Potřebujeme od vás povolit zpracování cookies. S vaším souhlasem budeme používat cookies, díky kterým lépe poznáme, co vás zajímá. Budeme vám ukazovat informace, které hledáte, a nebudeme vás obtěžovat těmi ostatními. Jak na našem webu, tak i v reklamě na internetu. Svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat. Na našem webu používáme i cookies, které jsou nezbytné, aby stránky fungovaly správně a rychleji jste se na nich zorientovali.

Jsme specialisté na jezírka, akvaristiku, teraristiku a čerpací techniku, autorizovaní prodejci a přímí dovozci OASE, Pontec a Aqua Nova s 30 letou tradicí na našem trhu. Registrujte se a získejte slevu na výrobky OASE.

Kyslíkový čistič, aktivní kyslík, likvidace řas v jezírku, biologické čištění zahradního jezírka, jezírková chemie, Algoxan, Tripond Peroxyd

Kyslíkový čistič, aktivní kyslík, likvidace řas v jezírku, biologické čištění zahradního jezírka, jezírková chemie, Algoxan, Tripond Peroxyd

Kyslík v jezírku je velmi důležitý. Ke svému životu ho potřebují ryby a především čistící mikroorganizmy, takže ho také používáme nejprve pro čištění zahradního jezírka na jaře, později slouží na řasy v jezírku. Kyslík do jezírka podporuje biologické čištění jezírka. Aktivní kyslík pomáhá při údržbě jezírka. Kyslíkový čistič Oxygen se sype na dno nebo po stranách nádrže. Rychlost reakce je závislá na teplotě vody v jezírku. Ze dna začnou zvedat nečistoty, napadané listí a my je jednoduše sesbíráme z hladiny síťkou nebo pomocí jezírkového skimmeru. heissf540-00 Z posypaných míst odstraní rostoucí povlak. Kyslík nikdy nesypeme na rostliny. Největší uplatnění nalezne kyslíkový čistič v čištění zahradního jezírka na jaře a dále v létě, kdy současně pomůže jezírku okamžitě obohatit vodu o kyslík. Dříve jsme používali Algoxan, ale postupně jsme přešli na Kyslíkový čistič Oxygen. Další informace o kyslíku v jezírku naleznete v naší poradně. Některé přípravky jako je OASE Optipond, upravují vodu z řádu, dešťovou a studniční na optimum. Řeší akutní nedostatek kyslíku ve vodě. Kyslík pro jezírko činí vodu čistší a průhlednější. Dlouhodobě vylepšuje biologickou samočistící schopnost jezírka a zbavuje vodu nepříjemného zápachu. Pokud je v nádrži akutní nedostatek kyslíku, můžeme také přidat OASE OxyPlus nebo trvale používat vzduchovací motorky. Působí okamžitě pokud ryby lapají po vzduchu. Zvláště důležitý je při vysokých teplotách a v zimě. Vedle kyslíku, nabízíme osvědčené přípravky pro biologické čištění jezírka jako jsou např. bakterie do jezírka preventivní prostředky na řasy, odbourávače sedimentu ze dna jezírka, apod. Jezírková chemie, včetně kyslíku, je vyrobena tak, aby byla pro ryby a další obyvatele jezírka neškodná. Vždy však je nutné postupovat podle návodu k výrobku.Nastavení cookies

Advokátní kancelář Mgr. David Černý

AK David Černý Kladno

Advokátní kancelář Mgr. David Černý AK David Černý Kladno specializace:

Trestní právo

Trestní právo je odvětvím veřejného práva, které chrání oprávněné zájmy fyzických a právnických osob, zájmy společnosti a ústavní zřízení České republiky před takovým jednáním, které trestní právo označuje za trestný čin, a za jehož spáchání může být uložena sankce.

V případě obhajoby v trestním řízení je poskytnuta kvalifikovaná právní pomoc již od počátku trestního řízení ve všech jeho odvětvích a fázích.

Trestněprávní pomoc dále poskytujeme při přípravě trestního oznámení a také v případě právního zastoupení poškozených a obětítrestných činů, tj. jednání s orgány činnými v trestním řízení, zastoupení před soudy vč. právní pomoci ve věci náhrady a vymožení majetkové a nemajetkové újmy.

Občanské právo

Občanské právo tvoří soubor právních pravidel a principů, kterými se řídí fyzické i právnické osoby ve svých vzájemných vztazích založených na rovném postavení, jakož i právní prostředky vzniku, zajištění, změny a zániku práv a povinností plynoucích z těchto vztahů a sankce za jejich porušení.

Ve sféře občanskoprávní poskytujeme právní poradenství zejména ve věcech majetkových, dále v oblasti práva smluvního a závazkového. Poskytujeme komplexní právní poradenství v případech sporného i nesporného řešení konkrétního problému či potřeby klienta.

Rodinné právo

Rodinné právo je označováno za nejcitlivější oblast občanského práva.

Poskytujeme právní poradenství v nelehkých životních situacích, zejména právní zastoupení a pomoc v případě rozvodu manželství, úpravy poměrů k nezletilým dětem a péče o ně a dále v případě manželského majetkového práva, tj. vypořádání společného jmění manželů.

Agenda rodinného práva však nesouvisí pouze s rozvodem manželství a rozpadem rodiny, právní poradenství je zde poskytováno také např. v případech osvojení, poručenství a jiných forem péče o dítě, dále v případech vyživovací povinnosti ve vztahu k dětem, rodičům a manželům navzájem.

Bytové právo

Bytovým právem je obecně rozuměn souhrn norem upravujících bytové vlastnictví a dále otázky nájemních vztahů či vlastnictví v rámci společenství vlastníkůjednotek(SVJ) a bytových družstev.

Zajišťujeme právní služby při zakládání SVJ a bytových družstev, úpravy a tvorby zakládajících stanov, dále provádění změn a zápisů do veřejného rejstříku, zastupování SVJ a družstev v soudních a dalších řízení. Poskytujeme komplexní právní poradenství dle požadavků a potřeb klientů v tomto směru.Právní služby také poskytujeme ve věcech převodu družstevních bytů do osobního vlastnictví, rozdělení domu na bytové jednotky a další související změny bytových domů vč. přípravy a zastoupení v rámci stavebního řízení.

Správní právo

Správní právo,s ohledem na svou širokou působnost, je aplikováno v případě různorodých životních situacích, zejména jedná-li se o vztahy pramenící z činnosti veřejné správy na straně jedné a fyzických či právnických osob na straně druhé. Právní pomoc v oblasti správního práva poskytujeme tedy zejména (ale nikoliv výlučně) v komunikaci se správními orgány, ve věci určení příslušnosti správních orgánů a jednotlivých typů podání, přípravy a tvorby samotných podání, jakož i právní zastoupení v těchto řízeních, včetně následujícího správního řízení před příslušnými soudy, a to vč. řízení kasačního vedeného před Nejvyšším správním soudem.

Insolvenční právo

Úkolem insolvenčního práva je řešit úpadek nebo hrozící úpadek dlužníka soudním řízením tak, aby došlo k uspořádání majetkových vztahů k osobám, které jsou dotčeny dlužníkovým úpadkem a dále k co nejvyššímu a zásadně poměrnému uspokojení dlužníkových věřitelů. Další větví insolvenčního práva je řešení oddlužení dlužníka.

V otázkách insolvenčního práva poskytujeme právní pomoc při přípravě a podání insolvenčních návrhů, přihlášek pohledávky do insolvenčního řízení, právní zastoupení v insolvenčním řízení, před příslušnými soudy a insolvenčními správci.

Pracovní právo

Pracovní právo je další z několika oblastí občanského práva. Upravuje pracovněprávní vztahy, práva a povinnosti zaměstnavatelů a zaměstnanců.