Potřebujeme od vás povolit zpracování cookies. S vaším souhlasem budeme používat cookies, díky kterým lépe poznáme, co vás zajímá. Budeme vám ukazovat informace, které hledáte, a nebudeme vás obtěžovat těmi ostatními. Jak na našem webu, tak i v reklamě na internetu. Svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat. Na našem webu používáme i cookies, které jsou nezbytné, aby stránky fungovaly správně a rychleji jste se na nich zorientovali.

Jsme specialisté na jezírka, akvaristiku, teraristiku a čerpací techniku, autorizovaní prodejci a přímí dovozci OASE, Pontec a Aqua Nova s 30 letou tradicí na našem trhu. Registrujte se a získejte slevu na výrobky OASE.

Vzduchování, vzduchovací motorky, kompresory, vzduchové čerpadlo, vzduchovadlo, vzduchovače, membránová dmychadla, pro rybičky do jezírka, akvária Resun, Pontec, OASE, SERA, Aqua Nova, Heissner

Vzduchování, vzduchovací motorky, kompresory, vzduchové čerpadlo, vzduchovadlo, vzduchovače, membránová dmychadla, pro rybičky do jezírka, akvária Resun, Pontec, OASE, SERA, Aqua Nova, Heissner

Provzdušňovače do jezírka zásobují kyslíkem především čistící bakterie, které ke své činnosti nutně potřebují kyslík. Největším producentem kyslíku v jezírku jsou řasy. Ty se nám však nelíbí, protože esteticky narušují jezírko a tak proti nim usilovně bojujeme. Abychom se nedostali do začarovaného kruhu, musíme si pořídit vzduchování do jezírka. V našem sortimentu naleznete elektromagnetické kompresory Hailea, jezírkové a akvarijní vzduchování samostatné nebo v sadách, které obsahují vzduchovací kameny a vzduchovací hadičky. Jezírkové vzduchové čerpadlo provzdušňuje nádrž a podporuje vytvoření biologické rovnováhy v jezírku. Zvyšuje se tak i účinnost jezírkové filtrace vody. Zejména v horkých dnech má smysl přivádět do jezírka kyslík za pomoci vzduchování pro jezírka. Protože čím je voda teplejší, tím méně obsahuje kyslíku. Pouze v dobře provzdušněné vodě zůstávají ryby a ostatní živočichové vitální a mikroorganizmy ve filtru mohou vodu efektivně čistit. Také v zimě používáme jezírkové vzduchovací motorky, které mohou nahradit topení do jezírek. Používáme je proto, aby mám nezamrzla vodní hladina a mohly odcházet bahenní plyny a ryby se neotrávily. oase57685 Nabízíme různá jezírková vzduchovací čerpadla. Velmi populární jsou sady vzduchování AquaOxy OASE, které se instalují ve volném prostoru tak, aby byly chráněny proti stříkající vodě. K zakrytí může sloužit zakrývací kámen Inscenio Rock. Množství vystupujícího vzduchu se dá plynule nastavovat. Další informace naleznete v našem článku Vzduchování do jezírka.

Vzduchování do jezírek a akvárií AquaOxy OASE

Dostatek vzduchu, nebo-li kyslíku, je jednou ze základních podmínek, které by měl každý majitel okrasného jezírka řešit jako jednu z prvních. Kyslík a jeho dostatečná míra ve vodě je značně důležitá, a to nejen v parných letních dnech. Oblíbené kompresory AquaOxy jsou určeny přímo k použití venku, při napájení těchto vzduchovacích motorků je použito bezpečné 12V napětí, což zabezpečuje vysokou míru bezpečnosti při manipulaci ve vlhkém prostředí kolem zahradního jezírka. Tato technologie zabezpečuje vysokou mírou bezpečnosti obsluhy a velmi malou spotřebu elektrické energie. Navzdory svým výkonům jsou vzduchovací kompresory velmi tiché a neruší hlukem při relaxaci u Vašeho jezírka. O jejich tichém provozu svědčí i to, že nejmenší z typů si často pořizují majitelé větších akvarijních nádrží pro vzduchování v interiéru. Každé dmychadlo této řady je vybaveno mechanicky regulovatelnými vývody a vzduchovacími kameny, které jsou konstruovány tak, aby odolaly působení vodního kamene a nezanášely se nečistotami. S těmito vzduchovacími kameny, které jsou součástí balení každého z kompresorů AquaOxy dosáhnete trvalého a plynulého proudění vzduchových bublin do nádrže. Nemusíte se bát zanášení, které je běžné u pískovcových vzduchovacích kamenů. Modrá barva navíc napomůže hledání kamene, stane-li se, že Vám upadne do vody.Nastavení cookies

Advokátní kancelář Mgr. David Černý

AK David Černý Kladno

Advokátní kancelář Mgr. David Černý AK David Černý Kladno specializace:

Trestní právo

Trestní právo je odvětvím veřejného práva, které chrání oprávněné zájmy fyzických a právnických osob, zájmy společnosti a ústavní zřízení České republiky před takovým jednáním, které trestní právo označuje za trestný čin, a za jehož spáchání může být uložena sankce.

V případě obhajoby v trestním řízení je poskytnuta kvalifikovaná právní pomoc již od počátku trestního řízení ve všech jeho odvětvích a fázích.

Trestněprávní pomoc dále poskytujeme při přípravě trestního oznámení a také v případě právního zastoupení poškozených a obětítrestných činů, tj. jednání s orgány činnými v trestním řízení, zastoupení před soudy vč. právní pomoci ve věci náhrady a vymožení majetkové a nemajetkové újmy.

Občanské právo

Občanské právo tvoří soubor právních pravidel a principů, kterými se řídí fyzické i právnické osoby ve svých vzájemných vztazích založených na rovném postavení, jakož i právní prostředky vzniku, zajištění, změny a zániku práv a povinností plynoucích z těchto vztahů a sankce za jejich porušení.

Ve sféře občanskoprávní poskytujeme právní poradenství zejména ve věcech majetkových, dále v oblasti práva smluvního a závazkového. Poskytujeme komplexní právní poradenství v případech sporného i nesporného řešení konkrétního problému či potřeby klienta.

Rodinné právo

Rodinné právo je označováno za nejcitlivější oblast občanského práva.

Poskytujeme právní poradenství v nelehkých životních situacích, zejména právní zastoupení a pomoc v případě rozvodu manželství, úpravy poměrů k nezletilým dětem a péče o ně a dále v případě manželského majetkového práva, tj. vypořádání společného jmění manželů.

Agenda rodinného práva však nesouvisí pouze s rozvodem manželství a rozpadem rodiny, právní poradenství je zde poskytováno také např. v případech osvojení, poručenství a jiných forem péče o dítě, dále v případech vyživovací povinnosti ve vztahu k dětem, rodičům a manželům navzájem.

Bytové právo

Bytovým právem je obecně rozuměn souhrn norem upravujících bytové vlastnictví a dále otázky nájemních vztahů či vlastnictví v rámci společenství vlastníkůjednotek(SVJ) a bytových družstev.

Zajišťujeme právní služby při zakládání SVJ a bytových družstev, úpravy a tvorby zakládajících stanov, dále provádění změn a zápisů do veřejného rejstříku, zastupování SVJ a družstev v soudních a dalších řízení. Poskytujeme komplexní právní poradenství dle požadavků a potřeb klientů v tomto směru.Právní služby také poskytujeme ve věcech převodu družstevních bytů do osobního vlastnictví, rozdělení domu na bytové jednotky a další související změny bytových domů vč. přípravy a zastoupení v rámci stavebního řízení.

Správní právo

Správní právo,s ohledem na svou širokou působnost, je aplikováno v případě různorodých životních situacích, zejména jedná-li se o vztahy pramenící z činnosti veřejné správy na straně jedné a fyzických či právnických osob na straně druhé. Právní pomoc v oblasti správního práva poskytujeme tedy zejména (ale nikoliv výlučně) v komunikaci se správními orgány, ve věci určení příslušnosti správních orgánů a jednotlivých typů podání, přípravy a tvorby samotných podání, jakož i právní zastoupení v těchto řízeních, včetně následujícího správního řízení před příslušnými soudy, a to vč. řízení kasačního vedeného před Nejvyšším správním soudem.

Insolvenční právo

Úkolem insolvenčního práva je řešit úpadek nebo hrozící úpadek dlužníka soudním řízením tak, aby došlo k uspořádání majetkových vztahů k osobám, které jsou dotčeny dlužníkovým úpadkem a dále k co nejvyššímu a zásadně poměrnému uspokojení dlužníkových věřitelů. Další větví insolvenčního práva je řešení oddlužení dlužníka.

V otázkách insolvenčního práva poskytujeme právní pomoc při přípravě a podání insolvenčních návrhů, přihlášek pohledávky do insolvenčního řízení, právní zastoupení v insolvenčním řízení, před příslušnými soudy a insolvenčními správci.

Pracovní právo

Pracovní právo je další z několika oblastí občanského práva. Upravuje pracovněprávní vztahy, práva a povinnosti zaměstnavatelů a zaměstnanců.