nebo vzduchovací kompresor ACO, jsou vhodné pro odchovny ryb a biologické čističky.">

Potřebujeme od vás povolit zpracování cookies. S vaším souhlasem budeme používat cookies, díky kterým lépe poznáme, co vás zajímá. Budeme vám ukazovat informace, které hledáte, a nebudeme vás obtěžovat těmi ostatními. Jak na našem webu, tak i v reklamě na internetu. Svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat. Na našem webu používáme i cookies, které jsou nezbytné, aby stránky fungovaly správně a rychleji jste se na nich zorientovali.

Jsme specialisté na jezírka, akvaristiku, teraristiku a čerpací techniku, autorizovaní prodejci a přímí dovozci OASE, Pontec a Aqua Nova s 30 letou tradicí na našem trhu. Registrujte se a získejte slevu na výrobky OASE.

Jezírkové, vzduchovací, vzduchové kompresory, turbíny, pumpy pro jezírko, čerpadlo, vzduchová čerpadla, vzduchovač, vzduchovadlo Hailea ACO

Jezírkové, vzduchovací, vzduchové kompresory, turbíny, pumpy pro jezírko, čerpadlo, vzduchová čerpadla, vzduchovač, vzduchovadlo Hailea ACO

Vzduchovací kompresory pro jezírko a akvárium jako je kompresor Hailea nebo vzduchovací kompresor ACO, jsou vhodné pro odchovny ryb a biologické čističky. Vzduchovací pumpy instalujeme tam, kde je třeba zvýšit obsah kyslíku. Vzduchová čerpadla do jezírka a akvária obohatí vodu v nádrži potřebným kyslíkem. Obsah kyslíku ve vodě však velmi závisí na teplotě. Čím je voda teplejší, tím méně kyslíku váže. Proto může být jeho nedostatek ve vodě velmi patrný hlavně v letních měsících. Ryby se zdržují u hladiny a lapají po vzduchu. Studenovodním rybám je možné zajistit dostatek kyslíku pomocí čerpadla pro zahradní jezírka. Vzduchování pro rybičky zajistí stříkající fontána, tekoucí potůček nebo padající vodopád, tedy nějaký pohyb vody. Takto dodané množství kyslíku stačí rybám, ale pro čistící bakterie v jezírku je ho nedostatečné množství. aco-009e Mikroorganizmy potřebují k odbourávání škodlivých látek z vody vzduchu více. Nabízíme vzduchování do jezírek, vzduchovače do akvária a další příslušenství jako jsou vzduchovací kameny, rozdělovače vzduchu, rozvod vzduchu a zpětné ventily. Např. vzduchovací kompresory Resun dodáváme v různých velikostech. Jedná se o poměrně tichá membránová dmychadla s dlouhou životností, která najdou využití například v pěstírnách, rybnících a líhních, ale také v biologických domovních čističkách. Vysoce kvalitní je jezírkové vzduchování AquaOxy 2000, 1000, 400, které je zvlášť bezpečné díky napětí 12V. Robusní motor a pouzdro odolné vůči vlivům záření. Od verze vzduchovací motorky AquaOxy CWS 500 mají ve výbavě provzdušňovací kameny, které nepodléhají opotřebení. Také vzduchovací turbíny Hailea patří mezi vynikající vzduchovače do jezírka a díky vysokému výkonu jsou vhodné také v biologických čističkách a v akvaristice.

Úprava vody v jezírku

Stabilní chemické vlastnosti vody jsou důležité především pro Koi kapry, krále zahradních rybníčků. Rozkolísání chemismu vody může způsobit déšť a také vodní rostliny, které přes noc kyslík z vody odebírají a za dne produkují. Chemie do jezírek nabízí přípravky, které jsou určeny pro komplexní stabilizaci vody po chemické stránce. Upravují pH, uhličitany, amoniak a minerály. Vyzkoušený je např. přípravek Koi Stabil. Ke stabilizaci dochází cca 15 min. po přímé aplikaci. Má kladný vliv zejména množství uhličitanů (karbohydrátů) tvrdost, pH vody (7,5 – 8,2), podporuje odstraňování amoniaku, váže těžké kovy, zamezuje růstu řas. Doplňuje minerály do ekosystému a podporuje vitalitu a vybarvení ryb. S pomocí kvalitní filtrační sady do jezírka je udržována přirozená rovnováha a harmonie vodního prostředí - vodního mikroklimatu. Je zcela neškodný pro ryby a další vodní organismy. Odbourává přebytečný kysličník uhličitý, který zhoršuje dýchání ryb a ostatních živočichů, KOI jsou pak vitálnější a odolnější. Na biologické bázi snižuje růst řasy a zajišťuje ideální klima v jezírku.Nastavení cookies

Advokátní kancelář Mgr. David Černý

AK David Černý Kladno

Advokátní kancelář Mgr. David Černý AK David Černý Kladno specializace:

Trestní právo

Trestní právo je odvětvím veřejného práva, které chrání oprávněné zájmy fyzických a právnických osob, zájmy společnosti a ústavní zřízení České republiky před takovým jednáním, které trestní právo označuje za trestný čin, a za jehož spáchání může být uložena sankce.

V případě obhajoby v trestním řízení je poskytnuta kvalifikovaná právní pomoc již od počátku trestního řízení ve všech jeho odvětvích a fázích.

Trestněprávní pomoc dále poskytujeme při přípravě trestního oznámení a také v případě právního zastoupení poškozených a obětítrestných činů, tj. jednání s orgány činnými v trestním řízení, zastoupení před soudy vč. právní pomoci ve věci náhrady a vymožení majetkové a nemajetkové újmy.

Občanské právo

Občanské právo tvoří soubor právních pravidel a principů, kterými se řídí fyzické i právnické osoby ve svých vzájemných vztazích založených na rovném postavení, jakož i právní prostředky vzniku, zajištění, změny a zániku práv a povinností plynoucích z těchto vztahů a sankce za jejich porušení.

Ve sféře občanskoprávní poskytujeme právní poradenství zejména ve věcech majetkových, dále v oblasti práva smluvního a závazkového. Poskytujeme komplexní právní poradenství v případech sporného i nesporného řešení konkrétního problému či potřeby klienta.

Rodinné právo

Rodinné právo je označováno za nejcitlivější oblast občanského práva.

Poskytujeme právní poradenství v nelehkých životních situacích, zejména právní zastoupení a pomoc v případě rozvodu manželství, úpravy poměrů k nezletilým dětem a péče o ně a dále v případě manželského majetkového práva, tj. vypořádání společného jmění manželů.

Agenda rodinného práva však nesouvisí pouze s rozvodem manželství a rozpadem rodiny, právní poradenství je zde poskytováno také např. v případech osvojení, poručenství a jiných forem péče o dítě, dále v případech vyživovací povinnosti ve vztahu k dětem, rodičům a manželům navzájem.

Bytové právo

Bytovým právem je obecně rozuměn souhrn norem upravujících bytové vlastnictví a dále otázky nájemních vztahů či vlastnictví v rámci společenství vlastníkůjednotek(SVJ) a bytových družstev.

Zajišťujeme právní služby při zakládání SVJ a bytových družstev, úpravy a tvorby zakládajících stanov, dále provádění změn a zápisů do veřejného rejstříku, zastupování SVJ a družstev v soudních a dalších řízení. Poskytujeme komplexní právní poradenství dle požadavků a potřeb klientů v tomto směru.Právní služby také poskytujeme ve věcech převodu družstevních bytů do osobního vlastnictví, rozdělení domu na bytové jednotky a další související změny bytových domů vč. přípravy a zastoupení v rámci stavebního řízení.

Správní právo

Správní právo,s ohledem na svou širokou působnost, je aplikováno v případě různorodých životních situacích, zejména jedná-li se o vztahy pramenící z činnosti veřejné správy na straně jedné a fyzických či právnických osob na straně druhé. Právní pomoc v oblasti správního práva poskytujeme tedy zejména (ale nikoliv výlučně) v komunikaci se správními orgány, ve věci určení příslušnosti správních orgánů a jednotlivých typů podání, přípravy a tvorby samotných podání, jakož i právní zastoupení v těchto řízeních, včetně následujícího správního řízení před příslušnými soudy, a to vč. řízení kasačního vedeného před Nejvyšším správním soudem.

Insolvenční právo

Úkolem insolvenčního práva je řešit úpadek nebo hrozící úpadek dlužníka soudním řízením tak, aby došlo k uspořádání majetkových vztahů k osobám, které jsou dotčeny dlužníkovým úpadkem a dále k co nejvyššímu a zásadně poměrnému uspokojení dlužníkových věřitelů. Další větví insolvenčního práva je řešení oddlužení dlužníka.

V otázkách insolvenčního práva poskytujeme právní pomoc při přípravě a podání insolvenčních návrhů, přihlášek pohledávky do insolvenčního řízení, právní zastoupení v insolvenčním řízení, před příslušnými soudy a insolvenčními správci.

Pracovní právo

Pracovní právo je další z několika oblastí občanského práva. Upravuje pracovněprávní vztahy, práva a povinnosti zaměstnavatelů a zaměstnanců.